Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Administrative proceeding regarding vehicle registration

R1Jjld8uIRu0j1
technik administracji
RL1trhpqRHk5l1
technik administracji
R1ME2pHfLbrAu1
technik administracji
R14U666MRb0YK1
technik administracji
RIIlJySE3wcX91
Exercise 1
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
RCJaSWnTMnCH91
Exercise 2
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
R1SwBhaKdzJrS1
Exercise 3
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
m3bf2d5fda08bb96d_1516976996105_0

Administrative proceeding regarding vehicle registration

RZ2QMkjjZKSnf1
technik administracji
R17r3DdflF4uN1
Exercise 4
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
R1LSz3YGYWJHT1
Exercise 5
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
RoYRdOcCLT7FA1
Exercise 6
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
m3bf2d5fda08bb96d_1516977015317_0

Administrative proceedings regarding the issuing of an international driving licence

A: Good morning.
B: Good morning. How can I help you?
A: Will I find the Department of Transportationm3bf2d5fda08bb96d_1517566097120_0Department of Transportation of the City Hall?
B: Yes.
A: I am looking for the section for driving licences.
B: The section for driving licences is in this room. Do you want to submit an application?
A: Yes. I would like to apply for an international driving licencem3bf2d5fda08bb96d_1517566613969_0international driving licence.
B: Have you already filled this application?
A: Yes.
B: I would like your identification card or passportm3bf2d5fda08bb96d_1517566655948_0passport with the confirmation of the address of permanent residencem3bf2d5fda08bb96d_1517566709814_0address of permanent residence.
A: Here is the application with all the required documentsm3bf2d5fda08bb96d_1517566820094_0required documents.
B: Alright. I will check if there is anything missing ... Here we have an attachmentm3bf2d5fda08bb96d_1517566888578_0attachment in the form of a photocopym3bf2d5fda08bb96d_1517566946935_0photocopy of your national driving licencem3bf2d5fda08bb96d_1517567012782_0national driving licence. Other things are here as well.
A: So everything is correct, right?
B :. Yes. Nothing is missing.
A: That's good. And can you tell me what is the waiting time for issuing an international driving license?
B: The time of handling a case takes a maximum of three days.
A: When is the Department of Transportation open?
B: From Monday to Friday - from 8 AM to 4 PM. On Tuesdays - from 9 AM to 5 PM.
A: I'm sorry but can you also tell me where the Department of Civil Affairsm3bf2d5fda08bb96d_1517567060392_0Department of Civil Affairs is located?
B: On the first floor of the Office building, next to the Investment Departmentm3bf2d5fda08bb96d_1517567087047_0Investment Department.
A: Thank you very much for the information.
B: You're welcome.
A: Have a nice day. Goodbye.
B: You too. Goodbye.

R1H018Q4aHPiT1
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
m3bf2d5fda08bb96d_1517566097120_0
m3bf2d5fda08bb96d_1517566613969_0
m3bf2d5fda08bb96d_1517566655948_0
m3bf2d5fda08bb96d_1517566709814_0
m3bf2d5fda08bb96d_1517566820094_0
m3bf2d5fda08bb96d_1517566888578_0
m3bf2d5fda08bb96d_1517566946935_0
m3bf2d5fda08bb96d_1517567012782_0
m3bf2d5fda08bb96d_1517567060392_0
m3bf2d5fda08bb96d_1517567087047_0
m3bf2d5fda08bb96d_1516977032586_0

Administrative proceedings concerning obtaining a building permit and the issuing of an identity card

R5ZB3PQaA3yYC1
technik administracji
R1UrLxpispmUJ1
Exercise 7
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
RufNrmsd2dSWv1
Exercise 8
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
R1WIeYsjnM7JC1
Exercise 9
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
m3bf2d5fda08bb96d_1516977105593_0

An application to deregister a vehicle is a standard form used in all of Poland to deregister a vehicle.

R1KVTgo723w3J1
Source: Funmedia, cc0.
m3bf2d5fda08bb96d_1516977175100_0

Pictures

m3bf2d5fda08bb96d_1516977192477_0

Game

R44myoF9trmE21
technik administracji
Source: Funmedia, cc0.
m3bf2d5fda08bb96d_1516977205492_0

Dictionary

m6nhhfb16f51376978c1_14981346nhhfb_322
address of permanent residence əˈdres əv ˈpɜː.mə.nənt ˈrez.ɪ.dəns
address of permanent residence əˈdres əv ˈpɜː.mə.nənt ˈrez.ɪ.dəns

adres zameldowania

m7di5ah16f51376978c1_14981347di5ah_247
administrative proceeding ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv prəˈsiːd
administrative proceeding ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv prəˈsiːd

postępowanie administracyjne

mndb73m16f51376978c1_1498134ndb73m_171
applicable əˈplɪk.ə.bəl
applicable əˈplɪk.ə.bəl

obowiązujący

mm66hdn16f51376978c1_1498134m66hdn_206
apply for something əˈplaɪ fər ˈsʌm.θɪŋ
apply for something əˈplaɪ fər ˈsʌm.θɪŋ

wystąpić o coś

mmifbnd16f51376978c1_1498134mifbnd_418
attachment əˈtætʃ.mənt
attachment əˈtætʃ.mənt

załącznik

mhc7ccg16f51376978c1_1498134hc7ccg_911
authorise someone to act on your behalf ˈɔː.θər.aɪz ˈsʌm.wʌn tʊ ækt ɒn jər bɪˈhɑːf
authorise someone to act on your behalf ˈɔː.θər.aɪz ˈsʌm.wʌn tʊ ækt ɒn jər bɪˈhɑːf

udzielić pełnomocnictwo

macc6j316f51376978c1_1498134acc6j3_289
case keɪs
case keɪs

sprawa

meecf2j16f51376978c1_1498134eecf2j_448
co‑owner kəʊˈəʊnə
co‑owner kəʊˈəʊnə

współwłaściciel

mjdcmdf16f51376978c1_1498134jdcmdf_429
co‑ownership ˌkəʊˈəʊ.nə.ʃɪp
co‑ownership ˌkəʊˈəʊ.nə.ʃɪp

współwłasność

mb4ekbf16f51376978c1_1498134b4ekbf_277
competent authority ˈkɒm.pɪ.tənt ɔːˈθɒr.ə.ti
competent authority ˈkɒm.pɪ.tənt ɔːˈθɒr.ə.ti

organ właściwy

m9mc8c716f51376978c1_14981349mc8c7_709
deliver a letter dɪˈlɪv.ər ə ˈlet.ər
deliver a letter dɪˈlɪv.ər ə ˈlet.ər

doręczyć pismo

mj2dnmg16f51376978c1_1498134j2dnmg_264
Department of Civil Affairs dɪˈpɑːt.mənt əv ˈsɪv.əl əˈfeər
Department of Civil Affairs dɪˈpɑːt.mənt əv ˈsɪv.əl əˈfeər

Wydział Spraw Obywatelskich

m7d6af416f51376978c1_14981347d6af4_614
Department of transportation dɪˈpɑːt.mənt əv ˌtræn.spɔːˈteɪ.ʃən
Department of transportation dɪˈpɑːt.mənt əv ˌtræn.spɔːˈteɪ.ʃən

Wydział Komunikacji

mb6njin16f51376978c1_1498134b6njin_149
for viewing fər ˈvjuː.ɪŋ
for viewing fər ˈvjuː.ɪŋ

do wglądu

mmdfdng16f51376978c1_1498134mdfdng_663
initiate the proceedings ɪˈnɪʃ.i.eɪt ðə prəˈsiː.dɪŋz
initiate the proceedings ɪˈnɪʃ.i.eɪt ðə prəˈsiː.dɪŋz

wszcząć postępowanie

mc6kiie16f51376978c1_1498134c6kiie_864
international driving license ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈdraɪ.vɪŋ ˈlaɪ.səns
international driving license ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈdraɪ.vɪŋ ˈlaɪ.səns

międzynarodowe prawo jazdy

mh7a79216f51376978c1_1498134h7a792_848
Investment Department ɪnˈvest.mənt dɪˈpɑːt.mənt
Investment Department ɪnˈvest.mənt dɪˈpɑːt.mənt

Wydział Inwestycji

mcmcd2m16f51376978c1_1498134cmcd2m_294
issue an identification card ˈɪʃ.uː ən aɪˌden.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən kɑːd
issue an identification card ˈɪʃ.uː ən aɪˌden.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən kɑːd

wyobić dowód osobisty

m3ckbd416f51376978c1_14981343ckbd4_880
lose validity luːz vəˈlɪdəti
lose validity luːz vəˈlɪdəti

stracić ważność

mfkabhh16f51376978c1_1498134fkabhh_694
make available meɪk əˈveɪ.lə.bəl
make available meɪk əˈveɪ.lə.bəl

przedłożyć

miheadb16f51376978c1_1498134iheadb_713
municipality mjuːˌnɪs.ɪˈpæl.ə.ti
municipality mjuːˌnɪs.ɪˈpæl.ə.ti

gmina

mcg65ji16f51376978c1_1498134cg65ji_454
national driving licence ˈnæʃ.ən.əl ˈdraɪ.vɪŋ ˈlaɪ.səns
national driving licence ˈnæʃ.ən.əl ˈdraɪ.vɪŋ ˈlaɪ.səns

krajowe prawo jazdy

ma2khfb16f51376978c1_1498134a2khfb_215
obtain a building permit əbˈteɪn ə ˈbɪl.dɪŋ pəˈmɪt
obtain a building permit əbˈteɪn ə ˈbɪl.dɪŋ pəˈmɪt

uzyskać pozwolenie na budowę

m2bhfed16f51376978c1_14981342bhfed_224
party ˈpɑː.ti
party ˈpɑː.ti

strona

mfimmjj16f51376978c1_1498134fimmjj_513
passport, passports ˈpɑːs.pɔːt
passport, passports ˈpɑːs.pɔːt

paszport

mjjnh7i16f51376978c1_1498134jjnh7i_909
photocopy ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i
photocopy ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i

kserokopia

mhngmbn16f51376978c1_1498134hngmbn_673
poviat
poviat

powiat

m6f6cgh16f51376978c1_14981346f6cgh_498
Public Procurement Department ˈpʌb.lɪk prəˈkjʊə.mənt dɪˈpɑːt.mənt
Public Procurement Department ˈpʌb.lɪk prəˈkjʊə.mənt dɪˈpɑːt.mənt

Wydział Zamówień Publicznych

mdekaca16f51376978c1_1498134dekaca_937
required documents rɪˈkwaɪəd ˈdɒk.jə.mənt
required documents rɪˈkwaɪəd ˈdɒk.jə.mənt

wymagane dokumenty

m4cehn216f51376978c1_14981344cehn2_158
requirements rɪˈkwaɪə.mənt
requirements rɪˈkwaɪə.mənt

wymogi

mfmh6fk16f51376978c1_1498134fmh6fk_962
settle a case ˈset.əl ə keɪs
settle a case ˈset.əl ə keɪs

załatwić sprawę

m8dd56716f51376978c1_14981348dd567_286
starost ˈstarɒst
starost ˈstarɒst

starosta

mcdh9hg16f51376978c1_1498134cdh9hg_843
starosty ˈstarɒsti
starosty ˈstarɒsti

starostwo

mneh8mc16f51376978c1_1498134neh8mc_946
template, templates ˈtem.pleɪt
template, templates ˈtem.pleɪt

wzór