Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Imię i nazwisko autora:

Agnieszka Ruzikowska

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Układ odniesienia

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe.
Uczeń:
7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach.

II. Mechanika.
Uczeń:
1) opisuje ruch względem różnych układów odniesienia.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. zdefiniuje układ odniesienia,

  2. uzasadni, dlaczego układ odniesienia jest niezbędny do opisu ruchu,

  3. zastosuje różne układy odniesienia do opisu tego samego ruchu,

  4. przeanalizuje i zinterpretuje opis ruchu w różnych układach odniesienia,

  5. uzasadni pogląd, że nie ma bezwzględnie nieruchomego układu odniesienia.

Strategie nauczania:

IBSE

Metody nauczania:

- dyskusja,
- pogadanka.

Formy zajęć:

praca w parach

Środki dydaktyczne:

Dla każdej grupy zestaw: rysunek przedstawiający pewną scenkę, w której bierze udział kilka obiektów (co najmniej tyle, ilu jest uczniów w grupie), które poruszają się w różny sposób (bądź spoczywają w jakimś układzie odniesienia) oraz kartki z nazwami obiektów na rysunku – do losowania.

Materiały pomocnicze:

brak

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Uczniowie przed lekcją zapoznają się z częścią „warto przeczytać” oraz oglądają animację. Nauczyciel na początku lekcji w formie pogadanki podsumowuje to, czego uczniowie się dowiedzieli oraz wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

Faza realizacyjna:

Uczniowie pracują w grupach. Każda grupa dostaje rysunek oraz karteczki z różnymi obiektami do losowania. Najpierw ustalają wspólnie, jak wygląda ruch każdego z obiektów na rysunku w układzie odniesienia związanym z ziemią. Następnie każdy z uczniów w grupie losuje jeden obiekt. Głównym zadaniem jest opisanie ruchu wszystkich ciał na rysunku w układzie odniesienia związanym z tym obiektem.

Uczniowie mogą to robić albo po kolei dla każdego układu odniesienia, albo po kolei dla każdego ciała na rysunku. Można też nieco urozmaicić to zadanie – uczniowie nie mówią kolegom z grupy jaki obiekt wylosowali i pozostali mają to zgadnąć na podstawie opisu ruchu. Nauczyciel odpowiada na pojawiające się pytania i rozstrzyga ewentualne wątpliwości.

Faza podsumowująca:

Uczniowie rozwiązują zadanie 7 i 8 z zestawu ćwiczeń.

Praca domowa:

Zadanie 4, 5 i 6 z zestawu ćwiczeń.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Animację uczniowie mogą obejrzeć i przeanalizować również przed lekcją.