Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Construction of a gas connection

m86d68bd6bd270119_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

RCOukBoaNy2xU1
Budowa przyłącza gazowego
m86d68bd6bd270119_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

m86d68bd6bd270119_1516315731083_0
R1TC35heNwD6A1
Budowa przyłącza gazowego
m86d68bd6bd270119_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

m86d68bd6bd270119_1516315855551_0
RgsWSosRVUj9R1
Budowa przyłącza gazowego
m86d68bd6bd270119_1516315946508_0

4. Film with narration.

m86d68bd6bd270119_1516315951214_0
R14QMkFzAgry61
Budowa przyłącza gazowego
m86d68bd6bd270119_1543092765179_0
Exercise 1
Rkqs1w6zkPfz61
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 2
R4SHuLRGFONXJ1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 3
R19kavkdXEXsW1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m86d68bd6bd270119_1516383283628_0

Tools for building a gas network and installing a gas installation

R10ZJJJbuGREk1
aplikacja - dokument hipertekstowy
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RbyQhwQTstswU1
interaktywna gra
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 4
R1J8uBYu6AKBf1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m86d68bd6bd270119_1516316248437_0

Gas network equipment and protection

R1RSOYx4fxxHn1
Uzbrojenie i zabezpieczenie sieci gazowej
Exercise 5
RckRQEZQedMFa1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 6
Rk0XVybwLlmjR1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m86d68bd6bd270119_1516316511245_0
Exercise 7
RFiIgTtkSRHW21
zadanie
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m86d68bd6bd270119_1516383280961_0

Tasks

Exercise 8
R1J297PBHb9EI1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 9
RlRSXLlB4h8ts1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 10
R1LyVKHvnRgvQ1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m86d68bd6bd270119_1516384819599_0

Dictionary

adjustable spanner
adjustable spanner

/əˈdʒʌs.tə.bəl spæn.ər/   [noun, countable]   klucz nastawny

bleed and drainage system
bleed and drainage system

/bliːd ənd dreɪ.nɪdʒ sɪs.təm/   [noun, countable]   zespół zaporowo – upustowy

cathodic protection
cathodic protection

/kæθədik prəˈtek.ʃən/   [noun, uncountable]   ochrona katodowa

dehydrator
dehydrator

/diː.haɪˈdreɪtər/   [noun, countable]   odwadniacze

gas cabinet
gas cabinet

/ɡæs kæb.ɪ.nət/   [noun, countable]   szafka gazowa

gas connection
gas connection

/ɡæs kəˈnek.ʃən/   [noun, countable]   przyłącze gazowe

gas network
gas network

/ɡæs netwɜːk/   [noun, countable]   sieć gazowa

gas pipeline
gas pipeline

/ɡæs paɪplaɪn/   [noun, countable]   gazociąg

gas station
gas station

/ɡæs steɪ.ʃən/   [noun, countable]   stacja gazowa

gas turbinemeter
gas turbinemeter

/ɡæs tɜː.baɪnmiː.tər/   [noun, countable]   gazomierz turbinowy

gas welding torch
gas welding torch

/ɡæs wel.dɪŋ tɔːtʃ/   [noun, countable]   palniki do spawania gazowego

groove pliers
groove pliers

/ɡruːv plaɪ.əz/   [noun, plural szczypce do rur typ „żabka”

impeller
impeller

/ɪmˈpelər/   [noun, countable]   wirnik

liquefied gas
liquefied gas

/lɪkwəfaɪd ɡæs/   [noun, uncountable]   skroplony gaz

main valve
main valve

/meɪn vælv/   [noun, countable]   kurek główny

monkey wrench
monkey wrench

/mʌŋ.ki  rentʃ/   [noun, countable]   klucz francuski

pipecutter
pipecutter

/paɪp kʌtə/   [noun, countable]   obcinarka krążkowa

pipe‑cutting shears
pipe‑cutting shears

/paɪp- kʌt.ɪŋ ʃɪəz/   [noun, plural]   nożyce do cięcia rur

plumber wrench
plumber wrench

/plʌm.ər rentʃ/   [noun, countable]   klucz szwedzki

regulator
regulator

/reɡ.jə.leɪ.tər/   [noun, countable]   reduktor

ring spanner
ring spanner

/rɪŋ spæn.ər/   [noun, countable]   klucz oczkowy

rotary displacement gas meter
rotary displacement gas meter

/rəʊ.tər.i dɪˈspleɪs.mənt ɡæs miː.tər/   [noun, countable]   gazomierz rotorowy

soldering torch
soldering torch

/səʊl.də.rɪŋ  tɔːtʃ/   [noun, countable]   palnik do lutowania

steel pipe
steel pipe

/stiːl paɪp/   [noun, countable, singular]   rurę stalową

strap wrench
strap wrench

/stræp rentʃ/   [noun, countable]   klucz łańcuchowy

stray voltage
stray voltage

/streɪ vɒl.tɪdʒ/   [noun, countableor uncountable]   prądy błądzące

technical acceptance
technical acceptance

/tek.nɪ.kəl əkˈsep.təns/   [noun, uncountable]   odbiór techniczny

thread
thread

/θred/   [noun, countable]   gwint

welder
welder

/wel.dər/   [noun, countable]  spawarka

y‑branch
y‑branch

/waɪ- brɑːntʃ/   [noun, countable]   trójnik siodłowy

R1WJDOepWwCA51
.
Source: ORE, licencja: CC0.