Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

VII. Konspekt (scenariusz) lekcji

Imię i nazwisko autora:

Elżbieta Kawecka

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Klasyfikacja oddziaływań i ich skutki

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, poziom rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

Zakres rozszerzony

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe.
Uczeń:

19) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu;

IV. Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń:

1) posługuje się prawem powszechnego ciążenia do opisu oddziaływania grawitacyjnego; wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę spadania ciał;

VII. Elektrostatyka. Uczeń:

2) oblicza wartość siły wzajemnego odziaływania ładunków stosując prawo Coulomba;

XI. Fizyka atomowa. Uczeń:

2) opisuje dualizm korpuskularno‑falowy światła; stosuje pojęcie fotonu oraz jego energii.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 1. klasyfikuje oddziaływania i ich nośniki,

 2. wymienia przykłady różnych rodzajów oddziaływań i ich skutki,

 3. rozróżnia oddziaływania,

 4. analizuje i uzupełnia mapę pojęciową z klasyfikacją oddziaływań.

Strategie nauczania:

concept mapping / mind mapping – tworzenie i wykorzystywanie map pojęciowych / map myśli

Metody nauczania:

Rozwiazywanie problemów, dyskusja.

Formy zajęć:

praca w parach

Środki dydaktyczne:

mapa pojęciowa „Klasyfikacja oddziaływań i ich skutki”, zestaw zadań interaktywnych

Materiały pomocnicze:

e‑materiały: „W jaki sposób wykorzystać prawo powszechnego ciążenia do opisu oddziaływania grawitacyjnego?”, „Jak obliczyć wartość siły wzajemnego oddziaływania ładunków?” „Model standardowy cząstek”, „Z jakich kwarków składa się proton, a z jakich neutron?”

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Zaciekawienie: Pogadanka na temat ostatnich badań w Ośrodku Badań Jądrowych CERN i cząstki Higgsa.

Rozpoznanie wiedzy wyjściowej uczniów w kontekście realizowanego tematu oraz nawiązanie do tej wiedzy:

-Jakie znasz rodzaje oddziaływań? Podaj przykłady.

-Od czego zależy siła grawitacji?

-Czy oddziaływania elektrostatyczne są podobne do oddziaływań grawitacyjnych? Uzasadnij odpowiedź.

Faza realizacyjna:

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 2‑osobowe (na przykład metodą losowania) i omawia sposób pracy z mapą pojęciową.

Praca w parach:

 • Uczniowie oglądają i bawią się mapą pojęciową z klasyfikacją oddziaływań rozwijając gałęzie dotyczące oddziaływań fundamentalnych i ich nośników. Wstawiają odpowiednie połączenia.

 • Uczniowie analizują podane skutki oddziaływań i przyporządkowują im odpowiednie rodzaje oddziaływań fundamentalnych. Wstawiają odpowiednie połączenia na mapie.

 • Rozwiązują zadania interaktywne nr: 1 i 8.

Nauczyciel pełni rolę doradcy, obserwuje i kontroluje pracę uczniów.

Faza podsumowująca:

Uczniowie w parach przeprowadzają dyskusję podsumowującą w oparciu o rozwiązanie zadań interaktywnych nr: 4, 6 i 7. Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, wspiera w realizacji zadania.

Praca domowa:

Uczniowie utrwalają wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie lekcji przez rozwiązanie w domu zadań interaktywnych nr: 2, 3 i 5.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Mapa pojęciowa może być samodzielnie wykorzystana przez uczniów po lekcji do przypomnienia, powtórzenia klasyfikacji oddziaływań.