Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

In the life of a modern man, plant decorations are increasingly important. They enhance the aesthetics of the surroundings, create favorable conditions for work and leisure, and, for the urban dwellers, are an element that substitutes the contact with the natural environment. With the increase in societal wealth, as indicated by statistics, the purchase volume of cut and potted flowers is continuously increasing. The interest in the interiors (churches, banquet halls, conference rooms, etc.) decorations on special occasions is growing, as the visuals accompanying celebrations or events become more important. Thus, the demand for florists - creative designers of plant decorations - is growing as well.

  • flower shops,

  • floristic studios,

  • companies specialised in interior decoration,

  • hotels and companies focused on their interiors decoration,

  • companies involved with wholesale trade of plant material.

According to research published on the barometrzawodow.pl portal, in the years 2011‑2016, there was a balance between the available labor and the demand for employees in the florist profession in Poland. Also, the forecast for 2017 indicates the balance of demand and supply of specialists in this field. [https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy‑na‑mapach/2011/florysci,2011,polska,2017,polska,relacja‑miedzy‑dostepna‑sila‑robocza‑a-nbsp‑zapotrzebowaniem‑na‑pracownikow,2,12,84,1,0,].

It should be noted that the results of the survey conducted for the needs of the Wojewódzki Urząd Pracy (Voivodeship Labor Office) in Toruń for the years 2011‑2014 indicate that for the florist profession, the number of job offers exceeded the number of registered unemployed persons. The bigger number of job offers and professional activation than the number of newly registered people has caused the profession to be classified as deficient in the years 2010‑2014, i.e. one in which there is a greater demand on the labour market than the number of people seeking employment in the profession. Since 2015, the Ministry of Family, Labour and Social Policy has changed the methodology for conducting monitoring of deficit and surplus occupations. The introduced change has made the situation of the majority of professions uncertain - they do not belong to any of the groups because none of the indicators met the required level. In 2015 the proffession of Florist was also qualified for the group of undefined professions [https://wup.torun.pl/wp‑content/uploads/2016/06/florysta.pdf].

The knowledge of foreign languages is increasingly important for Polish employers. The market for floristic materials, especially plant material, is an open, international market and so it requires specialized vocabulary. Also, Polish florists buy at international fairs and exchanges. Language skills are of interest to employees too, who can work in the European Union. According to data available on the EURES portal, 814 job vacancies for florists were submitted in 15 EEA countries. Most jobs in the florist profession in 2013 were in Germany (536 offers), Austria (85 offers) and the UK (53 offers) [http://eures.europa.eu].

In order to meet the needs of the labour market, we provide the teachers and students of Polish vocational schools with e‑Resources to learn a foreign language in the profession of florist.

1
Zobacz także
RT40tPfzeJIYw1
The guide is a short overview of the e-resource. Poradnik jest krótkim przedstawieniem e-zasobu.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje roślinne. Podnoszą estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do pracy i wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa jak wskazują dane statystyczne wzrasta wielkość zakupów kwiatów ciętych i doniczkowych. Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów – kreatywnych twórców dekoracji roślinnych.

  • kwiaciarniach,

  • pracowniach florystycznych,

  • firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz,

  • hotelach i firmach dbających o dekorację swych wnętrz,

  • firmach zajmujących się obrotem hurtowym materiałów florystycznych.

Według wyników badań publikowanych na portalu barometrzawodow.pl w latach 2011‑2016 w Polsce utrzymuje się równowaga pomiędzy dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników w zawodzie florysta. Również prognoza na rok 2017 wskazuje na zrównoważenie popytu i podaży specjalistów z tego zakresu [https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy‑na‑mapach/2011/florysci,2011,polska,2017,polska,relacja‑miedzy‑dostepna‑sila‑robocza‑a-nbsp‑zapotrzebowaniem‑na‑pracownikow,2,12,84,1,0,].

Warto zwrócić uwagę, że wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, za lata 2011‑2014, wskazują iż w zawodzie florysta liczba ofert pracy przewyższała liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych. Większa liczba zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej od liczby osób nowo zarejestrowanych spowodowała, że w latach 2010‑2014 zawód ten sklasyfikowany został jako deficytowy, tzn. taki na który na rynku pracy istnieje większe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Od 2015 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniło metodologię prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Wprowadzona zmiana spowodowała, że sytuacja znacznej części zawodów pozostaje nieokreślona – nie przynależy do żadnej z grup, ponieważ żaden ze wskaźników nie osiągnął wymaganego poziomu. Florysta w 2015 r. również został zakwalifikowany do grupy zawodów nieokreślonych [https://wup.torun.pl/wp‑content/uploads/2016/06/florysta.pdf].

Znajomość języka obcego ma coraz większe znaczenie dla polskich pracodawców. Rynek materiałów florystycznych, szczególnie materiału roślinnego, jest rynkiem otwartym, międzynarodowym, a co za tym idzie wymagającym znajomości specjalistycznego słownictwa zawodowego. Także polscy floryści zaopatrują się na międzynarodowych targach i giełdach. Podniesieniem kompetencji językowych zainteresowani są także sami pracownicy, którzy mogą podjąć zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej. Z danych dostępnych na portalu EURES wynika, że dla osób z zawodem florysta zgłoszonych zostało 814 ofert pracy w 15 krajach EOG. Najwięcej ofert pracy w 2013 r. w zawodzie florysta znajdowało się w: Niemczech (536 ofert), Austrii (85 ofert) i Wielkiej Brytanii (53 oferty) [http://eures.europa.eu].

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy przekazujemy nauczycielom i uczniom polskich szkół zawodowych e‑Zasoby do nauki języka obcego zawodowego w zawodzie florysta.