Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Konspekt (scenariusz) lekcji

Imię i nazwisko autora:

Tomasz Sobiepan

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Charakterystyka napięciowo‑prądowa źródła napięcia

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem;
7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach.

VIII. Prąd elektryczny. Uczeń:
6) analizuje charakterystykę prądowo‑napięciową elementów obwodu (zgodną lub niezgodną z prawem Ohma).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. wymieni własności idealnych i rzeczywistych źródeł napięcia.

  2. wyjaśni pojęcie charakterystyki napięciowo‑prądowej.

  3. zastosuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązania problemów pojęciowych i rachunkowych.

Strategie nauczania:

Odwróconej klasy

Metody nauczania:

- wykład problemowy,
- pokaz multimedialny.

Formy zajęć:

- praca w parach,
- praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

- film‑samouczek,
- zestaw zadań.

Materiały pomocnicze:

e‑materiał: Charakterystyka napięciowo‑prądowa źródła napięcia.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

- Zaciekawienie uczniów: wg części „Czy to nie ciekawe”.
- Uzgodnienie z uczniami celów do osiągniecia na lekcji.
- Rozpoznanie wiedzy wyjściowej uczniów i nawiązanie do tej wiedzy: charakterystyka prądowo‑napięciowa elementów obwodu elektrycznego.

Faza realizacyjna:

- Uczniowie oglądają w domu przed lekcją film‑samouczek oraz rozwiązują zadania nr: 1, 3, 5.
- Nauczyciel prowadzi wykład problemowy z udziałem uczniów, wg części „Warto przeczytać”. Część ta prezentuje inne podejście do wytłumaczenia omawianych zagadnień, więc spowoduje to pogłębienie wiedzy i rozumienia oraz wyjaśnienie niektórych niezrozumiałych w domu zagadnień.
- Uczniowie zadają pytania, jeśli coś jeszcze wymaga wytłumaczenia.
- Uczniowie rozwiązują w parach zadania nr: 2, 4, 7, 8. Nauczyciel pełni rolę doradcy, obserwuje pracę uczniów i w razie potrzeby udziela wskazówek i podpowiedzi.

Faza podsumowująca:

Uczniowie odnoszą się do postawionych sobie celów lekcji, ustalają które osiągnęli, a które wymagają jeszcze pracy, jakiej i kiedy. W razie potrzeby nauczyciel dostarcza im informację zwrotną kształtującą.

Praca domowa:

Uczniowie utrwalają wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie lekcji przez rozwiązanie w domu zadania nr 6.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Film samouczek może być także wykorzystany jako element powtórzenia wiadomości o źródłach napięcia w obwodzie elektrycznym.