Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Imię i nazwisko autora:

Nina Tomaszewska

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Paramagnetyki

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzający zapis podstawy programowej dla kształcenia rozszerzonego

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

Zakres rozszerzony

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

19) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu;

IX. Magnetyzm.

Rozszerzenie podstawy programowej

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. objaśnia, w jaki sposób badamy wpływ różnych substancji na wartość wektora indukcji magnetycznej.

  2. przeprowadza podział substancji na grupy w zależności od rodzaju i wielkości wpływu na wartość indukcji magnetycznej;

  3. wymienia przykłady paramagnetyków

  4. objaśnia, dlaczego substancje paramagnetyczne wzmacniają pole magnetyczne i dlaczego nie można namagnesować ich trwale.

  5. objaśnia, dlaczego magnes przyciąga paramagnetyki, choć to działanie jest bardzo słabe.

Strategie nauczania:

blended learning

Metody nauczania:

wykład informacyjny wspomagany pokazem multimedialnym

Formy zajęć:

Praca w zespole klasowym

Środki dydaktyczne:

Niniejszy e‑materiał + komputer z rzutnikiem lub tablety do dyspozycji każdego ucznia

Materiały pomocnicze:

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Nauczyciel zaciekawia uczniów dając przykłady materiałów, które w małym stopniu wpływają na pole magnetyczne, do którego je wprowadzimy i jednocześnie (III. zasada dynamiki) pole magnetyczne słabo na nie wpływa. Paramagnetyki to grupa substancji, które choć w małym stopniu wzmacniają jednak pole magnetyczne. Jak to się dzieje? Dlaczego wzmacniają i dlaczego są słabo przyciągane przez magnes? Takie pytania stawia nauczyciel przed uczniami.

Faza realizacyjna:

Żeby odpowiedzieć na postawione w fazie wstępnej pytania, należy zagłębić się nieco w wiedzę dotyczącą budowy materii, tak aby dostrzec, że w przypadku atomów możemy mówić o momencie magnetycznym. Najpierw nauczyciel najprościej jak to możliwe wprowadza to pojęcie. Mówi o dipolu magnetycznym i jego obracaniu się w polu magnetycznym. Następnie przechodzi do omówienia substancji jako zbioru momentów magnetycznych i ogólnej zasady wzmacniania zewnętrznego pola magnetycznego, w którym umieszczona zostaje substancja. Uczniowie oglądają film samouczek w celu samodzielnego zapoznania się z efektem przyciągania substancji paramagnetycznej, tym bardziej, że jest w nim zawarte ćwiczenie aktywizujące. Nauczyciel opowiada uczniom o eksperymentach mających na celu osiągnięcia stanu nasycenia paramagnetyka. Dobrym uzupełnieniem tego zagadnienia jest rozwiązanie przez uczniów zadania 7. i 8. z zestawu ćwiczeń.

Faza podsumowująca:

W fazie podsumowującej nauczyciel wraz z uczniami powinien rozwiązać jeszcze zadania: 5. i 6. z zestawu ćwiczeń.

Praca domowa:

Jako pracę domową nauczyciel zadaje zadania: 1., 2., 3., 4. z zestawu ćwiczeń.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Film samouczek, wyjaśniający zachowanie momentu magnetycznego w polu magnetycznym niejednorodnym, może być wykorzystany w nauczaniu o ferromagnetyzmie.