Przykład 1

Wśród wszystkich pracowników firmy została przeprowadzona ankieta, która dotyczyła wyrażenia opinii na temat wyjazdu na wycieczkę pracowniczą w góry.
Do wyboru były trzy możliwe odpowiedzi: tak, nie wiem, nie. Uzyskane odpowiedzi zostały przedstawione w poniższej tabeli.

tabela
Możliwe odpowiedzi Liczba odpowiedzi
Tak
90
Nie wiem
45
Nie
15

Przedstawmy te dane na diagramach słupkowych.

Przedstawmy te dane na diagramie kołowym procentowym.
W tym celu obliczmy liczbę wszystkich pracowników firmy.

90+45+15=150

W tej firmie pracuje 150 osób.
Następnie obliczmy, jakim procentem wszystkich osób pracujących w tej firmie są osoby, które udzieliły poszczególnych odpowiedzi w ankiecie.

 • Odpowiedź: Tak

90150100%=60%

 • Odpowiedź: Nie wiem

45150100%=30%

 • Odpowiedź: Nie

15150100%=10% 
Zatem 60% osób odpowiedziało Tak, 30% osób - Nie wiem, 10% osób - Nie.
 
Następnie obliczmy miarę kątów środkowych, które odpowiadają poszczególnym wycinkom kołowym odpowiadającym poszczególnym rodzajom odpowiedzi.

 • Odpowiedź: Tak

90150360°=216°

 • Odpowiedź: Nie wiem

45150360°=108°

 • Odpowiedź: Nie

15150360°=36°

Przykład 2

Na zakończenie pierwszego półrocza uczniowie dwóch klas pierwszych napisali test sprawdzający wiedzę i umiejętności z języka angielskiego. Uzyskane przez nich wyniki, w podziale na klasy, zostały przedstawione na diagramach kołowych.
W klasie 1A do testu przystąpiło 20 uczniów, w klasie 1- 24 uczniów.

Przedstawmy te dane na jednym diagramie słupkowym pionowym.
Obliczmy, ile osób otrzymało poszczególne oceny w każdej klasie.

 • Klasa 1a:

 • ocena dopuszczająca: 20%20=0,220=4

 • ocena dostateczna: 10%20=0,120=2

 • ocena dobra: 50%20=0,520=10

 • ocena bardzo dobra: 15%20=0,1520=3

 • ocena celująca: 5%20=0,0520=1

 • Klasa 1b:

 • ocena dopuszczająca: 12,5%24=0,12524=3

 • ocena dostateczna: 50%24=0,524=12

 • ocena dobra: 12,5%24=0,12524=3

 • ocena bardzo dobra: 25%24=0,2524=6

Ćwiczenie 1

Na diagramie przedstawiono dane dotyczące zmian temperatury powietrza w ciągu doby.

Przedstaw te dane w postaci tabeli.

Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

W pewnej szkole zorganizowano zbiórkę makulatury. Wszystkie klasy rywalizowały między sobą. Po zakończonej akcji organizatorzy przygotowali zestawienie wyników w tabeli oraz wyłonili zwycięzców.

TABELA
Klasa Liczba kilogramów makulatury Uwagi
I a
380 kg
I b
620 kg
I miejsce
I c
152 kg
II a
510 kg
III miejsce
II b
448 kg
II c
530 kg
II miejsce
III a
503 kg
III b
283 kg
III c
175 kg
 1. Przedstaw te dane na diagramie słupkowym pionowym w podziale na wszystkie klasy.

 2. Przedstaw te dane na diagramie słupkowym poziomym w podziale na klasy pierwsze, drugie, trzecie.

 3. Ile kilogramów makulatury zebrano podczas tej zbiórki w całej szkole?

 4. Które klasy spośród każdego poziomu klas przyniosły najmniej makulatury?

 5. Czy klasy pierwsze i trzecie przyniosły łącznie więcej makulatury niż połowa całej makulatury zebranej w szkole?

 6. O ile więcej kilogramów makulatury zebrała klasa I b w porównaniu z każdą z klas, które zajęły drugie i trzecie miejsce?

 7. Jaki procent makulatury zebranej w całej szkole stanowi makulatura zebrana przez klasę III a? Wynik zaokrąglij do 1%.

Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9

Na diagramie kołowym przedstawiono wyniki ankiety, która została przeprowadzona wśród 80 studentów. Dotyczyła ona odpowiedzi na pytanie „Jak często korzystasz z Internetu?”

Przedstaw te dane na diagramie słupkowym poziomym

Ćwiczenie 10

W tabeli łodygowo‑listkowej przedstawiono dane dotyczące pomiarów masy ciała pewnej grupy osób.

TABELA
Masa ciała w kilogramach
4
0, 1, 3, 6, 6, 8, 8
5
1, 1, 4, 5, 8, 9
6
0, 2, 5, 6, 7, 7, 7, 9
7
1, 3, 3, 4 
 1. Przedstaw te dane na diagramie słupkowym pionowym oraz na diagramie kołowym, dzieląc masę ciała badanej grupy osób na poszczególne kategorie: 40 kg - 49 kg ; 50 kg - 59 kg ; 60 kg - 69 kg ; 70 kg - 79 kg.

 2. Jakie wartości masy ciała się powtarzały? Która z nich wystąpiła największą liczbę razy?

 3. Ile osób zostało poddanych badaniu masy ciała?

 4. Jaki procent badanej grupy osób stanowią osoby, których masa ciała jest liczbą parzystą?

 5. Ile procent mniej jest osób o masie ciała w kategorii 50 kg - 59 kg niż w kategorii 60 kg - 79 kg?

Ćwiczenie 11

W tabeli przedstawiono dane dotyczące liczby obejrzanych filmów przez cztery koleżanki: Anię, Basię, Martę oraz Zosię w okresie trzech miesięcy.

TABELA
maj czerwiec lipiec
Ania
6
8
13
Basia
4
10
15
Marta
10
13
7
Zosia
5
7
16
 1. Przedstaw te dane na jednym diagramie słupkowym pionowym.

 2. Przedstaw na diagramie kołowym dane dotyczące liczby obejrzanych filmów w okresie tych trzech miesięcy.

Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13

Na diagramie przedstawiono dane dotyczące koloru oczu wśród wszystkich uczniów 30- osobowej klasy.

 1. Ilu jest w tej klasie uczniów, którzy mają brązowe oczy?

 2. O ile procent więcej uczniów ma oczy niebieskie niż zielone?

 3. O ile procent mniej uczniów ma oczy piwne niż brązowe?

Ćwiczenie 14

Na diagramie kołowym przedstawiono dane dotyczące wyników wyborów na przewodniczącego szkoły, w których wzięło udział 400 uczniów.

Przedstaw te dane na diagramie słupkowym poziomym.

Ćwiczenie 15
Ćwiczenie 16

Na diagramie słupkowym poziomym przedstawiono dane dotyczące powierzchni obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych w Polsce w 2006 roku.

Przedstaw te dane na diagramie kołowym.

Ćwiczenie 17
Ćwiczenie 18

Na diagramie słupkowym poziomym przedstawiono dane dotyczące nakładu książek i broszur w 2006 roku.
Źródło: Świat w liczbach 2008/2009

Przedstaw te dane na diagramie kołowym.

Ćwiczenie 19
Ćwiczenie 20
Ćwiczenie 21
Ćwiczenie 22