Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Imię i nazwisko autora: Magdalena Fuhrmann

Przedmiot: geografia

Temat lekcji: Polskie obiekty z listy UNESCO

Grupa docelowa: III poziom edukacyjny, 4‑letnie liceum ogólnokształcące oraz 5‑letnie technikum, zakres rozszerzony, klasa III

PODSTAWA PROGRAMOWA

Treści nauczania

(XV) Społeczeństwo i gospodarka Polski: rozmieszczenie ludności i struktura demograficzna, saldo migracji, struktura zatrudnienia i bezrobocie, urbanizacja i sieć osadnicza, warunki rozwoju rolnictwa, restrukturyzacja przemysłu, sieć transportowa, atrakcyjność turystyczna. Uczeń:

13) prezentuje wartości obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe Polski na przykładzie wybranego regionu lub szlaku turystycznego.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • poznaje historię UNESCO,

 • rozumie istotę tworzenia listy światowego dziedzictwa,

 • rozpoznaje wszystkie obiekty w Polsce, które znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Strategie nauczania: asocjacyjna

Metody i techniki nauczania: Blended learning, IBSE

Forma zajęć: praca indywidualna

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, projektor multimedialny, zeszyt

Materiały pomocnicze

Dziki S., Polska lista światowego dziedzictwa, „Aura” 2010, nr. 9, s. 24‑26.

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO, Spotkania z zabytkami, kultura, tradycje, pamiątki, r. 39, nr 9/10 (2015), s. 70‑71.

Strona internetowa UNESCO: www.unesco.pl

Przebieg lekcji

Lekcja składa się z trzech części – w pierwszej uczniowie zapoznają się fragmentem e‑materiału, następnie nauczyciel sprawdza zrozumienie tekstu. W drugiej części zajęć uczniowie lokalizują najbliższe sobie obiekty UNESCO. W trzeciej części nauczyciel wraz z uczniami zbiera informacje o poszczególnych obiektach znajdujących się na liście, w ten sposób nauczyciel ma wzbudzić w swoich podopiecznych ciekawość. Podczas wyboru najlepszej ciekawostki uczniowie powinni uzasadnić swoją decyzję.

Faza wprowadzająca

 • Sprawdzenie zadania domowego (opcjonalnie).

 • Przedstawienie celów lekcji.

Faza realizacyjna

 • Uczniowie zapoznają się z historią UNESCO i zasadami tworzenia listy światowego dziedzictwa. W tym celu uczniowie czytają pierwszą część Przeczytaj.

 • Nauczyciel w formie ustnej sprawdza rozumienie przeczytanego tekstu.

 • W drugiej części lekcji nauczyciel prezentuje wszystkie występujące w Polsce obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa na podstawie grafiki interaktywnej. Nauczyciel prosi uczniów o zlokalizowanie ich miejsca zamieszkania i określenia odległości do najbliższego obiektu. Uczniowie mogą wykorzystać skalę zamieszczoną przy grafice lub inne źródła (np. Google Maps).

 • W trzeciej części lekcji nauczyciel prosi uczniów o rozwiązanie ćwiczenia nr. 10 z części Sprawdź się. Nauczyciel pilnuje, aby wybrane przez uczniów obiekty nie powtarzały się. Gdy uczniowie wybiorą obiekt i znajdą ciekawostki, nauczyciel kontroluje wymianę informacji między nimi. Głosowanie na najlepszą ciekawostkę może przebiegać w sposób zdefiniowany przez nauczyciela.

Faza podsumowująca

 • Przypomnienie celów lekcji.

 • Podsumowanie najważniejszych informacji zaprezentowanych na lekcji, szczególnie tych, które sprawiły uczniom największe trudności.

Praca domowa

 • Przygotowanie pracy pisemnej na temat dwóch wybranych polskich obiektów znajdujących się na liście światowego dziedzictwa, z uwzględnieniem rodzaju obiektu, jego historii oraz cech, które zadecydowały o wpisie na listę.

 • Wykonanie ćwiczeń z części Sprawdź się.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

 • Grafika interaktywna zwarta w e‑materiale może być wykorzystana podczas powtórzenia materiału całego działu „Społeczeństwo i gospodarka Polski”.

 • Grafika interaktywna może posłużyć jako materiał pomocniczy w lekcjach dotyczących charakterystyki poszczególnych obszarów Polski.