Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Konspekt (scenariusz) lekcji

Imię i nazwisko autora:

Tomasz Sobiepan

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Moc prądu elektrycznego

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

III. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.

Zakres rozszerzony

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

1) przedstawia jednostki wielkości fizycznych, opisuje ich związki z jednostkami podstawowymi; przelicza wielokrotności i podwielokrotności;

4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem;

12) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i doświadczeń;

VIII. Prąd elektryczny. Uczeń:

2) posługuje się pojęciami natężenia prądu elektrycznego, napięcia elektrycznego oraz mocy wraz z ich jednostkami.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 1. definiuje moc prądu elektrycznego.

 2. wyjaśnia związki pomiędzy stosowaniem pojęć pracy oraz mocy dla prądu elektrycznego i innych dziedzin fizyki.

 3. stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów życia codziennego związanych z mocą prądu elektrycznego.

Strategie nauczania:

Strategia Kształcenia Wyprzedzającego

Metody nauczania:

- wykład problemowy z udziałem uczniów,
- burza mózgów,
- pokaz multimedialny,
- pokaz doświadczalny.

Formy zajęć:

- praca indywidualna,
- praca w parach.

Środki dydaktyczne:

Film‑samouczek, zestaw zadań.

Materiały pomocnicze:

brak

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

 • Zachęcenie uczniów (tak, jak w części „Czy to nie ciekawe” e‑materiału).

 • Uzgodnienie z uczniami celów do osiągniecia na lekcji.

 • Rozpoznanie wiedzy wyjściowej uczniów na temat pracy i mocy w mechanice.

Faza realizacyjna:

 • Nauczyciel demonstruje działanie wybranych urządzeń elektrycznych (np. żarówki, grzejnika, silnika) i pyta uczniów, skąd bierze się energia, którą, jak widać, wykorzystują urządzenia. Zbiera pomysły uczniów, by potem część z nich wykorzystać.

 • Uczniowie rozwiązują zadanie nr 1, jako jeden z elementów porządkujących burzę mózgów.

 • Nauczyciel dokonuje pomiaru natężenia prądu przepływającego przez żarówkę o mocy 60 W, podłączoną do sieci. Zwraca uwagę uczniów, że ta wartość jest rozwiązaniem zadania nr 3. Fakt tez zostanie wykorzystany później.

 • Nauczyciel prowadzi wykład według scenariusza z filmu‑samouczka, poprzez zadawanie pytań różnym uczniom oraz wykorzystanie pomysłów zgłoszonych w fazie burzy mózgów lub

 • Nauczyciel wyświetla film samouczek zatrzymując emisję, gdy pojawiają się pytania lektora.

 • Uczniowie powracają do rozwiązania zadania nr 3 i sprawdzają, czy teoria zgadza się z praktyką.

 • W celu utrwalenia nowej wiedzy i rozumienia, uczniowie rozwiązują w parach zadania nr 2, 7, 8 (nauczyciel pełni rolę doradcy, obserwuje pracę uczniów i w razie potrzeby udziela wskazówek i podpowiedzi).

Faza podsumowująca:

 • Uczniowie odnoszą się do postawionych sobie celów lekcji, ustalają, które osiągnęli, a które wymagają jeszcze pracy, jakiej i kiedy. W razie potrzeby nauczyciel dostarcza im informację zwrotną kształtującą.

Praca domowa:

Uczniowie utrwalają wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie lekcji przez rozwiązanie w domu zadań nr: 4, 5, 6.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Film‑samouczek może zostać wykorzystany przez nauczyciela prowadzącego zastępstwo, nie będącego fizykiem.

Można go także użyć jako element podsumowania działu „prąd elektryczny”.

Dzięki zastosowanym analogiom, film może być rozszerzeniem wiedzy przy omawianiu zagadnień związanych z potencjałem i pracą w polu elektrostatycznym.