Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Autor: Wojciech Malicki

Przedmiot: Informatyka

Temat: Konwersje liczb pomiędzy systemami liczbowymi

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy i rozszerzony
Cele kształcenia – wymagania ogólne
1) Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
2. stosuje przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin algorytmy poznane w szkole podstawowej oraz algorytmy:
1) na liczbach: badania pierwszości liczby, zamiany reprezentacji liczb między pozycyjnymi systemami liczbowymi, działań na ułamkach z wykorzystaniem NWD i NWW,

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Poznasz systemy pozycyjne o różnych podstawach, na przykład trójkowy, czy piątkowy.

 • Wskażesz różnice oraz zależności między systemami o różnych podstawach.

 • Wykonasz konwersję liczby z dowolnego systemu na inny.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia e‑materiał: „Konwersje liczb pomiędzy systemami liczbowymi”. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z treściami w sekcji „Przeczytaj”.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla uczniom temat zajęć oraz cele. Prosi, by na ich podstawie uczniowie sformułowali kryteria sukcesu.

 2. Rozpoznanie wiedzy uczniów. Nauczyciel prosi wybranego ucznia lub uczniów o przedstawienie sytuacji problemowej związanej z tematem lekcji.

Faza realizacyjna:

 1. Odnosząc się do treści zawartej w sekcji „Przeczytaj”, uczniowie w parach konstruują alternatywny przykład, definiując samodzielnie problem, rozwiązanie i ew. implementację. Rezultaty omawiane są na forum klasy.

 2. Praca z multimedium. Nauczyciel wyświetla zawartość sekcji „Schemat interaktywny”, czyta treść polecenia nr 2: „W poniższym schemacie przygotuj algorytm, który przeliczy liczbę z systemu ósemkowego na system dziesiętny.” i omawia kolejne kroki rozwiązania.

 3. Ćwiczenie umiejętności. Uczniowie wykonują ćwiczenia nr 1‑8 z sekcji „Sprawdź się”. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań, omawiając je wraz z uczniami.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel prosi uczniów o podsumowanie zgromadzonej wiedzy.

Praca domowa:

 1. Uczniowie proponują alternatywny sposób rozwiązania problemu postawionego w sekcji „Schemat interaktywny”.

Wskazówki metodyczne:

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium w sekcji „Schemat interaktywny” do przygotowania się do lekcji powtórkowej.