Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Imię i nazwisko autora:

Tomasz Sobiepan

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Jakie dane umieszcza się na tabliczce znamionowej urządzenia elektrycznego i co one oznaczają?

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem;
7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach.

VII. Prąd elektryczny. Uczeń:
6) wykorzystuje dane znamionowe urządzeń elektrycznych do obliczeń.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem;
7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach.

VIII. Prąd elektryczny. Uczeń:
9) wykorzystuje dane znamionowe urządzeń elektrycznych do obliczeń.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. opisze, co oznaczają dane umieszczane na tabliczkach znamionowych urządzeń elektrycznych.

  2. zastosuje swoją wiedzę do rozwiązania prostych zadań i zagadek.

Strategie nauczania:

Strategia Kształcenia Wyprzedzającego

Metody nauczania:

- pogadanka,
- burza mózgów.

Formy zajęć:

- praca w parach,
- praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

grafika interaktywna,
- zestaw zadań.

Materiały pomocnicze:

e‑materiał „Jakie dane umieszcza się na tabliczce znamionowej urządzenia elektrycznego i co one oznaczają?”

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

- Zaciekawienie uczniów wg części „Czy to nie ciekawe?”.
- Uzgodnienie z uczniami celów do osiągniecia na lekcji.
- Prezentacja przez kilku uczniów zrobionych w domu zdjęć tabliczek znamionowych na różnych urządzeniach elektrycznych.

Faza realizacyjna:

- Nauczyciel sprawdza zdjęcia zrobione przez uczniów i u każdego wybiera jedno.
- Uczniowie indywidualnie zapoznają się z grafiką interaktywną, a następnie wykonują opisy do wskazanych przez nauczyciela zdjęć.
- Wyniki pracy uczniowie przedstawiają sobie nawzajem w parach.
- Kilku wybranych uczniów prezentuje swoje zdjęcia na forum klasy i omawia dane na tabliczce znamionowej.
- Uczniowie rozwiązują indywidualnie na czas (3 minuty) zadania 2 i 5 z zestawu ćwiczeń. Najszybsi otrzymują nagrody w postaci oceny (bardzo dobrej).
- Uczniowie rozwiązują w parach zadania 4 i 7 z zestawu ćwiczeń oraz dyskutują nad zagadnieniem poruszonym w zadaniu 8. Nauczyciel pełni rolę doradcy, obserwuje pracę uczniów i w razie potrzeby udziela wskazówek i podpowiedzi.

Faza podsumowująca:

- Nauczyciel podsumowuje lekcję, omawiając także wyniki dyskusji nad zadaniem 8 oraz efektywność uczenia się uczniów na lekcji.
- Uczniowie odnoszą się do postawionych sobie celów lekcji, ustalają które osiągnęli, a które wymagają jeszcze pracy, jakiej i kiedy. W razie potrzeby nauczyciel dostarcza im informację zwrotną kształtującą.

Praca domowa:

Uczniowie utrwalają wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie lekcji przez przeczytanie w domu części „Przeczytaj” i rozwiązanie zadań nr: 1, 3 i 6 z zestawu ćwiczeń.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Grafika interaktywna może być zastosowana jako materiał wstępny lub powtórzeniowy do działu „Prąd elektryczny”.