Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Konspekt (scenariusz) lekcji

Imię i nazwisko autora:

Magdalena Seroczyńska

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Pomiar parametrów opisujących ruch jednostajny po okręgu

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe.

Uczeń:
1) przedstawia jednostki wielkości fizycznych, opisuje ich związki z jednostkami podstawowymi;

4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem;

6) tworzy teksty, tabele, diagramy lub wykresy, rysunki schematyczne lub blokowe dla zilustrowania zjawisk bądź problemu; właściwie skaluje, oznacza i dobiera zakresy osi.

II. Mechanika.

Uczeń:
4) opisuje ruch jednostajny po okręgu posługując się pojęciami okresu, częstotliwości i prędkości liniowej wraz z ich jednostkami.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe.

Uczeń:
1) przedstawia jednostki wielkości fizycznych, opisuje ich związki z jednostkami podstawowymi; przelicza wielokrotności i podwielokrotności;

4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem;

6) tworzy teksty, tabele, diagramy lub wykresy, rysunki schematyczne lub blokowe dla zilustrowania zjawisk bądź problemu; właściwie skaluje, oznacza i dobiera zakresy osi;

II. Mechanika.

Uczeń:
8) opisuje ruch jednostajny po okręgu, posługując się pojęciami: okresu, częstotliwości, prędkości liniowej oraz przemieszczenia kątowego, prędkości kątowej i przyspieszenia dośrodkowego wraz z ich jednostkami.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. zastosuje wielkości takie jak okres i częstotliwość do opisu ruchu jednostajnego po okręgu w konkretnych sytuacjach.

  2. przeanalizuje ruch jednostajny po okręgu.

  3. zdobędzie umiejętności rozpoznawania elementów składowych ruchu po okręgu, a także powiązań i relacji między okresem, częstotliwością i prędkością liniową.

  4. rozwinie umiejętność analizy informacji związanych z ruchem jednostajnym po okręgu w celu jego opisu.

Strategie nauczania:

Strategia Kształcenia Wyprzedzającego

Metody nauczania:

dyskusja i wykład informacyjny

Formy zajęć:

praca w parach

Środki dydaktyczne:

tablica , kolorowe mazaki, komputery (jeden na parę)

Materiały pomocnicze:

symulacja interaktywna e‑materiału

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Rozpoznanie przez nauczyciela wiedzy wyjściowej uczniów związanej z pojęciami okresu, częstotliwości i prędkości kątowej.

Faza realizacyjna:

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zastanawiają się, w jaki sposób można mierzyć okres, częstotliwości i prędkość liniową.

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela analizują przykłady zawarte w e‑materiale.

Uczniowie w parach analizują symulację interaktywną zawarta w e‑materiale.

Nauczyciel omawia wyniki uzyskane przez uczniów i wyjaśnia wątpliwości związane z symulacją.

Uczniowie w parach zastanawiają się nad realizacją podobnej symulacji związanej z pomiarem okresu ruchu, a potem z pomiarem prędkości liniowej.

Faza podsumowująca:

Prezentacja na forum klasy projektów symulacji.

Praca domowa:

Nauczyciel zadaje do wykonania zadania z zestawu ćwiczeń zawarte w e‑materiale.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Nauczyciel może prosić uczniów o zapoznanie się z symulacją interaktywną przed zajęciami w celu sprowokowania do dyskusji na lekcji.