Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1alpVnp7DMHs1

E-recursos TRANSPORTE MARÍTIMO

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

La profesión de técnico en navegación marítima forma parte del grupo de profesiones relacionadas con el transporte, la expedición y la logística, y pertenece al sector de la navegación marítima. Es un sector muy bien desarrollado cuyo mercado laboral tiene mucha capacidad. Se estima que los próximos años serán muy favorables a escala mundial para este sector de la economía. Según el estudio Cargo Shipping Market - Global Trends and Forecast to 2021, en el 2018, el mercado del transporte marítimo saldrá de la crisis y comenzará a desarrollarse. El desarrollo aportará un resultado de 12,52 mil millones de toneladas en 2021. Según el informe, es el transporte de contenedores el que se desarrollará con más rapidez, gracias al avance de la globalización. Además, las inversiones en infraestructura portuaria y la recuperación de la oferta y la demanda tendrán una influencia positiva en este sector. Los autores del informe prestan especial atención a las regiones de Asia y el Pacífico que dominan en el transporte de contenedores, antes de Europa y América del Norte. Un mayor desarrollo de los países de estas regiones solo fortalecerá la posición de aquellas en este sector del mercado. Según el informe, Europa seguirá aumentando su cuota de mercado, de manera más lenta, pero estable.

La profesión de técnico en navegación marítima está estrechamente relacionada con la economía marítima y, en particular, con la de las aguas costeras. Hoy en día, el transporte marítimo es uno de los tipos de transporte más baratos y económicos que existen. Lamentablemente, se ve afectado por la falta de trabajadores, principalmente de marineros y oficiales de guardia. Dado lo anterior, el técnico en navegación marítima, después de terminar la escuela y recibir los certificados pertinentes emitidos por la Administración Marítima, puede encontrar empleo en armadores tanto polacos como extranjeros.

¿A qué se dedica hoy en día el técnico en navegación marítima?

El técnico en navegación marítima está preparado para realizar guardia en un buque marítimo (según el Convenio STCW 78/95, a nivelo operativo, en la sección de puente, en la navegación internacional). Durante cuatro años de estudios en la escuela técnica marítima, la formación se lleva a cabo de conformidad con el Convenio STCW, sobre la base del «Programa de formación y requisitos de examen a nivel operativo, en la sección de puente, en la navegación internacional», así como del «Programa de formación y requisitos de examen a nivel de apoyo, en la sección de puente, para recibir un certificado de marinero de guardia”. Antes de realizar el período de embarco, el estudiante recibe un certificado de formación en materia de seguridad, necesario para formar parte de la tripulación en un buque pesquero.

La situación en el mercado laboral de los países que forman el Espacio Económico Europeo, es decir, en los países a los que se aplica el principio de la libre circulación de los trabajadores, puede observarse, entre otros, en el Portal Europeo de la Movilidad Laboral [www.eures.europa.eu].

1
Zobacz także
Rx59KxdO7fqHE1
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zawód technik nawigator morski znajduje się w grupie zawodów transportowo‑spedycyjno- logistycznych, w branży żegluga morska. Jest to mocno rozwinięta branża, o dużej chłonności rynku pracy. Najbliższe lata dla tej gałęzi gospodarki w skali światowej oceniane są jako sprzyjające. Badanie Cargo Shipping Market - Global Trends and Forecast to 2021 przewidują, że w 2018 roku rynek transportu morskiego wyjdzie z kryzysu i zacznie pnąć się w górę. Ma to zaowocować wynikiem 12,52 mld ton w 2021 roku. Według raportu najszybciej rozwijać ma się transport kontenerowy, dzięki posuwającej się globalizacji. Dodatkowo pozytywny wpływ na ten segment będą miały inwestycje w infrastrukturę portową oraz ożywienie w cyklu popytu i podaży. Autorzy raportu zwracają szczególną uwagę na region azjatycko‑pacyficzny, która dominuje w transporcie kontenerowym, przez Europą i Ameryką Północną. Dalszy rozwój państw z tego regionu tylko wzmocni pozycję regionu w tym segmencie rynku. Europa ma wolniej, ale wciąż stabilnie, też powiększać swój udział w rynku.

Zawód technik nawigator morski jest ściśle związany z gospodarką morską, a w szczególności z sektorem transportu morskiego, obejmującego zarówno żeglugę morską jak i przybrzeżną. W chwili obecnej transport morski jest jednym z najtańszych i najbardziej ekonomicznych rodzajów transportu i występuje w nim niedobór kadr. Niedobór ten dotyczy marynarzy oraz oficerów wachtowych. W związku z tym, technik nawigator morski, po ukończeniu szkoły i otrzymaniu wydanych przez Administrację morską, odpowiednich świadectw, znajdzie zatrudnienie zarówno u armatorów polskich jak i zagranicznych.

Czym jest współczesny nawigator morski?

Technik nawigator morski jest przygotowany do pełnienia wachty na statku morskim (zgodnie z Konwencją STCW 78/95 – na poziomie operacyjnym dla działu pokładowego w żegludze międzynarodowej). W trakcie czteroletniej nauki w technikum morskim kształcenie realizowane jest zgodnie z Konwencją STCW w oparciu o „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie operacyjnym” w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej oraz „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo marynarza wachtowego”. Przed odbyciem praktyk morskich uczeń otrzymuje świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, której jest niezbędne do zamustrowania na statku.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].