Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

E‑zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodach: sprzedawca, technik księgarstwa, technik handlowiec.

RfHR13wFJQktK1
"Film przedstawia rozmowę dwóch osób o otworzeniu działalności gospodarczej w branży handlowej. "
m41ce2def0a5018a4_1524809872848_0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

R1NyOnxvbA9wx1
Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży handlowej.

Wniosek CEIDG‑1 jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),

  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przykładowy dokument CEIDG:

RB6RNAj3fDwCY1
Przykładowy wypełniony formularz CEIDG-1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m41ce2def0a5018a4_1524810012610_0

Prowadzę działalność gospodarczą

RWrVIFFLYmwHs1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży handlowej.

Wyciąg PKD dla zawodów sprzedawca, technik księgarstwa, technik handlowiec.

RmRBPl7UnpdCe1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m41ce2def0a5018a4_1524810097676_0

Za i przeciw, czyli analiza SWOT

Rju2TjvvYS5To1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m41ce2def0a5018a4_1524810160664_0

Zaprezentować firmę na rynku

RlxxwqkOmO5D41
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m41ce2def0a5018a4_1524810361288_0

Co to jest handel?

RQ525ZJkhL6Pl1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m41ce2def0a5018a4_1524810241684_0

Wyposażenie sklepu

R3UvkBvnV2zok1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m41ce2def0a5018a4_1524810135062_0

Kody kreskowe

R1U8yEQOZh9YE1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m41ce2def0a5018a4_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

R1Kb9qFItph871
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:

  • odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikami VAT,

  • cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,

  • naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Na stronie Ministerstw Finansów można również znaleźć instrukcję korzystania z formularzy interaktywnych.

Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m41ce2def0a5018a4_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

R1e6kqCHIfQr51
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poniżej znajdują się dwa przykładowe.

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m41ce2def0a5018a4_1524811560240_0

Zagraj z PDG

R1214vC3u2kBG1
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
R1RT8ehriVGeY1
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m41ce2def0a5018a4_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
RPgLQSGRMdUPT1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RuLpz1Jg9xjws1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RW0WJXTfh14Jb1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R16SohH3vy7xN1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RBftP46uEOCZE1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
RpqwVw6h0McfK1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R1NPlyd0wul471
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
RFN75Wt8Kq5V41
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
RHuOrEHsmgxrl1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RVexY2suTTdME1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m41ce2def0a5018a4_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe
rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzystać również przy spółkach cywilnych i jawnych.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m41ce2def0a5018a4_1530303054939_0

Materiały dydaktyczne

R1FMQ8KopFYal1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.