Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Imię i nazwisko autora:

Józef Ginter

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Prawo załamania fal

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres rozszerzony

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

11) opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów i uwzględnia ich rozdzielczość;

16) przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych;

X. Fale i optyka. Uczeń:

6) stosuje prawo odbicia i prawo załamania fal na granicy dwóch ośrodków; posługuje się pojęciem współczynnika załamania ośrodka; oblicza kąt graniczny.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 1. poda, czym są współczynniki załamania.

 2. omówi prawo załamania.

 3. przeanalizuje i zastosuje prawo załamania na przykładzie.

 4. uzasadni pogląd, że przedmioty znajdujące się pod wodą znajdują się w innym miejscu niż je widzi.

Strategie nauczania:

IBSE - uczenie się przedmiotów przyrodniczych przez odkrywanie/dociekanie naukowe.

Metody nauczania:

analiza pomysłów, pokaz multimedialny, wykład.

Formy zajęć:

- wykład,
- praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

projektor multimedialny, tablica.

Materiały pomocnicze:

e‑materiał „Prawo załamania”, kilka kubków, tyle samo łyżeczek, ciecze o różnym współczynniku załamania światła (np. woda, olej).

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Nauczyciel rozlewa do kubków ciecze o różnym współczynniku załamania, następnie wkłada do nich łyżeczki. Uczniowie opisują różnice w wyglądzie części łyżeczki znajdującej się pod powierzchnią w różnych cieczach.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie odpowiadają na pytanie: Dlaczego łyżeczki dzielą się na dwie części na powierzchni cieczy? Ich odpowiedzi są zapisywane na tablicy. Następnie uczniowie zastanawiają się nad słusznością ich propozycji przedstawiając argumenty za oraz przeciw.

 2. Nauczyciel wyprowadza/zapisuje na tablicy prawo załamania i je omawia na przykładzie promienia światła padającego na powierzchnię styku dwóch ośrodków.

 3. Uczniowie oglądają film samouczek, wyświetlony przez nauczyciela i wykonują polecenie powiązane z filmem.

Faza podsumowująca:

W ramach sprawdzenia stopnia opanowania zdobytych wiadomości i zrozumienia prawa załamania uczniowie rozwiązują zadania 1, 2 i 5 z części „Sprawdź się”.

Praca domowa:

Uczniowie rozwiązują zadania 3, 4 i 8 z części „Sprawdź się” w celu utrwalenia wiadomości.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Film może służyć jako wprowadzenie do lekcji lub powtórzenia i utrwalenia wiadomości przez uczniów w domu.