Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Scenariusz

Autor:

Learnetic SA

Temat zajęć:

Rodzaje zbiorników i cieków wodnych

Grupa docelowa:

Szkoła podstawowa, przyroda

Ogólny cel kształcenia:

Uczeń rozróżnia i opisuje rodzaje cieków i zbiorników wodnych, podaje ich przykłady w swojej okolicy.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele (szczegółowe) operacyjne:

Uczeń:

 • odróżnia zbiorniki wodne od cieków wodnych;

 • podaje przykłady naturalnych i sztucznych cieków i zbiornikiów wodnych;

 • opisuje proces przeobrażenia jeziora w mokradło;

 • przedstawia rolę zbiorników i cieków wodnych w gospodarce człowieka;

 • podaje przykłady cieków i zbiorników wodnych znajdujących się w pobliżu miejsca jego zamieszkania oraz przedstawia ich rolę.

Metody/techniki kształcenia:

 • pogadanka

 • dyskusja

 • „burza mózgów”

Formy organizacji pracy:

 • indywidualna

 • grupowa

 • zbiorowa

Środki dydaktyczne i praktyczne wskazówki:

Do przeprowadzenia tej lekcji potrzebne będą:

 • atlasy geograficzne lub przyrodnicze

 • mapa Polski z zaznaczonymi rzekami i jeziorami lub dostęp do stron internetowych zawierających informacje na temat rzek, jezior w Polsce
  i ich rozmieszczenia. Przykładowe strony:

http://www.geografia24.eu/index.php?strona=120_mapa_polski

http://www.rzekipolski.info/mapa‑polski‑rzeki.html

http://www.szukaj‑trasy.com/rzeki‑i-obszary‑wodne‑w-polsce.html

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

 1. Czynności organizacyjne.

 2. Nauczyciel przedstawia temat lekcji.

 3. Informuje uczniów, że podczas zajęć będą rozmawiać o wodzie słodkiej oraz o tym, jak w wielu formach występuje ona na powierzchni Ziemi.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel na tablicy zapisuje wielkimi literami wyrażenie RODZAJE WÓD SŁODKICH. Następnie w formie krótkich zagadkowych zdań opisuje wody płynące i stojące, nie podając uczniom nazwy danego rodzaju wody.

 2. Przykładowe opisy rzeki i jeziora:

  • Powstaje w zagłębieniu terenu. Latem w czasie wakacji lubisz się tam kąpać, a zimą jeździć na łyżwach.

  • Woda, która płynie w szerokim, podłużnym zagłębieniu., wpadając do morza lub oceanu.

 3. Uczniowie odgadują zagadki. Nauczyciel naprowadza ich, mówiąc, że chodzi o rzekę i jezioro. Wyjaśnia, że jezioro to zbiornik wodny, natomiast rzeka jest przykładem cieku wodnego. 

 4. Nauczyciel dzieli tablicę na dwie części, podpisując każdą z nich jako ciek wodny i zbiornik wodny. Następnie w ramach wspólnej dyskusji uczniowie podają przykłady znanych im cieków i zbiorników wodnych, zapisując je na tablicy. 

 5. Nauczyciel prezentuje uczniom film Rodzaje zbiorników i cieków wodnych. Uczniowie oglądają film i weryfikują przykłady wypisane na tablicy z tymi, które w nim podano. Jeśli na tablicy nie ma przykładu wymienionego w filmie, nauczyciel zatrzymuje akcję, a uczniowie go dopisują.  

 6. Po obejrzeniu filmu nauczyciel zaprasza uczniów do pracy w grupach. Zadaniem jednej grupy jest znalezienie przykładów zbiorników wodnych w okolicy ich miejsca zamieszkania. Druga grupa opracowuje listę okolicznych cieków wodnych.  

 7. Zadaniem każdej grupy jest:

  • podanie dwóch, trzech przykładów zbiorników wodnych,

  • podanie ich nazw i położenia,

  • określenie charakterystycznych cech (np. czy jest to przykład sztucznej, czy naturalnej formy, jakie jest jej przeznaczenie: turystyka, żeglarstwo, wędkowanie, produkcja energii).

 8. Uczniowie korzystają z map i atlasów znajdujących się w klasie. W przypadku ich braku, zaglądają na strony internetowych poświęcone tematowi zbiorników i cieków wodnych w Polsce.

 9. Kolejnym zadaniem uczniów jest przedstawienie procesu przeobrażenia jezioro w mokradło. Nauczyciel rysuje na tablicy misę jeziora. Uczniowie w ramach wspólnej dyskusji podają przykłady roślin i zwierząt pojawiających się w trakcie zarastania jeziora. Chętni uczniowie podchodzą do tablicy i rysują w misie jeziora proponowane przykłady.

 10. W ostatnim etapie fazy realizacyjnej, uczniowie rozwiązują zadania interaktywne utrwalające wiadomości zdobyte w trakcie oglądania filmu.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel w ramach podsumowania prosi uczniów o podanie dwóch lub trzech cech cieków i zbiorników wodnych. Nauczyciel wymawia nazwę cieku (zbiornika), a uczniowie podają jego cechy:

 • staw,

 • jezioro,

 • rów melioracyjny,

 • kanał śródlądowy,

 • bagno,

 • potok

 • strumień,

 • rzeka.

Praca domowa:

 1. Opisz dwa jeziora i dwa różne cieki wodne, które Twoim zdaniem warto zobaczyć. W opisie podaj ich nazwy i wielkość oraz to, w jakiej części kraju się znajdują. Uzasadnij w dwóch, trzech zdaniach, dlaczego warto przyjechać nad te zbiorniki (np. jest tam rezerwat przyrody, kąpielisko, ośrodek wypoczynkowy, inne powody).

me33fa608fc13b9f4_1

Metryczka

Tytuł

Zbiorniki wodne

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego materiał się odnosi

3.7 Rzeki, jeziora, stawy…

Przedmiot

Przyroda

Etap edukacyjny

Szkoła podstawowa, przyroda

Nowa podstawa programowa

Uczeń:

 • rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich nazwy oraz wskazuje naturalne i sztuczne zbiorniki wodne.

Kompetencje kluczowe

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

 • rozpoznanie zbiorników wodnych i cieków;

 • opisanie, co to są mokradła i gdzie powstają;

 • przedstawienie roli rzek i jezior w gospodarce człowieka;

 • wyjaśnienie roli sztucznych zbiorników i cieków wodnych.

Powiązanie z e‑podręcznikiem

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/140167/v/latest/t/student-canon/m/iolvz4Z3wR#iolvz4Z3wR_d5e128