Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Installation of pipes and taps in a water supply system

Montaż odgałęzień i baterii w instalacji wodociągowej

m15f9c72842a2be6c_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

RC51AwukVwGtd1
Montaż odgałęzień i baterii w instalacji wodociągowej
m15f9c72842a2be6c_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

m15f9c72842a2be6c_1516315731083_0
R1A0zSPug8NUw1
Montaż odgałęzień i baterii w instalacji wodociągowej
m15f9c72842a2be6c_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

m15f9c72842a2be6c_1516315855551_0
R1505PSydL7sM1
Montaż odgałęzień i baterii w instalacji wodociągowej
m15f9c72842a2be6c_1516315946508_0

4. Film with narration.

m15f9c72842a2be6c_1516315951214_0
RchTm0RiAuxkz1
Montaż odgałęzień i baterii w instalacji wodociągowej
m15f9c72842a2be6c_1516316024463_0
Exercise 1
Rs1Y13C7hSXEQ1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 2
R1UofBCc8eK0S1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 3
RCIviGXaq9AHu1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m15f9c72842a2be6c_1516316511245_0

Equipment of a water supply network

Uzbrojenia sieci wodociągowej

ROHiIziejyg1O1
aplikacja - dokument hipertekstowy
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 4
ROYqR0y4cQ5Es1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 5
R1dALIxhjoge81
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 6
R1KuTUAYxWVR61
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m15f9c72842a2be6c_1516316248437_0

Types of taps in a water supply installation

Rodzaje baterii w instalacji wodociągowej

RQ1CR9jt3vFT01
Rodzaje baterii w instalacji wodociągowej
RPBdeayKGuvlU1
Source: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
m15f9c72842a2be6c_1516383283628_0

Sink taps

Baterie

Exercise 7
RJ1UEGbkoNvL11
zadanie
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m15f9c72842a2be6c_1516383280961_0

Tasks

Exercise 8
RvZ2ggfqX6ORx1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 9
R1cV0Tms8HWJy1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 10
RCtj1LQO1FwE41
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 11
R1JqPIjlgs3RB1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m15f9c72842a2be6c_1516384819599_0

Dictionary

aluminum insert
aluminum insert

/əˈlu·mə·nəm ɪnˈsɜːt/   [noun, countable]   wkładka aluminiowa

arterial pipe
arterial pipe

/ɑːˈtɪə.ri.əl paɪp/   [noun, countable]   przewód magistralny

distributing pipe
distributing pipe

/dɪˈstrɪb.juːtɪŋ paɪp/   [noun, countable]   przewód rozdzielczy

drainage system
drainage system

/ˈdreɪ.nɪdʒ ˈsɪs.təm/   [noun, countable]   system odwodnienia

equipment
equipment

/ɪˈkwɪp.mənt/   [noun, uncountable]   uzbrojenie

fitting
fitting

/ˈfɪt.ɪŋ/   [noun, countable]   armatura

flanged
flanged

/flændʒd/   [adjective]   kołnierzowy

gate valve
gate valve

/ɡeɪt vælv/   [noun, countable]   zasuwa odcinająca

ground hydrant
ground hydrant

/ɡraʊnd ˈhaɪ.drənt/   [noun, countable]   hydrant nadziemny 

level
level

/ˈlev.əl/   [adjective]   poziomy

manhole
manhole

/ˈmæn.həʊl/   [noun, countable]  studzienka

measuring equipment
measuring equipment

/ˈmeʒ.ərɪŋ ɪˈkwɪp.mənt/   [noun, uncountable]   uzbrojenie pomiarowe

plumb
plumb

/plʌm/   [adjective]   pionowy

pressed tee
pressed tee

/prest tiː/   [noun, countable]   trójnik zaprasowany

protection tube
protection tube

/prəˈtek.ʃən tʃuːb/   [noun, countable]   rura ochronna

public water supply equipment
public water supply equipment

/ˈpʌb.lɪk ˈwɔː.tər səˈplaɪ ɪˈkwɪp.mənt/   [noun, uncountable]   uzbrojenie czerpalne

pumping station
pumping station

/pʌmpɪŋ ˈsteɪ.ʃən/   [noun, countable]   pompownia

reduction valve
reduction valve

/rɪˈdʌk.ʃən vælv/   [noun, countable]   zawór redukcyjny

return valve
return valve

/rɪˈtɜːn vælv/   [noun, countable]   zawór zwrotny

riser pipe
riser pipe

/ˈraɪ.zər paɪp/   [noun, countable]   pion wodociagowy

safety valve
safety valve

/ˈseɪf.ti vælv/   [noun, countable]   zawór bezpieczeństwa

street water pump
street water pump

/striːt ˈwɔː.tər pʌmp/   [noun, countable]   zdrój uliczny

transit pipe
transit pipe

/ˈtræn.zɪt paɪp/   [noun, countable]   przewód tranzytowy

upright double lever bathtub tap
upright double lever bathtub tap

/ˈʌp.raɪt ˈdʌb.əl ˈliː.vər ˈbɑːθ.tʌb tæp/   [noun, countable]   bateria wannowa stojąca dwuuchwytowa

upright double lever sink tap
upright double lever sink tap

/ˈʌp.raɪt ˈdʌb.əl ˈliː.vər sɪŋk tæp/   [noun, countable]   bateria zlewozmywakowa stojąca dwuuchwytowa

venting system
venting system

/ventɪŋ ˈsɪs.təm/   [noun, countable]   system odpowietrzenia

wall‑mounted single lever sink tap
wall‑mounted single lever sink tap

/wɔːl ˈmaʊn.tɪd ˈsɪŋ.ɡəl ˈliː.vər sɪŋk tæp/   [noun, countable]   bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa ścienna

wall‑mounted single lever wash basin tap for concealed installation
wall‑mounted single lever wash basin tap for concealed installation

/wɔːl ˈmaʊn.tɪd ˈsɪŋ.ɡəl ˈliː.vər wɒʃ ˈbeɪ.sən tæp fɔːr kənˈsiːld ˌɪn.stəˈleɪ.ʃən/   [noun, countable]  
bateria umywalkowa ścienna jednouchwytowa podtynkowa

wall‑mounted thermostatic shower tap
wall‑mounted thermostatic shower tap

/wɔːl ˈmaʊn.tɪd ˈθɜː.mə.stætik ʃaʊər tæp/   [noun, countable]   bateria natryskowa ścienna termostatyczna

water supply system
water supply system

/wɔːtər səˈplaɪ sɪstəm/   [noun, countable]   instalacja wodociągowa

R1WJDOepWwCA51
.
Source: ORE, licencja: CC0.