Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Disassembly and assembly of the plumbing system

m554ee791f37bb064_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

R11lzeYv3UIXr1
Demontaż i montaż instalacji kanalizacyjnej
m554ee791f37bb064_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

m554ee791f37bb064_1516315731083_0
R1LPSQ14z9P3R1
Demontaż i montaż instalacji kanalizacyjnej
m554ee791f37bb064_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

m554ee791f37bb064_1516315855551_0
R5nGHWYw9Vln11
Demontaż i montaż instalacji kanalizacyjnej
m554ee791f37bb064_1516315946508_0

4. Film with narration.

m554ee791f37bb064_1516315951214_0
RNVBbJmyoCteO1
Demontaż i montaż instalacji kanalizacyjnej
m554ee791f37bb064_1516316024463_0
Exercise 1
R10oSedWp0F3C1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 2
Rqwv6ZkWsjDaM1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 3
R1Tgu3ZFdnlMz1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m554ee791f37bb064_1533903672215_0

Sewerage network and plumbing system equipment

R11hH0MwUe91X1
aplikacja - dokument hipertekstowy
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 4
R3ma9Q6I6zH741
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 5
RNU6w96CmgQzK1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m554ee791f37bb064_1516316511245_0

Sewerage network equipment

RaOo1WXkjshAA1
interaktywna gra
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m554ee791f37bb064_1516316248437_0

Types of sanitary fittings in a plumbing system

R1a1UCKMTs3Gm1
Rodzaje przyborów sanitarnych w instalacji kanalizacyjnej
Exercise 6
RMLR5VeF7sWws1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m554ee791f37bb064_1516383283628_0

Sanitary fittings

Exercise 7
R11ZMfcfulWdx1
zadanie
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m554ee791f37bb064_1516383280961_0

Tasks

Exercise 8
R1amjEQBJrwK11
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 9
RnAibrbszMfSY1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 10
R1A7xgikShttl1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 11
RDAc8z8WWuNaF1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 12
R1ksoU0fmbJzZ1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m554ee791f37bb064_1516384819599_0

Dictionary

anti‑flooding valve
anti‑flooding valve

/æntɪ flʌdɪŋ vælv/   [noun, countable]   zasuwa przeciwzalewowa

cascade manhole
cascade manhole

/kæˈskeɪd mænhəʊl/   [noun, countable]   studzienka kaskadowe

cast iron pipe
cast iron pipe

/kɑːst aɪən paɪp/   [noun, countable]   rura żeliwna

cleanout
cleanout

/kliːn aʊt/   [noun, countable]   czyszczak

compact floor‑standing toilet bowl
compact floor‑standing toilet bowl

/kəmˈpækt flɔː stændɪŋ tɔɪlɪt bəʊl/   [noun, countable]   miska ustępowa kompaktowa stojąca

drain
drain

/dreɪn/   [noun, countable]   przewód odpływowy

drain pipe
drain pipe

/dreɪn paɪp/   [noun, countable]   podejście kanalizacyjne, rura spustowa

fan
fan

/fæn/   [noun, countable]   przewietrznik

fittings
fittings

/fɪtɪŋz/   [noun, plural]   armatura

gate valve
gate valve

/ɡeɪt vælv/   [noun, countable]   zasuwa nożowa

inspection chamber
inspection chamber

/ɪnˈspekʃən tʃeɪmbə/   [noun, countable]  studzienka rewizyjna

low level toilet cistern
low level toilet cistern

/ləʊ levəl tɔɪlɪt sɪstən/   [noun, countable]   miska ustępowa z dolnopłukiem

major drain
major drain

/meɪdʒə dreɪn/   [noun, countable]   wpust podwórzowy

plumbing system
plumbing system

/plʌmɪŋ sɪstəm/   [noun, countable]   instalacja kanalizacyjne

protection sleeve
protection sleeve

/prəˈtekʃən sliːv/   [noun, countable]   tuleja ochronna

rainwater sewage
rainwater sewage

/reɪnwɔːtə sjuːɪdʒ/   [noun, uncountable]   ścieki opadowe

rainwater sewer network
rainwater sewer network

/reɪnwɔːtə sjuːə netwɜːk/   [noun, countable]   sieć ogólnospławna

sanitary fittings
sanitary fittings

/sænɪtəri fɪtɪŋz/   [noun, plural]   przybory sanitarne

secondary drain
secondary drain

/sekəndəri dreɪn/   [noun, countable]   kanał boczny

sewerage network
sewerage network

/sjuːərɪdʒ netwɜːk/   [noun, countable]   sieć kanalizacyjna

shower tub
shower tub

/ʃaʊə tʌb/   [noun, countable]   brodzik

soil stack
soil stack

/sɔɪl stæk/   [noun, countable]   pion kanalizacyjny

squat toilet
squat toilet

/skɒwt tɔɪlɪt/   [noun, countable]   miska ustępowa turecka

storm water overflow
storm water overflow

/stɔːm wɔːtə əʊvəˈfləʊ/   [noun, countable]   przelew burzowy

tee
tee

/tiː/   [noun, countable]   trójnik

toilet bowl
toilet bowl

/tɔɪlɪt bəʊl/   [noun, countable]   miska ustepowa

vent stack
vent stack

/vent stæk/   [noun, countable]   rura wywiewna

R1WJDOepWwCA51
.
Source: ORE, licencja: CC0.