Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Konspekt (scenariusz) lekcji

Imię i nazwisko autora:

Agnieszka Ruzikowska

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Położenie, droga i tor ruchu

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe.
Uczeń:
4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem;
7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach.

II. Mechanika. Uczeń:
1) rozróżnia pojęcia: położenie, tor i droga.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem;
7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach.

II. Mechanika. Uczeń:
2) rozróżnia pojęcia położenie, tor i droga.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. wyjaśnia, czym jest droga, położenie i tor ruchu ciała.

  2. rozróżnia pojęcia drogi, położenia i toru ruchu.

  3. tłumaczy, w jaki sposób określić położenie ciała.

  4. stosuje równanie toru ruchu do wyznaczenia drogi, jaką przebyło ciało.

Strategie nauczania:

IBSE

Metody nauczania:

- pogadanka,
- pokaz multimedialny.

Formy zajęć:

praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

- komputer z rzutnikiem,
- szpulka nici.

Materiały pomocnicze:

brak

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Uczniowie w ramach pracy domowej drukują mapę z Google maps na której będzie widoczna ich droga z domu do szkoły. Nauczyciel pyta uczniów jak rozumieją pojęcia takie jak położenie, droga i tor.

Faza realizacyjna:

Nauczyciel w formie pogadanki wyjaśnia znaczenie pojęć położenie, droga i tor ruchu pokazując uczniom również grafikę interaktywną.

Uczniowie wykonują wspólnie zadania przypisane grafice. Następnie uczniowie na swoich mapach rysują układ współrzędnych umieszczając jego środek tam, gdzie jest szkoła, osie ustawiając zgodnie ze stronami świata i skalując zgodnie ze skalą mapy. Potem wyznaczają współrzędne położenia swojego domu i obliczają odległość pomiędzy domem i szkołą oraz drogę jaką przebywają ze szkoły do domu (można w tym celu wykorzystać nitkę, którą układa się wzdłuż trasy i mierzy jej długość – pamiętając o skali mapy.

Po wykonaniu obliczeń uczniowie porównują swoje wyniki – ustalają, czyja droga do szkoły jest najdłuższa/najkrótsza, czyj dom jest położony najbliżej/najdalej szkoły.

Warto by przy tej okazji nauczyciel wspomniał o współrzędnych geograficznych.

Po omówieniu ćwiczenia uczniowie wspólnie rozwiązują zadanie 6.

Faza podsumowująca:

Uczniowie rozwiązują zadania 1, 2, 3 z zestawu ćwiczeń. Uczniowie odnoszą się do postawionych sobie celów lekcji, ustalają które osiągnęli, a które wymagają jeszcze pracy, jakiej i kiedy. W razie potrzeby nauczyciel dostarcza im informację zwrotną kształtującą.

Praca domowa:

Uczniowie utrwalają wiedzę i zdobyte umiejętności przez rozwiązanie w domu zadań 4 i 5 z zestawu ćwiczeń.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Uczniowie mogą zapoznać się z grafiką przed lekcją – w ramach pracy domowej.