Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Scenariusz

Autor

Learnetic SA

Temat zajęć

W poszukiwaniu najmniejszych cząstek materii

Grupa docelowa

szkoła ponadpodstawowa, klasa 1

Ogólny cel kształcenia

Dyskusja na temat znaczenia współczesnych badań dla rozwoju wiedzy na temat natury wszechświata i struktury materii.

Kształtowane kompetencje kluczowe

1. porozumiewanie się w języku ojczystym;

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5. umiejętność uczenia się.

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczeń:

  1. omawia współczesny stan wiedzy na temat budowy materii;

  2. posługuje się pojęciami: cząstki elementarne, Model Standardowy, akcelerator cząstek;

  3. analizuje teksty źródłowe;

  4. uczestniczy w dyskusji, argumentuje i uzasadnia swoje stanowisko.

Metody/techniki kształcenia

metoda sytuacyjna, dyskusja (gra dialogowa), praca z tekstem źródłowym

Formy organizacji pracy

praca w zespołach

Przebieg lekcji

Czynności do wykonania przed lekcją:

W ramach przygotowania się do lekcji uczniowie oglądają w domu film Czy cząstki materii mogą być dziwne i powabne? oraz rozwiązują powiązane z filmem zadania interaktywne.

Do przeprowadzenia zajęć w klasie należy przygotować dla zespołów zestawy tekstów źródłowych i wyciętych kartoników z tezami, znajdujących się w załączniku.

Faza wprowadzająca

Czynności organizacyjne.

Nauczyciel podaje temat lekcji.

Nawiązując do obejrzanego uprzednio przez uczniów filmu Czy cząstki materii mogą być dziwne i powabne? informuje uczniów, że w trakcie lekcji będą zastanawiać się nad perspektywami rozwoju badań nad naturą materii.

Faza realizacyjna

Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły (np. sześcioosobowe) i rozdaje materiały do gry dialogowej.

Uczniowie w zespołach zapoznają się z materiałami źródłowymi i poprzez dyskusję uzgadniają stanowiska – szeregują tezy od tych z którymi zgadzają się najbardziej do tych, z którymi zgadzają się najmniej. Następnie ustalają argumenty, którymi zamierzają poprzeć swoje stanowisko na forum klasy.

Przedstawiciele zespołów przedstawiają przed resztą uczniów stanowisko zespołów odnośnie tez, z którymi zespoły zgadzają się najbardziej i najmniej, uzasadniając wybór odpowiednimi argumentami.

Gra dialogowa może być rozszerzona o konieczność podjęcia przez uczniów jednoznacznej decyzji, czy badania z wykorzystaniem wielkich akceleratorów powinny być kontynuowane (można grę oprzeć o fikcyjną fabułę, w której uczniowie reprezentują instytucje przydzielające fundusze na badania).

Nauczyciel moderuje dyskusję, na koniec ją podsumowuje. Może też przedstawić klasie swój wybór i go uzasadnić.

Faza podsumowująca

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki ze zdaniami do uzupełnienia:

Najciekawsza informacja, jaką usłyszałem lub przeczytałem w trakcie lekcji, to: …………………………................…..

W trakcie dyskusji najbardziej zaskoczyło mnie to, że ………………….......................……...

Najtrudniejsze było dla mnie …………………………………………………...

Następnie prosi wybranych (wskazanych losowo lub chętnych uczniów) o głośne odczytanie swoich wpisów.

Praca domowa

Nauczyciel prosi uczniów o poszukanie w dostępnych źródłach informacji o wkładzie polskich naukowców w badania prowadzone CERN i sporządzenia na ten temat notatki w zeszytach.

R1ATmvBAZxt6m1
Załącznik: materiały do gry dialogowej
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
m5785ce42b21efc01_1520243789506_0

Metryczka

Tytuł

Czy cząstki materii mogą być dziwne i powabne?

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał sie odnosi

Liceum klasa 1

4.2. Jądro atomowe i jego składniki.

Przedmiot

Fizyka

Etap edukacyjny

szkoła ponadpodstawowa

Podstawa programowa

3. Fizyka jądrowa. Uczeń:

1) posługuje się pojęciami pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron; podaje skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej.

Nowa podstawa programowa

XI. Fizyka jądrowa. Uczeń:

1) posługuje się pojęciami pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron do opisu składu materii; opisuje skład jądra atomowego na podstawie liczb masowej i atomowej.

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;
4) kompetencje informatyczne;
5) umiejętność uczenia się;

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Uczeń:

  • dokonuje podziału i hierarchii cząstek

  • opisuje poszczególne cząstki materii

  • poprawnie posługuje się pojęciem cząstka elementarna

Powiązanie z e‑podręcznikiem

http://

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/131927/v/latest/t/student-canon/m/iJN6NZiTJn