Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Zapobiegamy zagrożeniom zdrowia i życia

Opis projektu edukacyjnego z wychowania fizycznego, II etap edukacyjny

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Wymagania szczegółowe:

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:

4.1 omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

Czas trwania projektu: 9 tygodni, kwiecień – pierwszy tydzień czerwca

Uczestnicy projektu:

 • realizatorzy – uczniowie klasy VI

 • beneficjenci – uczniowie klas IV‑VI

Cele projektu

Uczeń:

w zakresie wiadomości

 • zna sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

 • wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia

 • zna numery alarmowe: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, WOPR‑u
  i GOPR‑u

w zakresie umiejętności

 • unika zagrożeń wykorzystując zdobytą wiedzę

 • projektuje plakat

 • opracowuje zestaw pytań

w zakresie postaw

 • wykazuje gotowość do uczestnictwa w działaniu zespołowym

 • ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

 • wyraża gotowość do przyjęcia wzorców właściwych zachowań w sytuacjach niebezpiecznych

 • wykazuje gotowość do uczestnictwa w działaniu zespołowym

 • podporządkowuje się ustalonym regułom dla skutecznego działania.

Liczba i wielkość zespołów uczniowskich:

Projekt realizują uczniowie jednej klasy szóstej (max. 28 osób). Uczniowie dobierają się
w 4 zespoły zadaniowe.

Zadania dla zespołów:

zespół I

 • Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Jak radzić sobie z zagrożeniami” – dla uczniów klas VI

 • Pomoc w zorganizowaniu spotkania ze specjalnym gościem – policjantem

 • Opracowanie pytań do zaproszonego gościa, przygotowanie miejsce spotkania, uczestnictwo w pokazie jako asystenci (jeżeli będzie taka potrzeba)

 • Relacja ze spotkania w formie artykułu do szkolnej gazetki

 • Przygotowanie plakatu promującego zasady bezpiecznego zachowania w domu

 • Przygotowanie wystawy plakatów na szkolną imprezę z okazji 1. czerwca

zespół II

 • Zorganizowanie konkursu muzycznego pt. „Piosenki bawią i uczą” – dla uczniów klas IV

 • Pomoc w zorganizowaniu spotkania ze specjalnym gościem – ratownikiem medycznym,

 • Opracowanie pytań do zaproszonego gościa, przygotowanie miejsce spotkania, uczestnictwo w pokazie jako asystenci (jeżeli będzie taka potrzeba)

 • Relacja ze spotkania w formie artykułu do szkolnej gazetki

 • Przygotowanie plakatu promującego zasady bezpiecznego zachowania w szkole

 • Rozdawanie uczniom zakładek z numerami alarmowymi poszczególnych służb ratunkowych podczas szkolnej imprezy z okazji 1. czerwca

zespół III

 • Zorganizowanie konkursu w formie literackiej pt. „Rymy wymyślamy – o zagrożeniach nie zapominamy” – dla uczniów klas V

 • Pomoc w zorganizowaniu spotkania ze specjalnym gościem – strażakiem

 • Opracowanie pytań do zaproszonego gościa, przygotowanie miejsce spotkania, uczestnictwo w pokazie jako asystenci (jeżeli będzie taka potrzeba)

 • Relacja ze spotkania w formie artykułu do szkolnej gazetki

 • Przygotowanie plakatu promującego zasady bezpiecznego zachowania na ulicy

 • Kolportaż specjalnego numeru gazetki szkolnej podczas szkolnej imprezy z okazji
  1. czerwca

zespół IV

 • Przygotowanie dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursach

 • Przygotowanie zakładki do książki z numerami alarmowymi poszczególnych służb ratunkowych

 • Pomoc w zorganizowaniu spotkania ze specjalnym gościem – ratownikiem WOPR
  lub/i GOPR.

 • Opracowanie pytań do zaproszonego gościa, przygotowanie miejsce spotkania, uczestnictwo w pokazie jako asystenci (jeżeli będzie taka potrzeba)

 • Relacja ze spotkania w formie artykułu do szkolnej gazetki

 • Przygotowanie plakatu promującego zasady zasad bezpiecznego zachowania na wakacjach

 • Dokumentowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi (zdjęcia), dokumentowanie wręczania nagród w konkursach.

Wstępny harmonogram działań:

zadania

odpowiedzialni

czas/terminy

 • Wybranie klasy do projektu.

nauczyciel WF/ koordynator projektu

pierwszy tydzień kwietnia

 • I spotkanie z grupą projektową

 • zapoznanie z tematyką projektu

 • omówienie celu i założeń projektu

 • zajęcia warsztatowe wprowadzające do pracy metodą projektu (temat, cele)

 • ustalenie formuły komunikowania się

nauczyciel WF/ koordynator projektu

drugi tydzień kwietnia

45 min.

 • II spotkanie z grupą projektową

 • tworzenie zespołów zadaniowych

 • przydział zadań dla poszczególnych zespołów

 • opracowanie wstępnego planu działania

 • pozyskanie do współpracy nauczycieli innych przedmiotów: języka polskiego, plastyki, muzyki

nauczyciel WF/ koordynator projektu

trzeci tydzień kwietnia

45 min.

 • Zespoły realizują swoje zadania

 • zespoły zadaniowe przy pomocy nauczycieli (język polski, plastyka, muzyka) opracowują regulaminy trzech konkursów i upowszechniają informacje
  o konkursach w szkole.

 • zespoły zadaniowe angażują się w organizację spotkań z gośćmi

 • zespoły przygotowują plakaty promujące zasady bezpiecznego zachowania w szkole, w domu, na ulicy i na wakacjach

 • zespoły opracowują relacje ze spotkań
  z zaproszonymi gośćmi i opracowują numer specjalny gazetki szkolnej

 • rozstrzygnięcie konkursów – wyboru najlepszych prac dokonują zespoły odpowiedzialne za poszczególne konkursy w porozumieniu z nauczycielami plastyki, muzyki i jęz. polskiego

(uczniowie konsultują się między sobą oraz z nauczycielem – koordynatorem i z nauczycielami według ustalonych na I spotkaniu reguł).

nauczyciel WF/ koordynator projektu

nauczyciele: jęz. polskiego, plastyki, muzyki, zespoły projektowe

nauczyciel WF/ koordynator projektu, zespoły projektowe

nauczyciel WF/ koordynator projektu, nauczyciele: plastyki,

jęz. polskiego, zespoły projektowe

nauczyciel WF/ koordynator projektu, nauczyciele: plastyki,

jęz. polskiego, zespoły projektowe

czwarty tydzień kwietnia

2 tygodnie maja

trzeci tydzień maja

czwarty tydzień maja

 • Prezentowanie wyników projektu:

 • przygotowanie wystawy plakatowej

 • wręczenie nagród uczniom biorącym udział
  w konkursach uczniom szkoły zakładek

 • rozdawanie uczniom zakładek do książek

nauczyciel WF/ koordynator projektu, zespoły projektowe

1. czerwca

 • Podsumowanie projektu: uczestnicy projektu razem
  z zespołem nauczycieli wymieniają doświadczenia
  i spostrzeżenia w formie wspólnych refleksji. Samoocena uczestników projektu. Podsumowanie projektu i oceny uczestników przez nauczyciela koordynatora.

nauczyciel WF/ koordynator projektu, nauczyciele: plastyki, muzyki i jęz. polskiego, zespoły projektowe

pierwszy tydzień czerwca

R1Kfqo4HlO8Zv

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 79.00 KB w języku polskim
R1Jr1WvggLyQt

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 26.86 KB w języku polskim