Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Autorka: Anna Rabiega

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Historia ONZ

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

VII. Współczesne stosunki międzynarodowe.

Uczeń:

7) charakteryzuje cele i najważniejsze organy Organizacji Narodów Zjednoczonych (Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny, Rada Gospodarcza i Społeczna, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości); przedstawia jej wybrane działania i ocenia ich skuteczność.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe; 

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje najważniejsze wydarzenia w historii ONZ;

 • rozważa, które z tych wydarzeń miało największe znaczenie dla ludzkości;

 • ocenia rolę i znaczenie ONZ przez pryzmat podejmowanych przez nią działań.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • analiza materiałów źródłowych;

 • debata oksfordzka;

 • rozwiązywanie ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Linia chronologiczna. Uczniowie analizują materiał i rozwiązują dołączone do niego ćwiczenie 1. Po upływie czasu wyznaczonego na samodzielną analizę linii chronologicznej chętne/wybrane osoby przedstawiają i uzasadniają swoje wybory.

2. Ćwiczenia interaktywne 4–8 z sekcji Sprawdź się. Wspólne omówienie odpowiedzi.

Faza realizacyjna

1. Debata oksfordzka. ONZ – organizacja na miarę XXI wieku.

Faza podsumowująca

1. Ćwiczenia interaktywne 1–3 z sekcji Sprawdź się. Uczniowie samodzielnie rozwiązują i sprawdzają ćwiczenia.

Praca domowa:

Ćwiczenie 2 dołączone do linii chronologicznej.

Materiały pomocnicze:

Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, red. Jan Symonides, Warszawa 2012.

Historia ONZ, unic.un.org.pl.

Jacek Tebinka, Skąd się wzięła ONZ, polityka.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Linia chronologiczna może stanowić dla uczniów również inspirację do zgłębienia globalnych problemów, którymi zajmuje się ONZ. Uczniowie mogą np. przygotować plakaty promujące wydarzenia przedstawione na osi czasu lub zagadnienie, którego dotyczyły. Oś czasu może być również punktem wyjścia do dyskusji: „Które z wydarzeń uważasz za najważniejsze i dlaczego?”.