Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Replacement of ventilation pipes

mea2881a190894c59_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

R1bxAxOD2ZKC31
Wymiana przewodów wentylacyjnych
mea2881a190894c59_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

mea2881a190894c59_1516315731083_0
RB71GPKFaOmOU1
Wymiana przewodów wentylacyjnych
mea2881a190894c59_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

mea2881a190894c59_1516315855551_0
RRuhXSUbHH2SI1
Wymiana przewodów wentylacyjnych
mea2881a190894c59_1516315946508_0

4. Film with narration.

mea2881a190894c59_1516315951214_0
RK1HdeFyN7ciH1
Wymiana przewodów wentylacyjnych
mea2881a190894c59_1516316024463_0
Exercise 1
RWa5h6UigyzPT1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 2
RvpWT2jMh0N551
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 3
R17hdYRDyLkDp1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mea2881a190894c59_1516316511245_0

Devices in a ventilation system

R42nph6zIll8T1
aplikacja - dokument hipertekstowy
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RZIy15TljHGdA1
interaktywna gra
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 4
R4VBMJlLyBukq1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mea2881a190894c59_1516316248437_0

Types of filters and dust removal devices

RTdE5RTuMFNa81
Rodzaje filtrów i urządzeń odpylających
Exercise 5
RLBxJ5cBX1fVf1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 6
R11TkOiz8uR1y1
zadanie
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mea2881a190894c59_1516383280961_0

Tasks

Exercise 7
R1EowBDvuw8OC1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 8
Rd7mGQUvs1Zrt1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 9
RBwEC5G9K6GkH1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 10
R1GMUA5mInYqY1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 11
RB1YjGAc2D3qs1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 12
RSaEssghJ9EzE1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 13
RSy6h43cZxkqB1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 14
R1PFAyushBRZ31
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mea2881a190894c59_1516384819599_0

Dictionary

air inlet
air inlet

/eər ˈɪnlet/   [noun, countable]   czerpnia

air outlet
air outlet

/eər ˈaʊt.let/   [noun, countable]   wyrzutnia powietrza

axial fan
axial fan

/æksɪs fæn/   [noun, countable]   wentylator osiowy

centrifugal fan
centrifugal fan

/sen.trɪˈfjuː.ɡəl fæn/   [noun, countable]   wentylator promieniowy

damper
damper

/ˈdæm.pər/   [noun, countable]   przepustnica

drizzled dust
drizzled dust

/ˈdrɪz.əld dʌst/   [noun, countable]   zraszane pyły

dust
dust

/dʌst/   [noun, countable]   pył

dust remove device
dust remove device

/dʌst rɪˈmuːv dɪˈvaɪs/   [noun, countable]   urządzenie odpylające

electrofilter
electrofilter

/iˌlek.trəʊ ˈfɪl.tər/   [noun, countable]   elektrofiltr

fan
fan

/fæn/   [noun, countable]   wentylator

fiber filter
fiber filter

/ˈfaɪ.bər ˈfɪl.tər/   [noun, countable]  filtr włókninowy

field air inlet
field air inlet

/fiːld eər ɪnlet/   [noun, countable]   czerpnia powietrza terenowa

flange connection
flange connection

/flændʒ kəˈnek.ʃən/   [noun, countable]   połączenie kołnierzowe

heater
heater

/ˈhiː.tər/   [noun, countable]   nagrzewnica

horizontal cyclone
horizontal cyclone

/ˌhɒr.ɪˈzɒn.təl ˈsaɪ.kləʊn/   [noun, countable]   cyklon poziomy

impeller
impeller

/ɪmˈpelər/   [noun, countable]   wirnik

intake ventilation
intake ventilation

/ɪnlet ventɪˈleɪʃən/   [noun, countable]   instalacja nawiewna

roof air inlet
roof air inlet

/ruːf eər ɪnlet/   [noun, countable]   czerpnia powietrza dachowa

screw thread
screw thread

/skruː θred/   [noun, countable]   gwint

scrubber
scrubber

/ˈskrʌb.ər/   [noun, countable]   płuczka do filtrowania powietrza

sedimentation basin
sedimentation basin

/ˌsed.ɪ.menˈteɪ.ʃən ˈbeɪ.sən/   [noun, countable]   komora osadcza

spray chamber
spray chamber

/spreɪ ˈtʃeɪm.bər/   [noun, countable]   komora zraszania

ventilation grille
ventilation grille

/ventɪˈleɪʃən ɡrɪl/   [noun, countable]   kratka wentylacyjna

ventilation pipe
ventilation pipe

/ˌventɪˈleɪʃən paɪp/   [noun, countable]   przewód wentylacyjny

vibration
vibration

/vaɪˈbreɪ.ʃən/   [noun, countable]   drganie

wall air inlet
wall air inlet

/wɔːl eər ɪnlet/   [noun, countable]   czerpnia powietrza ścienna

R1WJDOepWwCA51
.
Source: ORE, licencja: CC0.