Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Autor: Wojciech Malicki

Przedmiot: Informatyka

Temat: Instrukcja warunkowa – ćwiczenia

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy i rozszerzony
Cele kształcenia – wymagania ogólne
1) Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
2) Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Opanujesz umiejętność tworzenia własnych instrukcji warunkowych.

 • Scharakteryzujesz sytuacje, w których trzeba zastosować instrukcje warunkowe.

 • Napiszesz rozbudowane instrukcje warunkowe.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia e‑materiał: „Instrukcja warunkowa – ćwiczenia”. Uczniowie zapoznają się z treściami w sekcji „Przeczytaj”.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel inicjuje rozmowę wprowadzającą w temat lekcji. Przedstawia cele zajęć oraz kryteria sukcesu.

 2. Nauczyciel prosi uczniów, aby zgłaszali swoje propozycje pytań do wspomnianego tematu. Jedna osoba może zapisywać je na tablicy. Gdy uczniowie wyczerpią pomysły, a pozostały jakieś ważne kwestie do poruszenia, nauczyciel je dopowiada.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie analizują przykład z sekcji „Przeczytaj” i powtarzają zaprezentowane rozwiązanie na swoim komputerze.

 2. Praca z multimedium. Nauczyciel wyświetla zawartość sekcji „Schemat interaktywny”, wybrany uczeń czyta treść polecenia nr 1: „Spróbujmy znaleźć w zbiorze liczb dwa elementy: największy i najmniejszy. Instrukcji warunkowej użyjemy podczas sprawdzania, czy kontrolowany obiekt jest większy (bądź mniejszy) od wartości, którą uważaliśmy dotychczas za największą (albo najmniejszą). Musimy nieco wybiec naprzód i opowiedzieć o tablicach oraz pętlach. Nie omawialiśmy jeszcze tych zagadnień, ale obecnie wystarczą nam informacje podstawowe. Tablica jest zbiorem zmiennych tego samego typu (np. liczb całkowitych). Pętla służy z kolei do wielokrotnego wykonywania tych samych czynności – przykładowo, do sprawdzania kolejnych elementów umieszczonych w tablicy.” i omawia przykładowe rozwiązanie postawionego problemu.

 3. Ćwiczenie umiejętności. Liga zadaniowa - uczniowie realizują indywidualnie ćwiczenia nr 1–9 z sekcji „Sprawdź się”. Po ich wykonaniu nauczyciel omawia najlepsze rozwiązania problemów postawionych w zadaniach.

Faza podsumowująca:

 1. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenie nr 2 „W poniższym schemacie przygotuj algorytm, który losuje wiek 3 osób, a następnie wyznacza jedną najstarszą.” z sekcji „Schemat interaktywny”.

Wskazówki metodyczne:

 • Nauczyciel może wykorzystać multimedium w sekcji „Schemat interaktywny” do pracy przed lekcją. Uczniowie zapoznają się z jego treścią i przygotowują do pracy na zajęciach w ten sposób, żeby móc samodzielnie rozwiązać zadania w temacie „Instrukcja warunkowa – ćwiczenia”.