Jak zostać przedsiębiorczym człowiekiem?

biurko współczesnego przedsiębiorcy
pexels, biurko współczesnego przedsiębiorcy, licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Zastanów się,

 • które osoby z twojego najbliższego otoczenia uważa się za przedsiębiorcze;

 • czy przedsiębiorczym się rodzimy, czy przedsiębiorczość można w sobie rozwijać.

Wykonajcie zadanie, pracując w kilkuosobowych grupach.

 • Wypiszcie specyficzne cechy i postawy osób przedsiębiorczych;

 • Porównajcie sporządzoną przez was listę z podanym wykazem;

 • Zastanówcie się, które z podanych cech i postaw można świadomie kształtować.

Zastanówcie się, jakie czynniki sprzyjają kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.

CECHY OSÓB PRZEDSIĘBIORCZYCH

 • wysoka potrzeba sukcesu, osiągnięć, uznania

 • pozytywne nastawienie do życia

 • odwaga w działaniu i myśleniu

 • energia, entuzjazm w działaniu

 • nawiązywanie przyjaznych stosunków z ludźmi

 • dobra komunikacja interpersonalna

 • umiejętność podejmowania decyzji

 • kreatywność, umiejętność wychodzenia z inicjatywą

 • umiejętność negocjacji

 • upór, stanowczość, konsekwencja/zdecydowanie w działaniu

 • umiejętność planowania

 • akceptowanie ryzyka, odporność na stres

 • asertywność

 • wytrzymałość psychiczna i fizyczna

 • umiejętność analizy sytuacji

 • zdolności organizatorskie

 • odpowiedzialność za siebie i innych

Jak zostać przedsiębiorczym człowiekiem?

biurko współczesnego przedsiębiorcy
pexels, biurko współczesnego przedsiębiorcy, licencja: CC 0
Nauczysz się
 • wyjaśnić pojęcia: rynek, popyt, podaż;

 • wymienić podstawowe podmioty gospodarcze;

 • wyjaśnić, czym jest wzrost gospodarczy i rozwój społeczno‑gospodarczy.

Nauczysz się
 • określać, czym jest przedsiębiorczość;

 • wskazywać cechy osoby przedsiębiorczej;

 • podstawowych zasad przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość

Ludzie zmieniają świat i z pewnością do grona inicjatorów takich zmian można zaliczyć osoby przedsiębiorcze.

Trudno podać jedną definicję przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość jest pojęciem bardzo obszernym i występującym w różnych dziedzinach życia (edukacja, praca, działalność społeczna, polityka). Kojarzona jest głównie z zagadnieniami ekonomicznymi i gospodarczymi oraz postawą życiową.

Przedsiębiorczość to:

 • proces tworzenia i budowanie czegoś nowego, przede wszystkim nowego przedsiębiorstwa. W procesie budowania podkreśla się: umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji oraz ponoszone ryzyko (niepewność);

 • zespół cech i postaw opisujących szczególny sposób postępowania człowieka.

1.1. Przedsiębiorczość jest jedną z kluczowych kompetencji niezbędnych dla rozwoju, zatrudnienia i samorealizacji.

Przedsiębiorczość oznacza zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmuje ona twórczość, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i kierowania nimi dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowi ona wsparcie dla wszystkich w codziennym życiu prywatnym i społecznym, zaś pracownikom pomaga uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans; jest fundamentem działań osób podejmujących przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub komercyjnym.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej

Termin „przedsiębiorczość” po raz pierwszy pojawił się na przełomie XVIII i XIX wieku. Związany był z rewolucją przemysłową i rodzącym się kapitalizmem. Powstawały wówczas nowe formy gospodarowania i zarządzania. Zjawisko przedsiębiorczości zostało opisane w dziełach przedstawicieli ekonomicznej myśli liberalnej: Adama Smitha (wym. Smifa), Jean‑Baptiste Saya (wym. Seja) i Josepha A. Schumpetera (wym. Szumpetera).

Do literatury naukowej termin „przedsiębiorczość” wprowadził Say, który przedsiębiorcą określił osobę inwestującą zasoby w nieznaną i ryzykowną przyszłość. Uważał, że przedsiębiorca przenosi kapitał z obszaru o niższej zyskowności do obszaru o wyższej wydajności i zysku.

„Przedsiębiorcy nie rodzą się, tylko się nimi stają (...) Odkryte cechy wyróżniające przedsiębiorców od innych nie są określone genetycznie lub utrwalone na zawsze we wczesnym dzieciństwie. Nabiera się ich dzięki doświadczeniom. Są one szczęśliwie wpajane w trakcie edukacji i są sprawą osobistego wyboru i decyzji.” (...)
”Możesz zostać przedsiębiorcą niezależnie od twojego współczynnika inteligencji, wzoru genetycznego, fizycznych możliwości lub ich braku, kolejności, w jakiej wśród twojego rodzeństwa przyszedłeś na świat, lub płci. (...) Przedsiębiorcą się zostaje, a nie rodzi. Wszystko, czego trzeba, to pragnienie i gotowość do nauki”.

Niezależnie jednak, czy umiejętność bycia przedsiębiorcą jest dziedziczna, czy nabywa się jej w trakcie treningu i edukacji, to zawsze jej posiadacz gra główną rolę w procesie powstawania i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Definicja: Biznes

Przedsięwzięcie (handlowe lub produkcyjne) przynoszące zysk.

O zawodzie biznesmena mówi dr Mieczysław Bąk, przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym:

(...) Bycie dobrym biznesmenem nie jest związane ze specjalistycznym wykształceniem. (...) Zdarzają się ludzie, którzy nastawieni są na jednorazowe działanie uwieńczone powodzeniem, ale tacy nie zagrzeją w biznesie miejsca na dłużej. Biznesmeni budują firmy z założeniem, że przetrwają one całe lata. Powinni myśleć strategicznie. Nie da się zrobić firmy w oparciu o jeden udany pomysł. Te czasy już się skończyły. Aby znaleźć się w gronie biznesmenów, nie trzeba koniecznie kończyć zarządzania lub marketingu. (...) Według wielu biznesmenów dużo ważniejsze są względy charakterologiczne i psychiczne. Najważniejsze jest dążenie do wytyczonego celu, konsekwencja i samodzielność ryzyka. Zawsze musimy brać pod uwagę, że może się nie udać, być do tego przygotowanym i umieć wyciągnąć wnioski z poniesionej porażki.

Ludzie, którzy się tego nie boją, potrafią ocenić i skalkulować ryzyko i dostrzec swoje błędy, mają szanse. Najgorszą rzeczą jest, jeżeli są to osoby, które cechuje zła w biznesie cecha, czyli bycie tym, kto wszystko wie najlepiej. Tacy nie słuchają tego, co mówią inni - pracownicy, kontrahenci. Jeżeli postawimy na szali ryzyko, będziemy dużo i systematycznie pracować, trzymać się przyjętych przez siebie zasad i w końcu się uda, korzyść z bycia biznesmenem jest nieporównywalna do bycia pracownikiem w jakiejś firmie, państwowej czy prywatnej. Tutaj pracujemy u siebie, na siebie, z czasem tworząc miejsca pracy dla innych. Jeżeli po jakimś czasie firma zacznie dobrze funkcjonować, satysfakcja gwarantowana.

Ćwiczenie 2

Po przeczytaniu zamieszczonego tekstu wymień wskazane w nim czynniki utrudniające odniesienie sukcesu ekonomicznego.

Zastanów się,

 • jakie są społeczne korzyści aktywności biznesowej;

 • czym się kierujemy, zakładając firmy;

 • co oznacza użyte w tekście określenie biznesmen.

Być przedsiębiorczym – cechy osoby przedsiębiorczej

Osoby nagrodzone i wyróżnionych w konkursie „Twarze Przedsiębiorczości” w kategorii „Młody Przedsiębiorca” w ramach siódmej edycji Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce.

MŁODZI, ZDOLNI, INNOWACYJNI

 • Młody Naukowiec, czyli Krystian Jakubczyk, wystartował z działalnością swojej firmy w marcu 2014 r. Jej misją jest zachęcanie dzieci i młodzieży do nauki przez eksperyment i doświadczenie za pomocą organizowanych pokazów i warsztatów z nauk ścisłych. Każdy uczestnik wykonuje swoje eksperymenty chemiczne, biologiczne i fizyczne – pod czujnym okiem prowadzącego. Usługi spektakularnych doświadczeń naukowych Młody Naukowiec oferuje szkołom, firmom i organizacjom. Najnowszą usługę stanowią urodziny dla dzieci o charakterze edukacyjnym. Młody przedsiębiorca współpracuje ze szkołami z mniejszych miejscowości, by zapobiegać wykluczeniu społecznemu biedniejszych dzieci.

 • Katarzyna Stańczak, założycielka firmy Crazy Plush Toys. Mimo trudności i kłopotów na starcie, nie poddała się i niedawno uruchomiła swoją działalność. Plushers.com to kreator zabawek online, dzięki któremu można zaprojektować wyjątkową zabawkę pluszową – według wzoru ustalonego przez klienta. Oprogramowanie na stronie internetowej jest przyjazne, intuicyjne i stworzone specjalnie dla dzieci.

Definicja: Innowacyjność

Umiejętność tworzenia czegoś nowego, np. nowych idei, działań, rozwiązań.

Ćwiczenie 3

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonajcie zadanie, pracując w parach.

 • Wypiszcie synonimy określenia „innowacyjny”.

 • Zastanówcie się, na czym polega „innowacyjność” pomysłów wdrożonych przez przedstawionych młodych przedsiębiorców.

Zasady przedsiębiorczości

 • dostosowanie strategii działania do pojawiających się okazji i nieograniczanie się wyłącznie do dostępnych w danej chwili środków;

 • angażowanie się w okazje, czyli podejmowanie szybkich działań w celu pełnego wykorzystania nadarzającej się szansy;

 • efektywne wykorzystanie dostępnych środków;

 • kontrola nad posiadanymi zasobami i racjonalne ich wykorzystanie;

 • dobra komunikacja interpersonalna w zespole wykonującym zadanie;

 • motywujący, sprawiedliwy system wynagradzania pracowników.

Wolonotariat a przedsiębiorczość

Poza edukacją formalną (szkolną) w zdobywaniu umiejętności bycia przedsiębiorczym pomaga doświadczenie i edukacja nieformalna. Przykładem takich działań jest wolontariat. Jest to bezpłatna, dobrowolna i świadoma praca na rzecz społeczeństwa – określonej grupy lub osoby. Wolontariat to nie tylko pomoc innym, ale też możliwość własnego rozwoju. To możliwość sprawdzenia swojej samodzielności, kreatywności, odporności na stres. Praca w wolontariacie rozwija umiejętność zarządzania czasem. Godzenie nauki i życia prywatnego z pracą wolontariusza wymaga nie tylko dobrego planowania i umiejętności ustalenia priorytetów, ale przede wszystkim dyscypliny i konsekwencji.
Pracując w wolontariacie, mamy szansę uczestniczyć w ambitnych i wymagających odpowiedzialności projektach. Nabywamy umiejętności pracy w grupie, kierowania zespołem oraz nawiązujemy nowe znajomości. Praca w organizacjach pozarządowych wiąże się nierzadko z podróżami, nie tylko na terenie Polski, lecz po całym świecie, a więc ułatwia naukę języków obcych, uczy tolerancji i szacunku. Bez wątpienia wolontariusze są postrzegani jako osoby gotowe do podejmowania nowych wyzwań, bezinteresowne, szybko przyswajające wiedzę, obowiązkowe, a jednocześnie wychodzące z inicjatywą i kreatywne.

Ćwiczenie 4

Poszukaj, np. na stronach internetowych, ofert pracy dla wolontariuszy. Wybierz jedną z nich i dowiedz się:

 • jakie kryteria musi spełniać osoba, które chce zostać wolontariuszem;

 • jaki rodzaj pracy wykonuje wolontariusz;

 • do kogo skierowana jest niesiona przez niego pomoc.
  Zastanów się:

 • jakie społeczne korzyści może przynieść praca wykonywana przez wolontariusza;

 • jakie osobiste korzyści może osiągnąć wolontariusz.

Podsumowanie

Przedsiębiorczość definiowana jest rozmaicie, m.in. jako: zespół cech, predyspozycja, postawa, talent, inicjatywa gospodarcza, działanie innowacyjne, określone zachowanie. To coś więcej niż tylko założenie i prowadzenie własnego biznesu. Przedsiębiorczość to przede wszystkim wykorzystywanie szans, co wymaga określonego sposobu myślenia i działania. Tego można i należy się nauczyć.

Przydatne linki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
NBportal.pl – przedsiębiorczość
Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Ćwiczenie 5
Firmy sektora Małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniające do 9 osób
Kraj Liczba firm w 2014 r. Ludność w 2013 r. Liczba małych firm na 1000 mieszkańców
Włochy 3 577 468 59 685 227 60
Francja 2 448 432 65 578 819 37
Hiszpania 2 147 918 46 727 890 46
Niemcy 1 883 503 82 020 578 23
Polska 1 535 167 38 533 299 40
Wielka Brytania 1 501 500 63 896 071 23
Czechy 915 261 10 516 125 87
Portugalia 776 661 10 487 289 74
Szwecja 669 033 9 555 893 70
Holandia 666 285 16 779 575 40
Węgry 556 520 9 908 798 56
Belgia 508 060 11 161 642 46
Rumunia 447 537 20 020 074 22
Słowacja 393 004 5 410 836 73
Austria 278 731 8 451 860 33
Bułgaria 270 839 7 284 552 37
Finlandia 215 822 5 426 674 40
Dania 195 205 5 602 628 35
Chorwacja 142 204 4 262 140 33
Grecja 135 093 11 062 508 12
Irlandia 130 049 4 591 087 28
Litwa 109 128 2 971 905 37
Słowenia 101 320 2 058 821 49
Łotwa 69 214 2 023 825 34
Estonia 52 157 1 320 174 40
Cypr 37 916 865 878 44
Luksemburg 28 099 537 039 52
Malta 26 794 421 364 64
Ćwiczenie 6

Wskaż państwa Unii Europejskiej, sąsiadujące z Polską, w których funkcjonowało mniej niż w Polsce średnich i małych przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Ćwiczenie 7

Wskaż dwa państwa, w których funkcjonowało najmniej w całej Unii Europejskiej średnich i małych przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Ćwiczenie 8

Wskaż dwa państwa Unii Europejskiej, w których ogólna liczba funkcjonujących średnich i małych przedsiębiorstw była największa.