Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

E‑zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie: technik gazownictwa.

R11moZD6kudeg1
Film przedstawia rozmowę dwóch osób o otwarciu działalności gospodarczej.
m3002f31805f04123_1524809872848_0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

R1BuPwSdYnGNY1
Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG‑1 jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),

  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przykładowy dokument CEIDG:

RghQaVydtByLY1
Przykładowy wypełniony formularz CEIDG-1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m3002f31805f04123_1524810012610_0

Prowadzę działalność gospodarczą

R1105Ka9VkpSR1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyciąg PKD dla zawodu technik gazownictwa

R1TKEMPVCaRx51
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m3002f31805f04123_1524810097676_0

Za i przeciw, czyli analiza SWOT

R1FVzXdxzTrbX1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m3002f31805f04123_1524810135062_0

Wystawiam rachunek

R1dprkTbCPwtD1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
R1cKKOWCVhz3H1
Rachunek
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m3002f31805f04123_1524810160664_0

Wystawiam fakturę VAT

RqRLr4lWBMauL1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RSDKcD7xtJdgc1
Faktura VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m3002f31805f04123_1524810241684_0

Nim rozpocznę działalność - formularz ZUS ZUA

R1HNso3wxFM1g1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m3002f31805f04123_1524810361288_0

Rachunek do umowy zlecenia

RtDd7K7b1I9nQ1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RM0pXn0cEuVgt1
Dokument zawiera przykładowy rachunek do umowy zlecenie.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m3002f31805f04123_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

R1GqFsc33IXf01
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:

  • odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikami VAT,

  • cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,

  • naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m3002f31805f04123_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

RNyu604snSjy21
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poniżej znajdują się tylko niektóre z nich (stan dokumentów: 2018).

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m3002f31805f04123_1524811560240_0

Zagraj z PDG

RkP1hzGh0AViD1
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
R1WMKb1dQrTpi1
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIEm3002f31805f04123_1532893577734_0ROZWIĄZANIE

m3002f31805f04123_1532893577734_0
m3002f31805f04123_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
R4Xb1SCZ7bg0a1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RojiSEe2Jm6UO1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RCGI8YEPcUF7F1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
ReLZhHEYVWeUU1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RytwOBD0jtoQg1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
RQpW82nsH0F8n1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
REmy70lQHq7ti1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
RiPPkH99pPYdw1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
Rz7JVTj1yNnzE1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R2KC5SqQsfyGu1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m3002f31805f04123_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Celowe i uzasadnione zużycie czynników produkcji takich jak zasoby, materiały, maszyny oraz wartość pracy ludzkiej wyrażone w mierniku pieniężnym. Zużycie może być uznane za koszt jeżeli dotyczy określonego przedziału czasowego.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Metoda obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Koncepcja podatku liniowego jest formułowana najczęściej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych. Wymiar podatku liniowego jest obliczany w oparciu o jedną stawkę opodatkowania, co oznacza, że wszyscy podatnicy płacą taką samą część (19%, stan: 2018) swoich dochodów w formie podatku.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

Uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dzialalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. Jest to łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (bez podatku VAT).

rozliczenie ryczałtowe
rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzystać również przy spółkach cywilnych i jawnych.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m3002f31805f04123_1530423787255_0

Materiały dydaktyczne

RVC1bK5ib2jY11
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.