Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Installation of plate heat exchangers in a distric heating substation

m7cb45deec2aea9af_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

R1Z4bpli4nT391
Montaż wymienników w węźle cieplnym.
m7cb45deec2aea9af_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

m7cb45deec2aea9af_1516315731083_0
Rh7gU6tg7Dv3G1
Montaż wymienników w węźle cieplnym
m7cb45deec2aea9af_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

m7cb45deec2aea9af_1516315855551_0
R1E4q8BQEshZM1
Montaż wymienników w węźle cieplnym
m7cb45deec2aea9af_1516315946508_0

4. Film with narration.

m7cb45deec2aea9af_1516315951214_0
RjMPUl4tzzdVo1
Montaż wymienników w węźle cieplnym
m7cb45deec2aea9af_1516316024463_0
Exercise 1
R1bflmNnHdYhb1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 2
R1Fcz0jXGBD711
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m7cb45deec2aea9af_1533903672215_0

Choosing the tools for assembling the district heating substation

RfT3LtVLfeBhp1
aplikacja - dokument hipertekstowy
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 3
RusRmGoGmehT01
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m7cb45deec2aea9af_1516316511245_0

Devices in the heating node

RZIy15TljHGdA1
interaktywna gra
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m7cb45deec2aea9af_1516316248437_0

Installation of the district heating substation

RODYA2e155oWF1
Uzbrojenie węzła cieplnego
Exercise 4
RdMfJPwqRD18Y1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 5
R1Q3JfH5Lq1s81
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m7cb45deec2aea9af_1516383280961_0

Tasks

Exercise 6
RppJ1J38phi3y1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 7
Rwd9LbGIUb60E1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 8
R1NK5zfHbhHn01
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m7cb45deec2aea9af_1516384819599_0

Dictionary

acid resistant
acid resistant

/æsɪd rɪˈzɪstənt/   [adjective]   kwasoodporne

automatic control velve
automatic control velve

/ɔːtəˈmætɪk kənˈtrəʊl vælv/   [noun, countable]   zawory automatycznej regulacji

circulation pump
circulation pump

/sɜːkjəˈleɪʃən pʌmp/   [noun, countable]   pompa obiegowa

district heating substation
district heating substation

/dɪstrɪkt hiːtʃɪŋ sʌbˌsteɪʃən /   [noun, countable]   węzeł cieplny

district heating substation for hot water and heat
district heating substation for hot water and heat

/dɪstrɪkt hiːtʃɪŋ sʌbˌsteɪʃən fɔː hɒt wɔːtə ənd hiːt/   [noun, countable]   węzły dwufunkcyjne

facility for district heating substation 
facility for district heating substation 

/fəˈsɪləti fɔː dɪstrɪkt hiːtʃɪŋ sʌbˌsteɪʃən /   [noun, countable]   uzbrojenie węzła cieplnego

filter
filter

/fɪltər/   [noun, countable]   filtr

flange
flange

/flændʒ/   [noun, countable]   kołnierz

flange connection
flange connection

/flændʒ kəˈnekʃən/   [noun, countable]   połączenia kołnierzowe

flushing
flushing

/flʌʃɪŋ/   [verb]   płukanie wymienników

heat carrier
heat carrier

/hiːt kæriər/   [noun, countable]  nośnikiem ciepła

heat circulation
heat circulation

/hiːt sɜːkjəˈleɪʃən/   [noun, countableor uncountable]   obieg ciepła

heat exchanger
heat exchanger

/hiːt ɪksˈtʃeɪndʒər/   [noun, countable]   wymiennik ciepła

heat meter
heat meter

/hiːt mɪtər/   [noun, countable]   licznik ciepła

heat network
heat network

/hiːt netwɜːk/   [noun, countable]   sieć ciepłownicza

license
license

/laɪsəns/   [noun, countable]   uprawnienia

manometer
manometer

/mænˈɒm.ɪ.tər/   [noun, countable]   manometr

mud cleaner
mud cleaner

/mʌd kliːnər/   [noun, countable]   odmulacz

non‑return valve
non‑return valve

/nɒn rɪˈtɜːn vælv/   [noun, countable]   zawory zwrotne

plate heat exchanger
plate heat exchanger

/pleɪt hiːt ɪksˈtʃeɪndʒər/   [noun, countable]   wymienniki płytowe

pressure regulator
pressure regulator

/preʃər reɡjəleɪtə/   [noun, countable]   zawory redukcyjne

return pipe
return pipe

/rɪˈtɜːn paɪp/   [noun, countable]   przewodach powrotnych

safety regulator
safety regulator

/seɪfti reɡjəleɪtə/   [noun, countable]   zawór bezpieczeństwa

shut‑off valve
shut‑off valve

/ʃʌt ɒf vælv/   [noun, countable]   zawory odcinające

supply pipe
supply pipe

/səˈplaɪ paɪp/  [noun, countable]   przewodach zasilających

thermometer
thermometer

/θəˈmɒmɪtər/   [noun, countable]   termometry

valve bypass
valve bypass

/vælv baɪpɑːs/   [noun, countable, singular]   zawór na obejściu

weather compensator
weather compensator

/weðər kɑmpənseɪtər/   [noun, countable]   regulator pogodowe

weld
weld

/weld/   [verb]   spawać

R1WJDOepWwCA51
.
Source: ORE, licencja: CC0.