Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Jolanta Schilling

Przedmiot: Matematyka

Temat: Rozwiązanie nierówności z wartością bezwzględną typu x+1+x-2>5

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

III. Równania i nierówności. Zakres rozszerzony.

Uczeń:

4) rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną, o stopniu trudności nie większym niż: 2·x+3+3·x-1=13, x+2+2·x-3<11.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • rozwiązuje nierówności z dwiema wartościami bezwzględnymi

 • doskonali umiejętności rozwiązywania nierówności z wartością bezwzględną

 • tworzy algorytmy rozwiązywania nierówności różnych typów

 • dobiera model matematyczny do określonej sytuacji

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • analiza przypadku

 • dyskusja

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem filmu

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w grupach

 • praca w parach

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Uczniowie w domu przypominają sobie metody algebraiczne i graficzne rozwiązywania nierówności liniowych z wartością bezwzględną.

 2. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć oraz wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie pracują w grupach metodą analizy przypadku. Analizują przykłady zawarte w części „Przeczytaj”.

 2. Nauczyciel wyświetla film i czyta treść polecenia 1.

 3. Uczniowie w parach analizują przykład pokazujący sposób rozwiązywania nierówności z wartościami bezwzględnymi.

 4. Po omówieniu przykładów w parach nauczyciel sprawdza zrozumienie sposobów rozwiązania przykładów.

 5. Nauczyciel prosi uczniów, aby w parach rozwiązali polecenie 2.

 6. Uczniowie wspólnie z nauczycielem konsultują poprawność wykonania poleceń umieszczonych pod filmem.

 7. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne 1 – 6.

Faza podsumowująca:

 1. Jako podsumowanie przedstawiciele grup krótko omawiają trudności, jakie napotkali podczas rozwiązywania zadań.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują w domu zadania 7 – 8 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Film może być materiałem inspirującym do przygotowania przez uczniów własnego samouczka.