Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

IV. Prawa człowieka i ich ochrona. Uczeń:

6) wskazuje organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka i charakteryzuje działania jednej z nich.

Zakres rozszerzony

XII. Prawa człowieka i ich ochrona międzynarodowa. Uczeń:

10) charakteryzuje działania organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, odnosząc się do przykładów aktywności kilku z nich.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie organizacja pozarządowa;

 • omówia historię organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka;

 • wskazuje organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka;

 • charakteryzuje działania wybranych organizacji pozarządowych;

 • analizuje przykłady ich aktywności.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie zapoznają się z treścią e‑materiału, żeby w czasie zajęć móc aktywnie uczestniczyć w dyskusji i rozwiązywać zadania.

Faza wstępna:

 1. Na podstawie wiadomości zdobytych przed lekcją uczniowie proponują cele zajęć do tematu: „Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka”.

 2. Uczniowie w parach opracowują mapę myśli, w której przedstawią definicję organizacji pozarządowej. Wybrana para przedstawia swoje propozycje i zapisuje je na tablicy. Pozostali uczniowie odnoszą się do tych sugestii, uzupełniając je o swoje pomysły.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie indywidualnie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj” i zapisują w zeszycie minimum pięć pytań do tekstu. Uwaga: każde z pytań musi rozpoczynać się od słowa „dlaczego”. Następnie spacerują po klasie i na umówiony sygnał szukają kogoś do pary, zadają i odpowiadają na pytania sformułowane podczas czytania tekstu.

 2. Praca z linią chronologiczną. Uczniowie wspólnie analizują multimedium, zapisują problemy i pytania. Prowadzą dyskusję, która pozwala lepiej zrozumieć poruszaną tematykę.

 3. Następnie dzielą się na kilkuosobowe grupy i w zasobach internetowych szukają informacji o innych organizacjach zajmujących sie ochroną praw człowieka (elementy WebQuestu). Wyniki poszukiwań prezentowane są na forum. Klasa wybiera organizacje, które uczniowie chcą dopisać do linni chronologicznej.

 4. Zespół klasowy dzieli się na 4‑osobowe grupy (inne niż wcześniej),które rozwiązują na czas zadania z sekcji „Sprawdź się”, od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Grupa, która poprawnie rozwiąże zadania jako pierwsza, wygrywa i może zostać nagrodzona ocenami za aktywność.

Faza podsumowująca:

 1. Omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem ćwiczeń i poleceń z sekcji „Sprawdź się”.

 2. Każdy uczeń ma dokończyć zdanie: Zaczynam się zastanawiać…

Praca domowa:

 1. Przygotuj kilka pytań dotyczących poruszanych na zajęciach zagadnień, których możesz się spodziewać na kartkówce.

Materiały pomocnicze:

 • Adrian Kubicki, Wspólny front przeciwko handlowi ludźmi, 26.10.2010 r., publicystyka.ngo.pl.

 • Human Rights Watch: Autorytaryzm ma się dobrze, 18.01.2019 r., tvp.info .

 • Prawa człowieka i organizacje pozarządowe, 15.03.2018 r., ec.europa.eu.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium z sekcji „Linia chronologiczna” do przygotowania się do lekcji powtórkowej.