Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF

Scenariusz

Autor

Learnetic

Temat zajęć

W równowadze – czyli wstęp do równań

Grupa docelowa

szkoła podstawowa, klasy 5‑8

Ogólny cel kształcenia

Pokazanie analogii pomiędzy sposobem poszukiwania masy ciała z wykorzystaniem wagi szalkowej, a zapisywaniem wyrażeń algebraicznych w postaci równań.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczeń:
a) korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, opisuje wzór słowami;
b) stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenia algebraiczne;
c) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych.

Metody/techniki kształcenia:

 • pogadanka

 • pokaz multimedialny

 • ćwiczenia

 • metoda problemowa

Formy organizacji pracy:

 • indywidualna

 • grupowa

 • zbiorowa

1

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:

 • Czynności organizacyjne.

 • Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

 • W sali na jednej z ławek stoi waga szalkowa (dobrze widoczna dla wszystkich uczniów). Jeśli jest to możliwe, wag może być więcej – usprawni to pracę w grupach.

 • Nauczyciel zadaje pytanie: Czy wiecie, co to za przedmiot i do czego służy?

 • Jeśli uczniowie mają trudności z udzieleniem odpowiedzi, nauczyciel informuje, że jest to waga szalkowa i zadaje kolejne pytanie: Jak, waszym zdaniem, mogło przebiegać ważenie z wykorzystaniem takiej wagi?

 • Nauczyciel słucha propozycji uczniów i proponuje obejrzenie filmu.

Faza realizacyjna:

 • Uczniowie oglądają film „W równowadze – czyli wstęp do równań”.

 • Nauczyciel inicjuje dyskusję dotyczącą pytań zadanych w ostatniej scenie filmu. Uczniowie przedstawiają i uzasadniają swoje odpowiedzi.

 • Nauczyciel proponuje uczniom zabawę pt. „Ile to waży?”

 • Uczniowie dobierają się w pary. Każda para otrzymuje przedmiot (np. koszyk owoców, worek cukierków) i musi go zważyć. Ma do swojej dyspozycji potrzebne odważniki.

 • Uczniowie indywidualnie rozwiązują zadania interaktywne utrwalające wiadomości zdobyte w trakcie oglądania filmu.

 • Nauczyciel omawia wszystkie zadania, uczniowie podają odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 • Nauczyciel inicjuje pogadankę w celu omówienia i utrwalenia zagadnień poruszonych w filmie. Zwraca szczególną uwagę na pojęcie „równowaga”. Zapowiada, że na następnej lekcji uczniowie poznają analogię między ważeniem przy użyciu wagi szalkowej, a rozwiązywaniem pewnych problemów matematycznych.

Praca domowa:

 • Zadaniem każdego ucznia jest przeprowadzenie wywiadu z osobą, która posługiwała się kiedyś wagą szalkową (lub nadal się nią posługuje). Należy zwrócić uwagę na zastosowania tego typu wagi.

m17da885ac424cbe4_1511520491756_0

Metryczka

Tytuł

W równowadze – czyli wstęp do równań\

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

Szkoła podstawowa, klasa 6

4.2. Zapisywanie treści prostych zadań za pomocą równań

4.3. Rozwiązywanie równań

Gimnazjum, klasa 1

7.1. Równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

7.3. Rozwiązywanie równań

Przedmiot

Matematyka

Etap edukacyjny

II/ szkoła podstawowa

Nowa podstawa programowa

Klasy IV – VI

VI. Elementy algebry. Uczeń:

1) korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, opisuje wzór słowami;

2) stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym, na przykład zapisuje obwód trójkąta o bokach a, a + 2, b;

rozwiązuje równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania (przez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego);

Klasy VII – VIII

VI. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń:

2) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych;

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Celem filmu jest ukazanie uczniom analogii pomiędzy sposobem poszukiwania masy ciała z wykorzystaniem wagi szalkowej, a zapisywaniem wyrażeń algebraicznych w postaci równań.

Wykonywanie doświadczeń pozwala uczniom samodzielnie opisywać proste sytuacje z życia codziennego za pomocą wyrażeń algebraicznych (w szczególności równań) oraz odkrywać jakie przekształcenia prowadzą do tworzenia równań równoważnych. Poprawność zapisów określa położenie wagi, która pozostaje w równowadze, bądź nie.

1

Powiązania z e‑podręcznikiem

[](http://www.epodreczniki.pl/reader/c/114190/v/latest/t/student‑canon/m/iEpfyaLAsE#iEpfyaLAsE_d5e78 - Przyklad 3)

[](http://www.epodreczniki.pl/reader/c/119603/v/latest/t/student‑canon/m/iHnjn4cmVG?#iHnjn4cmVG_d5e208 - Zadania 5 i 6)