Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Konspekt (scenariusz) lekcji

Imię i nazwisko autora:

Jarosław Krakowski

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Półprzewodniki typu n

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres rozszerzony

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

2) posługuje się materiałami pomocniczymi, w tym tablicami fizycznymi i chemicznymi oraz kartą wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych;

19) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu;

VIII. Prąd elektryczny. Uczeń:

1) opisuje przewodnictwo w metalach, elektrolitach i gazach; wyjaśnia proces jonizacji w gazach, wskazuje rolę promieniowania, wysokiej temperatury i dużego natężenia pola elektrycznego.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. charakteryzuje półprzewodnik typu n,

  2. objaśnia wpływ domieszek na ilość nośników prądu,

  3. tłumaczy, dlaczego domieszki powodują wzrost liczby nośników prądu w półprzewodnikach, a tym samym zmniejszenie oporu elektrycznego,

  4. stosuje zdobytą wiedzę do rozwiazywania zadań,

  5. analizuje i interpretuje interaktywną animację ilustrującą wpływ domieszek na ilość nośników prądów.

Strategie nauczania:

IBSE (Inquiry‑Based Science Education - nauczanie/uczenie się przedmiotów przyrodniczych przez odkrywanie/dociekanie naukowe).

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład informacyjny,

Formy zajęć:

- praca w parach,
- praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

Symulacja interaktywna, animacje interaktywne ilustrujące wpływ domieszek typu n na koncentrację nośników prądu, zestaw zadań.

Materiały pomocnicze:

- rzutnik,
- dostęp do Internetu.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Pytania nauczyciela:

  1. Co wiecie o półprzewodnikach?

Podsumowanie odpowiedzi: półprzewodniki są stosowane powszechnie w elektronice, przewodzą prąd elektryczny gorzej niż metale.

2. Jakie nośniki prądu występują w półprzewodnikach i jak powstają? Podsumowanie odpowiedzi: elektrony i dziury powstają parami w wyniku urywania się elektronów z wiązań międzyatomowych.

Faza realizacyjna:

Uczniowie w parach oglądają animację, robią notatki i zapisują wnioski, dlaczego wprowadzenie domieszek powoduje wzrost liczby nośników prądu i zmniejszenie oporu elektrycznego półprzewodników.

Nauczyciel pełni rolę doradcy , obserwuje i kontroluje pracę uczniów.

Faza podsumowująca:

Uczniowie w grupach rozwiązują zadania: 1‑4 z zestawu ćwiczeń w celu zweryfikowania zdobytej wiedzy.

Praca domowa:

Zadania 5‑9 z zestawu ćwiczeń w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Może być wykorzystane przy powtórzeniu wiadomości i realizowaniu innych tematów z zakresu półprzewodników.