Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

RAY3KlPpqEUrI1
Film przedstawia rozmowę dwójki znajomych. Podczas filmu mężczyźni rozmawiają o otworzeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji prądu.
m9049dae92427c7e3_1524809872848_0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

R7rQCuqvMAFRH1
Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem firmy w branży energetycznej.

Przykładowy dokument CEIDG:

RcpsQHNtvWvbt1
Przykładowy wypełniony dokument do CEIDG.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9049dae92427c7e3_1524810012610_0

Prowadzenie działalności gospodarczej

R1Es5XLnjMbhZ1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem firmy w branży energetycznej.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z energetyką (technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej):

RBKaW4Qz2ROUF1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m9049dae92427c7e3_1524810097676_0

Co pomoże firmie osiągnąć sukces

R1YpkwCYfMQ0p1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIEm9049dae92427c7e3_1527865315600_0ROZWIĄZANIE

m9049dae92427c7e3_1527865315600_0
m9049dae92427c7e3_1524810135062_0

Firma świadcząca usługi energetyczne na rynku

RCKATawrbIoXG1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9049dae92427c7e3_1524810160664_0

Plan na biznes

R1T7C21EhRNWY1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIEm9049dae92427c7e3_1527866053567_0ROZWIĄZANIE

m9049dae92427c7e3_1527866053567_0
m9049dae92427c7e3_1524810241684_0

Wyposażenie w firmie energetycznej

Rl0Tk0uEUvDX71
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9049dae92427c7e3_1524810361288_0

Bezpieczeństwo w firmie energetycznej

R1cD8XkqLRVmJ1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9049dae92427c7e3_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

R1JsHexw99WPJ1
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9049dae92427c7e3_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

RuStYvbST2p1T1
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9049dae92427c7e3_1524811560240_0

Zagraj z PDG

R1RpNzKoSl5Lc1
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RYFFBgaoDlJEm1
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9049dae92427c7e3_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
R16h5XzCXxql51
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R1LnxGKj0BkGg1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RdFwalOjPGjwe1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R11MMD0Fa48bj1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R19XYrhycu90y1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
RI5V0JaIkHtIh1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R11I56UzP1JtJ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R15t0zLgTmwq71
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R1VHIxQ7H4igb1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RHSmTZazDEcBT1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9049dae92427c7e3_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych w przedsiębiorstwach. Jest kosztem, który nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych.

biznesplan
biznesplan

To zestaw dokumentów (ocen, analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza osiągnięcia celów (finansowych, niefinansowych) przedsiębiorstwa. Zawiera także sposoby osiągnięcia tych celów, biorąc pod uwagę uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, organizacyjnej, technologicznej, rynkowej przedsiębiorstwa.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zorganizowana działalność zarobkowa, obejmująca producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Działalność gospodarcza to w szczególności wykorzystywanie w sposób ciągły majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt w przedsiębiorstwach
koszt w przedsiębiorstwach

Są to wszelkie wydatki jakie ponosi przedsiębiorca w celu uzyskania przychodu z różnych źródeł.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody. Jego stawka jest niezmienna (19%) a zależy jedynie od uzyskanego dochodu. (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe
rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m9049dae92427c7e3_1530422905981_0

Materiały dydaktyczne

Ryygl2LDeSPob1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.