Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Autor: Beata Wojciechowska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

III. Równania i nierówności. Zakres podstawowy.

Uczeń:

1) przekształca równania i nierówności w sposób równoważny;

2) interpretuje równania i nierówności sprzeczne oraz tożsamościowe.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • formułuje definicję równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

 • rozpoznaje równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

 • rozpoznaje sytuacje,  które można opisać za pomocą  równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • analiza przypadku

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem filmu

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w parach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e–materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć oraz wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

 2. Uczniowie przypominają sobie w grupach wiadomości i umiejętności związane z metodą rozwiazywania równań za pomocą równań równoważnych.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie pracują w parach metodą analizy przypadku. Analizują przykłady zawarte w części „Przeczytaj” i filmie samouczku.

 2. Nauczyciel kontroluje pracę par, wyjaśnia wątpliwości.

 3. Uczniowie wspólnie z nauczycielem omawiają film samouczek i konsultują wykonanie umieszczonego pod nim polecenia.

 4. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne.

Faza podsumowująca:

 1. Jako podsumowanie nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące ćwiczeń.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, których nie zdążyli wykonać na lekcji.

Materiały pomocnicze:

Układ równań z dwiema niewiadomymi – opisywanie związków między wielkościami za pomocą równań

Wskazówki metodyczne:

Film samouczek może być wykorzystany przez uczniów do samodzielnego utrwalenia wiadomości na temat równań.