Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Scenariusz

Autor

Learnetic SA

Temat zajęć

Korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem energetyki jądrowej

Grupa docelowa

szkoła ponadpodstawowa, klasa 1

Ogólny cel kształcenia

Zapoznanie się z korzyściami i zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem energetyki jądrowej.

Kształtowane kompetencje kluczowe

1. porozumiewanie się w języku ojczystym;

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5. umiejętność uczenia się;

6. kompetencje społeczne i obywatelskie.

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczeń:

a) omawia zasadę działania elektrowni jądrowej;

b) wymienia korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem energetyki jądrowej;

c) porównuje energetykę jądrową z innymi źródłami energii pod względem korzyści i zagrożeń;

d) uczestniczy w dyskusji, argumentuje i uzasadnia swoje stanowisko.

Metody kształcenia

metoda sytuacyjna, analiza SWOT, praca z tekstem źródłowym

Formy organizacji pracy

praca w zespołach

Przebieg lekcji

Czynności do wykonania przed lekcją:

W ramach przygotowania się do lekcji uczniowie oglądają w domu film „Jakie są blaski i cienie energetyki jądrowej?” oraz rozwiązują powiązane z filmem zadania interaktywne.

Wskazane jest, by uczniowie przed lekcją zapoznali się dodatkowo z materiałami źródłowymi, dostępnymi np. na stronie Narodowego Centrum Badań Jądrowych, w zakładce „Edukacja” http://ncbj.edu.pl/materialy‑edukacyjne/materialy‑dla‑uczniow.

W trakcie lekcji uczniowie powinni mieć możliwość korzystania z tych zasobów w formie drukowanej lub za pośrednictwem Internetu.

Faza wprowadzająca

Czynności organizacyjne. Nauczyciel podaje temat lekcji.

Nawiązując do obejrzanego filmu „Jakie są blaski i cienie energetyki jądrowej?”, nauczyciel informuje uczniów, że w trakcie lekcji będą zastanawiać się nad planami wykorzystania energetyki jądrowej w Polsce.

Nauczyciel umieszcza na tablicy wydrukowany prosty schemat elektrowni jądrowej. Obok umieszcza wycięte z papieru kartoniki z opisami głównych elementów elektrowni. Prosi chętnych lub wskazanych uczniów o podejście i umieszczenie podpisów na schemacie oraz krótkie wyjaśnienie, jaką rolę pełni dany element.

Faza realizacyjna

Zadaniem uczniów jest przeanalizowanie problemu „Czy w Polsce może zostać zbudowana elektrownia jądrowa?” za pomocą metody SWOT.

Na tablicy zostaje umieszczony duży arkusz papieru (np. na sklejonych arkuszach papieru pakowego), podzielony na 4 pola z opisami:

  • mocne strony,

  • słabe strony,

  • szanse,

  • zagrożenia.

Nauczyciel krótko wyjaśnia, na czym polega metoda SWOT i do czego jest stosowana.
Następnie nauczyciel dzieli klasę na 4 zespoły.

Zadaniem każdego z zespołów jest opracowanie jednego z pól arkusza SWOT, tak by powstało jak najwięcej propozycji do wpisania:
1) mocne strony (pozytywne czynniki wewnętrzne, które wyróżniają energetykę jądrową na tle pozostałych rodzajów);
2) słabe strony (negatywne czynniki wewnętrzne, które świadczą na niekorzyść energetyki jądrowej);
3) szanse (pozytywne uwarunkowania zewnętrzne, które mogą umożliwić rozwój energetyki jądrowej w Polsce);
4) zagrożenia (pozytywne uwarunkowania zewnętrzne, które mogą stanąć na przeszkodzie budowie elektrowni).

Zespoły mają opracować propozycje w określonym czasie. W trakcie zadania przedstawiciele zespołów mogą podchodzić do arkusza i zapisywać na nim uzgodnione punkty. Uczniowie mogą korzystać z Internetu i materiałów źródłowych.

Następnie nauczyciel inicjuje dyskusję na temat „W jaki sposób – zgodnie z metodą SWOT – można zredukować zagrożenia i wykorzystać szanse oraz eliminować słabe strony i wzmacniać mocne?”.

Faza podsumowująca

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki ze zdaniami do uzupełnienia:

Najciekawsza informacja, jaką usłyszałem lub przeczytałem w trakcie lekcji, to: ……………………………..

W trakcie dyskusji najbardziej zaskoczyło mnie to, że ………………………...

Najtrudniejsze było dla mnie …………………………………………………...

Następnie prosi wybranych (wskazanych losowo lub chętnych uczniów) o głośne odczytanie wpisów.

mdd52c8bda5889da0_1520243789506_0

Metryczka

Tytuł

Jakie są blaski i cienie energetyki jądrowej?

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał sie odnosi

Liceum klasa 1
4.11. Podsumowanie wiadomości z fizyki jądrowej

Przedmiot

Fizyka

Etap edukacyjny

szkoła ponadpodstawowa

Podstawa programowa

3. Fizyka jądrowa. Uczeń:

10) opisuje działanie elektrowni atomowej oraz wymienia korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej.

Nowa podstawa programowa

XI. Fizyka jądrowa. Uczeń:

10) opisuje zasadę działania elektrowni jądrowej oraz wymienia korzyści i niebezpieczeństwa płynące z energetyki jądrowej.

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;
4) kompetencje informatyczne;
5) umiejętność uczenia się;
6) kompetencje społeczne i obywatelskie;

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Uczeń:

  • wymienia korzyści i zagrożenia, jakie niesie ze sobą energetyka jądrowa

  • porównuje energetykę jądrową z innymi źródłami energii pod względem korzyści i zagrożeń

Powiązanie z e‑podręcznikiem

http://

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/131927/v/latest/t/student-canon/m/iZjKAjlcbI#iZjKAjlcbI_d5e839

http://