Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Autor: Gabriela Iwińska

Przedmiot: Chemia

Temat: Co to jest rozpuszczalność?

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

V. Roztwory. Uczeń:

2) wykonuje obliczenia związane z przygotowaniem, rozcieńczaniem i zatężaniem roztworów z zastosowaniem pojęć: stężenie procentowe i molowe oraz rozpuszczalność.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

V. Roztwory. Uczeń:

2) wykonuje obliczenia związane z przygotowaniem, rozcieńczaniem i zatężaniem roztworów z zastosowaniem pojęć: stężenie procentowe lub molowe oraz rozpuszczalność.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • wyjaśnia, czym jest rozpuszczalność i od czego zależy;

 • charakteryzuje etapy procesu rozpuszczania;

 • analizuje krzywe rozpuszczalności różnych substancji, celem określenia rozpuszczalności substancji lub rodzaju roztworu;

 • oblicza masę składników (substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika) roztworu nasyconego w określonej temperaturze.

Strategie nauczania:

 • strategia asocjacyjna.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja panelowa;

 • analiza materiału źródłowego oraz ćwiczenia uczniowskie;

 • dyskusja;

 • technika zdań podsumowujących;

 • burza mózgów.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • rzutnik multimedialny.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Zaciekawienie i dyskusja. Nauczyciel zadaje uczniom pytania, zaciekawiając tematem. Przykładowe pytania: czy diament czy grafit są nierozpuszczalne we wszystkich rozpuszczalnikach? Czy wiecie, czym jest rozpuszczalność? Jakie informacje niesie krzywa rozpuszczalności?

 2. Nauczyciel prezentuje temat: „Co to jest rozpuszczalność?” oraz cele zajęć, omawiając lub ustalając razem z uczniami kryteria sukcesu.

 3. Rozpoznawanie wiedzy wyjściowej uczniów. Burza mózgów wokół pojęcia „rozpuszczalność”.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel wyświetla pytanie na tablicy multimedialnej: od czego zależy rozpuszczalność substancji? Uczniowie zgłaszają swoje propozycje poprzez podniesienie ręki.

 2. Po przeprowadzeniu ankiety nauczyciel wyświetla jej wynik w punktach –  przygotowany przez niego lub może się wesprzeć na sekcji Przeczytaj” e‑materiału. Prowadzący prosi również chętną lub wybraną osobę o uzasadnienie podania swojej odpowiedzi.

 3. Uczniowie samodzielnie zapoznają się z filmem dotyczącym pojęcia rozpuszczalności oraz wskazówek, jak można obliczyć rozpuszczalność i jak można korzystać z wykresu rozpuszczalności substancji. Następnie sprawdzają, co zapamiętali, wykonując ćwiczenia dołączone do medium.

 4. Nauczyciel prosi, by uczniowie powrócili do sekcji „Przeczytaj” i przeanalizowali etapy procesu rozpuszczania. Prowadzący wyświetla na tablicy multimedialnej kolejno poszczególne substancje, a wybrane lub chętne osoby opowiadają, jak w konkretnym przypadku odbędzie się (lub ewentualnie nie odbędzie się) proces rozpuszczania.

 5. Uczniowie sprawdzają swoją wiedzę, wykonując ćwiczenia zawarte w e‑materiale – sprawdź się.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel sprawdza stan wiedzy uczniów po przeprowadzonej lekcji zadając przykładowe pytania: czy pojęcie rozpuszczalności tyczy się jedynie cieczy i gazów? Jakie efekty towarzyszą procesowi rozpuszczania? Jak inaczej nazywa się solwatacja w roztworach wodnych? Czym jest roztwór nasycony i jak go osiągnąć?

 2. Jako podsumowanie lekcji nauczyciel może wykorzystać zdania do uzupełnienia, które uczniowie również zamieszczają w swoim portfolio:

  • Przypomniałem/łam sobie, że...

  • Co było dla mnie łatwe...

  • Czego się nauczyłem/łam...

  • Co sprawiało mi trudność...

Praca domowa:

 1. Dokończenie zadań z zestawu ćwiczeń interaktywnych – dla uczniów, którzy nie zdążyli wykonać na lekcji.

Materiały pomocnicze:

 • Polecenia podsumowujące (nauczyciel przed lekcją zapisuje je na niewielkich kartkach): czy pojęcie rozpuszczalności tyczy się jedynie cieczy i gazów? Jakie efekty towarzyszą procesowi rozpuszczania? Jak inaczej nazywa się solwatacja w roztworach wodnych? Czym jest roztwór nasycony i jak go osiągnąć?

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Medium w sekcji „Film samouczek” można wykorzystać na lekcji jako podsumowanie i utrwalenie wiedzy w temacie „Co to jest rozpuszczalność?”.