Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Justyna Cybulska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Fascynujące tożsamości – wzór na kwadrat sumy oraz wzór na kwadrat różnicy

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

II. Wyrażenia algebraiczne. Zakres podstawowy.

Uczeń:

1) stosuje wzory skróconego mnożenia na: a+b2, a-b2, a2-b2, a+b3, a-b3, a3-b3, an-bn;

2) dodaje, odejmuje i mnoży wielomiany jednej i wielu zmiennych;

3) wyłącza poza nawias jednomian z sumy algebraicznej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • stosuje wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy oraz wzór na kwadrat sumy w obliczeniach arytmetycznych i algebraicznych

 • sprowadza do najprostszej postaci wyrażenia algebraiczne

 • przedstawia liczby w postaci sumy kwadratów

 • stosuje i wykorzystuje strategię podczas rozwiązywania zadań, nawet w sytuacjach nietypowych

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • mapa myśli

 • małe kroki

Formy pracy:

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do Internetu w takiej liczbie, żeby każdy uczeń miał do dyspozycji komputer

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Uczniowie, na podstawie wcześniejszych wiadomości oraz zawartych w materiale filmów samouczków, w małych grupach sporządzają mapy myśli pokazujące zastosowania wzorów skróconego mnożenia  na kwadrat różnicy i na kwadrat sumy.

 2. Przedstawiciele grup prezentują wykonane mapy – wspólna wymiana informacji na temat wykorzystania wzorów skróconego mnożenia na kwadrat różnicy i kwadrat sumy.

 3. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć, uczniowie ustalają kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie w grupach pracują metodą małych kroków – analizują kolejne przykłady zapisane w sekcji „Przeczytaj” i starają się wymyśleć podobny przykład, który zapisują na mapie myśli.

 2. Na tym etapie pracy nauczyciel jest doradcą i krytycznym obserwatorem – akceptującym zapisane przez grupy zadania lub wskazującym elementy do poprawy.

 3. Grupy wymieniają się sporządzonymi mapami i starają się rozwiązać jak najwięcej zapisanych tam zadań.

 4. Po upływie wyznaczonego czasu, grupy prezentują wybrane zadania i ich rozwiązania.

Faza podsumowująca:

 1. Wskazany przez nauczyciela uczeń przedstawia krótko najważniejsze elementy zajęć, poznane wiadomości, ukształtowane umiejętności.
  Liderzy grup dzielą się ciekawymi pomysłami lub trudnościami, które pojawiły się w czasie pracy.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, ocenia pracę grup.

Praca domowa:

Zadaniem uczniów jest wykonanie ćwiczeń 1 – 8 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Film samouczek można wykorzystać w czasie zajęć wprowadzających wzory skróconego mnożenia stopnia drugiego.