Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Imię i nazwisko autora:

Tomasz Gradowski

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Jaką pracę należy wykonać, aby przemieścić ładunek w polu elektrycznym?

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach;
19) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu.
VII. Elektrostatyka. Uczeń:
8) analizuje pracę jako zmianę energii potencjalnej podczas przemieszczenia ładunku w polu elektrycznym; posługuje się pojęciem potencjału pola i jego jednostką.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. omawia analogie pomiędzy polem elektrostatycznym i grawitacyjnym;

  2. wyjaśnia znaczenie potencjału elektrycznego przy wyznaczaniu pracę przemieszczania ładunku elektrycznego w polu elektrycznym;

  3. stosuje metodę wyznaczania pracy przemieszczania ładunku w polu jednorodnym i centralnym;

  4. analizuje przypadek obracania dipola elektrycznego w jednorodnym polu elektrycznym.

Strategie nauczania:

odwrócona klasa

Metody nauczania:

wykład informacyjny, burza mózgów

Formy zajęć:

praca w parach, praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

tablica

Materiały pomocnicze:

-

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Uczniowie, w ramach realizacji zadania z poprzedniej lekcji, w warunkach domowych zapoznają się z materiałem informacyjnym z sekcji „Przeczytaj” oraz z filmem samouczkiem.
Nauczyciel podejmuje dyskusję z uczniami na temat niezrozumiałych treści.

Faza realizacyjna:

Nauczyciel weryfikuje wiedzę uczniów z pracy domowej, rozwiązując zadanie rachunkowe dotyczące obrotu dipola elektrycznego w polu jednorodnym.
Nauczyciel dyskutuje z uczniami, jak uzyskany wynik można wykorzystać do określenia energii potencjalnej dipola elektrycznego (należy przyjąć orientację prostopadłą dipola względem pola jako stan o zerowej energii potencjalnej).
Uczniowie w burzy mózgów tworzą listę analogii pomiędzy polem elektrycznym i grawitacyjnym. Ta lista analogii powstaje na tablicy i uczniowie wpisują ją do zeszytu.

Faza podsumowująca:

Uczniowie w parach rozwiązują zadania 1‑4.

Praca domowa:

Uczniowie rozwiązują zadania 5‑8.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Film samouczek może być wykorzystany przez uczniów na lekcji w fazie wprowadzającej jako wprowadzenie do tematu.