Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Submitting an appeal against an administrative decision

RMyLewsyTQQDi1
technik administracji
RbUt2vlWvZEBR1
technik administracji
RoMcdalnG2I6i1
technik administracji
R1ZgASuu0RK9c1
technik administracji
RKnYHYWtd2bRY1
Exercise 1
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
RRSf9oGhQNIhV1
Exercise 2
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
R1GcWm3vSEMdL1
Exercise 3
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
m6d11f4b5169eaa25_1516971980240_0

What is the job at an office like?

RCXSijARnYLyA1
Exercise 4
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
RlXeRrUCqDyAi1
Exercise 5
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
R16LM9AfxjR461
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
m6d11f4b5169eaa25_1516972007588_0

Submitting an electronic application

A: Good morning.
B: Good morning.
A: I would like to submit an application as quickly as possible. Is the office open tomorrow as usual?
B: Yes, the Office working hoursm6d11f4b5169eaa25_1517564553102_0working hours tomorrow are not changing, but please come as early as possible since lately we have long queues of customersm6d11f4b5169eaa25_1517564607921_0customers. We are accepting now a lot of applications for the issue of a licensem6d11f4b5169eaa25_1517564665446_0license.

A: That’s not good. I work until 2:30 PM, hence I will be able to come at 3 PM the earliest.

B: In that case, I encourage to submit an electronic applicationm6d11f4b5169eaa25_1517564704191_0electronic application. The Ministrym6d11f4b5169eaa25_1517564735243_0Ministry of Digital Affairs, in cooperation with Ministry of the Interior and Administration, has shared the newest version of that application.
A: Thank you. Electronic application is a great way to improve the administration, and to prevent bureaucracym6d11f4b5169eaa25_1517564782648_0bureaucracy.
B: Yes, it is a great solution for submitting a variety of letters, i.e. applications, complaintsm6d11f4b5169eaa25_1517564936551_0complaints or appeals. Of course, you can receive a confirmation of submissionm6d11f4b5169eaa25_1517564974380_0confirmation of submission of the document together with the appropriate stampm6d11f4b5169eaa25_1517565014940_0stamp.

R1Wx4lkN46gfV1
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
m6d11f4b5169eaa25_1517564553102_0
m6d11f4b5169eaa25_1517564607921_0
m6d11f4b5169eaa25_1517564665446_0
m6d11f4b5169eaa25_1517564704191_0
m6d11f4b5169eaa25_1517564735243_0
m6d11f4b5169eaa25_1517564782648_0
m6d11f4b5169eaa25_1517564843160_0
m6d11f4b5169eaa25_1517564936551_0
m6d11f4b5169eaa25_1517564974380_0
m6d11f4b5169eaa25_1517565014940_0
m6d11f4b5169eaa25_1516972166638_0

Administrative decision

R134texkwMQGV1
technik administracji
R5ACRQrwIdZku1
Exercise 6
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
R1M8bIhQ9OV0A1
Exercise 7
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
RjEJ2FTwdBmmj1
Exercise 8
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
m6d11f4b5169eaa25_1516972184051_0

Application for the issuing of an identification card submitted in an office

m6d11f4b5169eaa25_1516972205856_0

Pictures

RcNjhHMQK4a9c1
Source: Funmedia, cc0.
R7hN8CAVggp2z1
Source: Funmedia, cc0.
RKglsyCpEkANl1
Source: Funmedia, cc0.
m6d11f4b5169eaa25_1516972214710_0

Game

R27909XzpAlDZ1
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
m6d11f4b5169eaa25_1516972232039_0

Dictionary

mahfgaj16f51376978c1_1498134ahfgaj_398
accepting applications əkˈsept ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən
accepting applications əkˈsept ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən

przyjmowanie wniosków

magganj16f51376978c1_1498134agganj_259
accountant, accountants əˈkaʊn.tənt
accountant, accountants əˈkaʊn.tənt

księgowy

mc9f9gj16f51376978c1_1498134c9f9gj_520
Act of ownership ækt əv ˈəʊ.nə.ʃɪp
Act of ownership ækt əv ˈəʊ.nə.ʃɪp

akt własności

mjfe2k216f51376978c1_1498134jfe2k2_917
act, acts ækt
act, acts ækt

ustawa

m264him16f51376978c1_1498134264him_609
administrative decision, administrative decisions ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv dɪˈsɪʒ.ən
administrative decision, administrative decisions ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv dɪˈsɪʒ.ən

decyzja administracyjna

mef3bhh16f51376978c1_1498134ef3bhh_559
appeal əˈpiːl
appeal əˈpiːl

odwołanie

mk7ffgd16f51376978c1_1498134k7ffgd_672
building permit ˈbɪl.dɪŋ pəˈmɪt
building permit ˈbɪl.dɪŋ pəˈmɪt

pozwolenie na budowę

mie4ngg16f51376978c1_1498134ie4ngg_669
bureaucracy bjʊəˈrɒk.rə.si
bureaucracy bjʊəˈrɒk.rə.si

biurokracja

m54gafj16f51376978c1_149813454gafj_304
capacity for legal actions kəˈpæs.ə.ti fər ˈliː.ɡəl ˈæk.ʃən
capacity for legal actions kəˈpæs.ə.ti fər ˈliː.ɡəl ˈæk.ʃən

zdolność do czynności prawnych

md7ihb616f51376978c1_1498134d7ihb6_795
certificate, certificates səˈtɪf.ɪ.kət
certificate, certificates səˈtɪf.ɪ.kət

zaświadczenie

m2ana9f16f51376978c1_14981342ana9f_766
city Hall ˈsɪt.i hɔːl
city Hall ˈsɪt.i hɔːl

Urząd Miejski

maa6mnn16f51376978c1_1498134aa6mnn_577
code, codes kəʊd
code, codes kəʊd

kodeks

mea877816f51376978c1_1498134ea8778_102
complaint, complaints kəmˈpleɪnt
complaint, complaints kəmˈpleɪnt

zażalenie

mjdkddn16f51376978c1_1498134jdkddn_984
confirmation of submission ˌkɒn.fəˈmeɪ.ʃən əv səbˈmɪʃ.ən
confirmation of submission ˌkɒn.fəˈmeɪ.ʃən əv səbˈmɪʃ.ən

poświadczenie złożenia

mgae59216f51376978c1_1498134gae592_157
customer service ˈkʌs.tə.mər ˈsɜː.vɪs
customer service ˈkʌs.tə.mər ˈsɜː.vɪs

obsługa klienta

mhni5n516f51376978c1_1498134hni5n5_520
customer, customers ˈkʌs.tə.mər
customer, customers ˈkʌs.tə.mər

petent

m94cb7f16f51376978c1_149813494cb7f_120
declaration, declarations ˌdek.ləˈreɪ.ʃən
declaration, declarations ˌdek.ləˈreɪ.ʃən

oświadczenie

mddn3ba16f51376978c1_1498134ddn3ba_220
department, departments dɪˈpɑːt.mənt
department, departments dɪˈpɑːt.mənt

dział

m8m8mnd16f51376978c1_14981348m8mnd_942
discontinue the proceedings ˌdɪs.kənˈtɪn.juː ðə prəˈsiː.dɪŋz
discontinue the proceedings ˌdɪs.kənˈtɪn.juː ðə prəˈsiː.dɪŋz

umorzyć postępowanie

mifi2cj16f51376978c1_1498134ifi2cj_384
document, documents ˈdɒk.jə.mənt
document, documents ˈdɒk.jə.mənt

dokument

m4jeeng16f51376978c1_14981344jeeng_154
draft an official letter drɑːft ən əˈfɪʃ.əl ˈlet.ər
draft an official letter drɑːft ən əˈfɪʃ.əl ˈlet.ər

sporządzić pismo urzędowe

m9nd3j416f51376978c1_14981349nd3j4_209
electronic application, electronic applications ˌel.ekˈtrɒn.ɪk ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən
electronic application, electronic applications ˌel.ekˈtrɒn.ɪk ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən

wniosek elektroniczny

mingmjn16f51376978c1_1498134ingmjn_219
employment ɪmˈplɔɪ.mənt
employment ɪmˈplɔɪ.mənt

stosunek pracy, zatrudnienie

mmmc92e16f51376978c1_1498134mmc92e_871
form fɔːm
form fɔːm

formularz

m3h3fn816f51376978c1_14981343h3fn8_258
full‑time ˌfʊl ˈtaɪm
full‑time ˌfʊl ˈtaɪm

pełny etat

mnjc27n16f51376978c1_1498134njc27n_582
holiday, holidays ˈhɒl.ə.deɪ
holiday, holidays ˈhɒl.ə.deɪ

urlop wypoczynkowy

m2jcghn16f51376978c1_14981342jcghn_890
How can I help you? haʊ kən aɪ help juː
How can I help you? haʊ kən aɪ help juː

W czym mogę pomóc?

m8e3ca916f51376978c1_14981348e3ca9_703
identification card aɪˌden.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən kɑːd
identification card aɪˌden.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən kɑːd

dowód osobisty

mijccga16f51376978c1_1498134ijccga_800
issuing decisions ˈɪʃ.uː dɪˈsɪʒ.ən
issuing decisions ˈɪʃ.uː dɪˈsɪʒ.ən

wydawanie decyzji

m7i3g4g16f51376978c1_14981347i3g4g_154
legal guardian ˈliː.ɡəl ˈɡɑː.di.ən
legal guardian ˈliː.ɡəl ˈɡɑː.di.ən

opiekun prawny

m8gbjjk16f51376978c1_14981348gbjjk_641
legal person ˈliː.ɡəl ˈpɜː.sən
legal person ˈliː.ɡəl ˈpɜː.sən

osoba prawna

mei6n8a16f51376978c1_1498134ei6n8a_164
letter, letters ˈlet.ər
letter, letters ˈlet.ər

pismo

mfnkccf16f51376978c1_1498134fnkccf_728
licence ˈlaɪ.səns
licence ˈlaɪ.səns

koncesja

m6469af16f51376978c1_14981346469af_147
local office, local offices ˈləʊ.kəl ˈɒf.ɪs
local office, local offices ˈləʊ.kəl ˈɒf.ɪs

delegatura

mfe9jnj16f51376978c1_1498134fe9jnj_982
make a transfer meɪk ə trænsˈfɜːr
make a transfer meɪk ə trænsˈfɜːr

wykonać przelew

m3g7gnd16f51376978c1_14981343g7gnd_353
mandatory contract ˈmæn.də.tər.i ˈkɒn.trækt
mandatory contract ˈmæn.də.tər.i ˈkɒn.trækt

umowa‑zlecenie

mmn6iin16f51376978c1_1498134mn6iin_764
maternity leave məˈtɜː.nə.ti liːv
maternity leave məˈtɜː.nə.ti liːv

urlop macierzyński

m596d7416f51376978c1_1498134596d74_817
ministry ˈmɪn.ɪ.stri
ministry ˈmɪn.ɪ.stri

ministerstwo

mm5556k16f51376978c1_1498134m5556k_642
natural person ˈnætʃ.ər.əl ˈpɜː.sən
natural person ˈnætʃ.ər.əl ˈpɜː.sən

osoba fizyczna

mdi2dmm16f51376978c1_1498134di2dmm_745
notice of vacancy ˈnəʊ.tɪs əv ˈveɪ.kən.si
notice of vacancy ˈnəʊ.tɪs əv ˈveɪ.kən.si

ogłoszenie o wolnym miejscu pracy

mc6higj16f51376978c1_1498134c6higj_470
Occupational Health and Safety ˌɒk.jəˈpeɪ.ʃən.əl helθ ənd ˈseɪf.ti
Occupational Health and Safety ˌɒk.jəˈpeɪ.ʃən.əl helθ ənd ˈseɪf.ti

bezpieczeństwo i higiena pracy

m9f5jbh16f51376978c1_14981349f5jbh_546
office ˈɒf.ɪs
office ˈɒf.ɪs

biuro

m35ieh416f51376978c1_149813435ieh4_507
office equipment ˈɒf.ɪs ɪˈkwɪp.mənt
office equipment ˈɒf.ɪs ɪˈkwɪp.mənt

sprzęt biurowy

mdck3en16f51376978c1_1498134dck3en_849
official, officials əˈfɪʃ.əl
official, officials əˈfɪʃ.əl

urzędnik

mnmhem716f51376978c1_1498134nmhem7_578
open a tender ˈəʊ.pən ə ˈten.dər
open a tender ˈəʊ.pən ə ˈten.dər

ogłosić przetarg

m8c8bfk16f51376978c1_14981348c8bfk_994
ordinance, ordinances ˈɔː.dɪ.nəns
ordinance, ordinances ˈɔː.dɪ.nəns

rozporządzenie

m6kcke516f51376978c1_14981346kcke5_617
pick up the decision pɪk ʌp ðə dɪˈsɪʒ.ən
pick up the decision pɪk ʌp ðə dɪˈsɪʒ.ən

odebrać decyzję

mekdhhf16f51376978c1_1498134ekdhhf_141
provisions of the law prəˈvɪʒ.ən əv ðə lɔː
provisions of the law prəˈvɪʒ.ən əv ðə lɔː

przepisy prawa

mc6c98i16f51376978c1_1498134c6c98i_637
proxy ˈprɒk.si
proxy ˈprɒk.si

pełnomocnik

mancnen16f51376978c1_1498134ancnen_716
public administration body ˈpʌb.lɪk ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən ˈbɒd.i
public administration body ˈpʌb.lɪk ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən ˈbɒd.i

organ administracji publicznej

me7d9ak16f51376978c1_1498134e7d9ak_650
public procurement ˈpʌb.lɪk prəˈkjʊə.mənt
public procurement ˈpʌb.lɪk prəˈkjʊə.mənt

zamówienia publiczne

miejked16f51376978c1_1498134iejked_852
Regulations of work organisation ˌreɡ.jəˈleɪ.ʃən əv wɜːk ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən
Regulations of work organisation ˌreɡ.jəˈleɪ.ʃən əv wɜːk ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən

Regulamin organizacji pracy

m3nd2id16f51376978c1_14981343nd2id_150
residence ˈrez.ɪ.dəns
residence ˈrez.ɪ.dəns

zameldowanie

mfij2a316f51376978c1_1498134fij2a3_795
responsibilities scope rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti skəʊp
responsibilities scope rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti skəʊp

zakres obowiązków

mbffkda16f51376978c1_1498134bffkda_144
Services Agreement ˈsɜː.vɪs əˈɡriː.mənt
Services Agreement ˈsɜː.vɪs əˈɡriː.mənt

umowa o świadczenie usług

mkaifjj16f51376978c1_1498134kaifjj_755
stamp stæmp
stamp stæmp

pieczątka

mh4af5i16f51376978c1_1498134h4af5i_515
statutory representative ˈstætʃ.ə.tər.i ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv
statutory representative ˈstætʃ.ə.tər.i ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv

przedstawiciel ustawowy

m2jhhg816f51376978c1_14981342jhhg8_114
submit an electronic signature səbˈmɪt ən ˌel.ekˈtrɒn.ɪk ˈsɪɡ.nə.tʃər
submit an electronic signature səbˈmɪt ən ˌel.ekˈtrɒn.ɪk ˈsɪɡ.nə.tʃər

złożyć podpis elektroniczny

mkn53ib16f51376978c1_1498134kn53ib_483
submitting an application form səbˈmɪt ən ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən fɔːm
submitting an application form səbˈmɪt ən ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən fɔːm

złożyć wniosek

m4ea6g216f51376978c1_14981344ea6g2_367
tax office, tax offices tæks ˈɒf.ɪs
tax office, tax offices tæks ˈɒf.ɪs

urząd

mg94nnf16f51376978c1_1498134g94nnf_631
uphold ʌpˈhəʊld
uphold ʌpˈhəʊld

utrzymać w mocy

m628mhm16f51376978c1_1498134628mhm_892
work instructions wɜːk ɪnˈstrʌk·ʃənz
work instructions wɜːk ɪnˈstrʌk·ʃənz

instrukcja pracy

mh4edg316f51376978c1_1498134h4edg3_137
working hours ˈwɜː.kɪŋ ˈaʊəz
working hours ˈwɜː.kɪŋ ˈaʊəz

godziny pracy