Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Anita Rozik

Przedmiot: Informatyka

Temat: Dane wrażliwe i ich ochrona

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy i rozszerzony
Cele kształcenia – wymagania ogólne
5) Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
1. postępuje zgodnie z zasadami netykiety oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi: ochrony danych osobowych, ochrony informacji oraz prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w dostępie do informacji; jest świadomy konsekwencji łamania tych zasad;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Wyjaśnisz, co to są dane osobowe wrażliwe.

 • Wskażesz przykłady danych osobowych wrażliwych.

 • Przeanalizujesz sytuacje, kiedy przetwarzanie danych wrażliwych jest legalne.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych;

 • metody aktywizujące.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie zapoznają się z informacjami w sekcji Przeczytaj.

 2. Uczniowie przygotowują informacje na temat przypadków, kiedy ujawnienie danych wrażliwych pociągnęło za sobą poważne konsekwencje.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel pyta uczniów o to, czy przejmują się tym, co podmioty przetwarzające dane osobowe robią z ich danymi. Wyświetla wyniki ankiety na tablicy. Chętne lub wybrane osoby uzasadniają swoje zdanie.

 2. Chętni lub wybrani uczniowie prezentują przygotowane przez siebie informacje dot. ujawnienia danych wrażliwych.

 3. Uczniowie w parach biorą udział w quizie w sekcji Gra edukacyjna. Trzy pierwsze pary, które uzyskają 100% mogą otrzymać oceny cząstkowe.

 4. Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każda z grup przygotowuje swoją propozycję zbioru zasad, których przestrzeganie w sieci jest ważne z punktu widzenia ochrony danych osobowych.

 5. Grupy prezentują swoje propozycje. Pozostała część klasy może uzupełniać wypowiedzi i zadawać pytania.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie wykonują wskazane ćwiczenia interaktywne z sekcji Sprawdź się.

 2. Nauczyciel prosi o ponowne wzięcie udziału w badaniu z początku lekcji. Uczniowie, którzy zmienili zdanie, są proszeni o uzasadnienie tego.

Praca domowa:

 1. Przygotuj krótką notatkę na temat RODO. Jaki miało wpływ na przetwarzanie danych osobowych?

Wskazówki metodyczne:

Uczniowie mogą wykorzystać grę, by utrwalić wiadomości dot. danych osobowych.