Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
RdkFH4pt7Vm8V1

Электронные ресурсы МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Морское рыболовство – это отрасль экономики, охватывающая лов рыбы в рамках осуществления промышленного и рекреационного рыболовства, а также в целях осуществления научных исследований или опытно‑конструкторских разработок. Также сюда входит лов для профессионального обучения в области морского рыболовства, а также разведение, рыборазведение или выращивание морских организмов. После вступления Польши в ЕС польское рыболовство руководствуется Общей рыболовной политикой.

Несмотря на большой доступ к морю, морское рыболовство не очень хорошо развито в Польше. Это связано с небольшим потреблением рыбы поляками, а также ограничениями рыболовства в Балтийском море, что за последние десять лет привело к сдаче на утилизацию части рыболовного флота.

Специальность техника морского рыболовства тесно связана с морским хозяйством, в частности с сектором морского рыболовства, осуществляемого как в океанских, так и в прибрежных водах.

Техник морского рыболовства обучен нести вахту на рыболовном судне (в соответствии с Конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 78/95 (ПДМНВ) – на уровне шкипера морского рыболовства).

В процессе четырехлетнего обучения в морском техникуме профессиональная подготовка осуществляется в соответствии с Конвенцией ПДМНВ на основе «Программы обучения и экзаменационных требований для получения диплома шкипера 1 и 2 класса морского рыболовства». Перед проведением морской практики студент получает свидетельство о подготовке в области безопасности, которую необходимо продемонстрировать на судне.

Ситуацию на рынке труда стран Европейского экономического пространства, то есть в странах, где осуществляется свободное перемещение сотрудников, можно отслеживать, в частности, через Европейский портал профессиональной мобильности [www.eures.europa.eu].

1
Zobacz także
R1UaWfo8V314y1
Руководство представляет собой краткий обзор электронного ресурса. Poradnik jest krótkim przedstawieniem e-zasobu.
Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Rybołówstwo morskie jest gałęzią gospodarki obejmującą połów ryb w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego i rekreacyjnego oraz w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Obejmuje także połów w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego, a także zarybianie oraz chów lub hodowlę organizmów morskich. Po wejściu Polski do UE polskie rybołówstwo objęte zostało Wspólną Polityką Rybołówstwa.

Rybołówstwo morskie nie jest w Polsce dobrze rozwinięte mimo szerokiego dostępu do morza. Wynika to z niewielkiego spożycia ryb przez Polaków oraz z ograniczeń połowów na Bałtyku, które w ostatnich dziesięciu latach skutkowały złomowaniem części floty rybackiej.

Zawód Technik rybołówstwa morskiego jest ściśle związany z gospodarką morską, a w szczególności z sektorem rybołówstwa morskiego, obejmującego zarówno połowy oceaniczne, jak i prowadzone na akwenach przybrzeżnych.

Technik rybołówstwa morskiego jest przygotowany do pełnienia wachty na statku rybackim (zgodnie z Konwencją STCW 78/95 – na poziomie szypra rybołówstwa morskiego).

W trakcie czteroletniej nauki w technikum morskim kształcenie realizowane jest zgodnie z Konwencją STCW w oparciu o „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na dyplom szypra 1 i 2 klasy rybołówstwa morskiego”. Przed odbyciem praktyk morskich uczeń otrzymuje świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, której jest niezbędne do zamustrowania na statku.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].