Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Konspekt (scenariusz) lekcji

Imię i nazwisko autora:

Dariusz Aksamit

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Obliczanie momentu bezwładności rury o masie m względem osi symetrii

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
2) posługuje się materiałami pomocniczymi, w tym tablicami fizycznymi i chemicznymi oraz kartą wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych;
16) przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych.

III. Mechaniki bryły sztywnej. Uczeń:
2) stosuje pojęcie bryły sztywnej; opisuje ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. wyjaśnia od czego zależy moment bezwładności rury o masie m względem osi symetrii.

  2. oblicza i porównuje momenty bezwładności rur dla różnych parametrów.

Strategie i metody nauczania:

Strategia Kształcenia Wyprzedzającego

Formy zajęć:

- praca indywidualna,
- dyskusja grupowa.

Środki dydaktyczne:

komputer z rzutnikiem lub tablety do dyspozycji każdego ucznia

Materiały pomocnicze:

brak

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Nauczyciel przypomina definicję momentu bezwładności i przypomina wzór pozwalający obliczyć jego wartość dla jednorodnego walca.

Nauczyciel pyta, czy ktoś ma pomysł, w jaki sposób znając moment bezwładności litego walca można obliczyć moment bezwładności rury.

Nauczyciel naprowadza uczniów na informacje, że będzie to różnica momentów bezwładności dwóch walców i wtedy włącza film samouczek z niniejszego e‑materiału.

Faza realizacyjna:

Po obejrzeniu filmu nauczyciel rysuje na tablicy nowy walec, z innymi oznaczeniami (r_w i r_z zamiast R_1 i R_2) i prosi o powtórzenie przedstawionych obliczeń. Po zakończeniu pracy przez uczniów nauczyciel sprawdza, czy wszyscy otrzymali tę samą zależność. Ochotników prosi kolejno o rozwiązanie zadań nr 2,3,4 i 5 z zestawu ćwiczeń.

Faza podsumowująca:

Nauczyciel podsumowuje otrzymane wyniki i zadaje pracę domową – zadania, które nie zostały rozwiązanie w trakcie lekcji. Uczniom, którzy mieli problem z samodzielnym wyprowadzeniem wzoru na moment bezwładności rury zaleca ponowne obejrzenie (krok po kroku) filmu z niniejszego e‑materiału i samodzielne powtórzenie obliczeń.

Praca domowa:

Zadania z zestawu ćwiczeń, których nie rozwiązano w trakcie lekcji.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Medium może być wykorzystane zgodnie ze scenariuszem. Można również najpierw przeprowadzić samodzielne wyprowadzenia wzorów, a dopiero później, dla sprawdzenia, obejrzeć film.