Położenie punktu na osi liczbowej

Ćwiczenie 1

Odczytaj współrzędną punktu A na osi liczbowej.

Ćwiczenie 2

Umieść punkt A w odpowiednim miejscu na osi liczbowej tak, aby miał podaną współrzędną.