Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

RkFOl5A5CLj6K1
Animacja przedstawia różne formy prowadzenia działalności gospodarczej.
m83eed255069095ed_1524809872848_0

Jak założyć firmę

RpNr31IQKOZ4g1
Film przedstawia rozmowę dwójki znajomych. Podczas filmu mężczyźni rozmawiają o otworzeniu działalności gospodarczej.

Przykładowy dokument CEIDG:

R33GODK7Rk8pb1
CEIDG elektryk
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m83eed255069095ed_1524810012610_0

Prowadzenie działalności gospodarczej

W branży występują zawody: elektromechanik, elektryk i technik elektryk. Ten ostatni jest zawodem reprezentatywnym, do którego odnosi się poniższy materiał.

R19aCply1kqkW1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem firmy w branży elektrycznej.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z elektryką

R9cVS4jHdoUgK1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m83eed255069095ed_1524810097676_0

Zaplanuj swoją firmę

RCCWAlujvmvJM1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m83eed255069095ed_1524810135062_0

Jak oddziaływać na rynek

RNQmDKieLFHFB1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m83eed255069095ed_1524810160664_0

Plan marketingowy

RaQxDhHltINhj1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m83eed255069095ed_1524810241684_0

Narzędzia w firmie elektrycznej

R1CFn5qGxnhHG1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m83eed255069095ed_1524810361288_0

Bezpieczeństwo w pracy najważniejsze

R5xJFcLcPkBDj1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m83eed255069095ed_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

R1QalssljkiLH1
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m83eed255069095ed_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

R28XuC2K6areH1
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZIUA

RShXshISZ8cDb1
ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m83eed255069095ed_1524811560240_0

Zagraj z PKD

RalSJNElVYWDy1
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
R9cPlFFVNzkFn1
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIEm83eed255069095ed_1529411273076_0ROZWIĄZANIE

m83eed255069095ed_1529411273076_0
m83eed255069095ed_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
RJpokqsFP62xT1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RfTAL0xRZiY1W1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R10EQAJlN6XUM1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R1MOS29XqcxjQ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RJV0FgWhCL9LS1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R4meSMxnsqRjI1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R1N81XHINq1Gg1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R1FIHykftdjts1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
RP8rhZoFjIeL51
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R1269WoWKR9A01
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
RyphkNFwcfz7W1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12
R1KBokEcFFfcA1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m83eed255069095ed_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 3500 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologiczne przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż, także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu lub podaży podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe; jednostkowo elastyczne lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka od chwili urodzenia do chwili śmierci.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Metodq obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

spółdzielnia
spółdzielnia

Rodzaj podmiotu gospodarczego, regulowanego przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze, który posiada osobowość prawną i powstaje w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, których ilość nie jest ograniczona i może być zmienna. Dzięki funduszowi udziałowemu spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich członków. Może być to działalność społeczna lub oświatowo‑kulturalna, ale także związana np. z pracami budowlanymi.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

środki trwałe
środki trwałe

W rozumieniu ustawy o PIT są to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty, - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy. Od 1 stycznia 2018 wartość środka trwałego wzrosła z 3500 do 10000 zł

m83eed255069095ed_1530422730581_0

Materiały dydaktyczne

R1I0FxBVHA7Nl1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.