Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

E‑zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie blacharz.

Rv8uSs0EXbAf31
Film przedstawia rozmowę dwójki znajomych. Podczas filmu mężczyźni rozmawiają o otworzeniu działalności gospodarczej.
m993249bbac18f699_1524809872848_0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

RblVIBoQOihIM1
Animacja przedstawia różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w branży blacharskiej.

Wniosek CEIDG‑1 jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),

 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przykładowy dokument CEIDG:

RpP48IQI7muWF1
Przykładowy wypełniony formularz CEIDG-1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m993249bbac18f699_1524810012610_0

Prowadzenie działalności gospodarczej

RBZ8qcLcu6GGw1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzania działalności gospodarczej w branży blacharskiej.

Wyciąg PKD dla zawodu blacharz:

R1KSF6mtKoJrW1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m993249bbac18f699_1524810097676_0

Tworzenie analizy SWOT

Rbbh20Yyut1Zh1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m993249bbac18f699_1524810135062_0

Warsztat blacharski na rynku

R1GacOJ9UHnxz1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m993249bbac18f699_1524810160664_0

Plan marketingowy - czyli od czego zacząć?

RSQbzjmZrpAKg1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m993249bbac18f699_1524810241684_0

Narzędzia w warsztacie blacharskim

R1bIAcf3WkMc11
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m993249bbac18f699_1524810361288_0

Warsztat blacharski w świetle prawa

RQ1KMXoDDwgjM1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m993249bbac18f699_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

Re3Q7tVwb0U1I1
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:

 • odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikamiVAT,

 • cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,

 • naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m993249bbac18f699_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

R1RwwRKf68HJq1
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Rozpoczynając działalność gospodarczą mamy do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • kartę podatkową,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

 • zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów,

 • pełną księgowość – księgi handlowe.

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZZA

R18T7BjUg4glg1
głoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m993249bbac18f699_1524811560240_0

Zagraj z PDG

R1O22CPy29Wc31
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RPFMGV68m8bhK1
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m993249bbac18f699_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
R1ZJ5bwgAJqdu1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R1jIiV7WbUg6g1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R1SyZdtyQp79Q1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R1O1ONxK3w9lq1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RlAhCZnZdJeTQ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R1RjayQRBIcLs1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R1BWrsoCFqK9m1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R1TUcdL1WJXf91
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R12lbAXLHKVVs1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RrAn5Z20fdZF61
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
R2AUEuzyC7Wse1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12
RPJSErSlFFU7o1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m993249bbac18f699_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologiczne przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

cena
cena

Wartość towaru wyrażona w pieniądzu.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

ekonomia
ekonomia

Nauka zajmująca się badaniem zachowywania podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystania ograniczonych środków, które mogą być w rozmaity sposób wykorzystane w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

firma
firma

patrz: przedsiębiorstwoprzedsiębiorstwoprzedsiębiorstwo

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

nadwyżka
nadwyżka

Sytuacja na rynku, kiedy wielkość podaży przewyższa wielkość popytu przy danej cenie panującej na rynku.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

praca
praca

Świadoma i celowa działalność człowieka polegająca na wytwarzaniu dóbr i usług.

produkcja
produkcja

Działalność ludzka, polegająca na przystosowaniu zasobów i sił przyrody w celu wytwarzania dóbr.

produkt
produkt

Dobra, które otrzymuje się w efekcie działalności produkcyjnej.

przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo

Jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem terytorialnym, ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym, wykorzystująca czynniki produkcji do wytwarzania dóbr.

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe
rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, 2175, z 2018 r. poz. 650, 1291). Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych.

rynek
rynek

Ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawcami a nabywcami.

usługi
usługi

Działalność polegająca na zaspokajaniu potrzeb ludzkich, ale nie wytwarzająca nowych dóbr materialnych.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m993249bbac18f699_1530398134488_0

Materiały dydaktyczne

RmukxWDR0ckos1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.