Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

The dynamics of changes on the labour market has been significant in recent years. Commerce belongs to a developing branch of economy in our country. Sellers belong to a group of sought‑after employees. Both the domestic, and international labour market expect professional sellers whose commitment will contribute to an increase in the sales volume of a trading company. Enterprising people may create their own one‑man trading company.

Analysis of Internet job offers, carried out based on information of the pracuj.pl website, revealed that an area in which it is relatively the most easy to find a job is an area of broadly‑defined sales. The most job offers in the “sales” sector was directed to: sellers, sales specialists, sales representatives, advisers, and consultants.Indeks górny 1

The situation on the labour market of the countries of the European Economic Area, i.e. covered by free movement of workers, can be observed, for example, via the European Job Mobility Portal [www.eures.europa.eu].

According to the project’s assumptions, materials that were prepared for the e‑resource are aimed at showing typical professional situations in the context of trade‑specific language.

The scope of professional tasks carried out by a modern seller includes the following

1) accepting deliveries and preparing products for sale;

2) carrying out work connected with servicing customers and carrying out buy and sell transactions.

During their career, a commerce technician concentrates on the following:

1. organising work in respect of accepting deliveries and preparing products for sale;

2. carrying out work connected with servicing customers and carrying out buy and sell transactions;

3. carrying out advertising and marketing activities;

4. organising and carrying out commercial activities;

5. managing enterprise’s commercial activities.

On the other hand, a book technician during their career concentrates on the following:

1. preparing a book range for sale and selling it;

2. preparing bibliographic information and book catalogues;

3. carrying out information and bibliographic activities;

4. promoting a book range;

5. stocking bookshops with a book range.

The scope of these professional tasks are what a student will learn in a Polish school preparing for practising given professions. Innovation in the Polish vocational school is introduction of compulsory foreign vocational language lessons in the training process.

Command of a foreign language is of growing importance for Polish employers who are more and more boldly starting cooperation with foreign companies from the clothing industry. Also the employees, who at any time can take up employment in the European Union countries and who are favoured by the labour markets, are interested in developing their language competences.

Making an effort to meet these expectations, we equip teachers and students of Polish vocational schools with e‑Resources for learning a foreign vocational language in the following professions: tailor and technician of the fashion industry. We encourage everybody to use them!

Indeks górny 1 Research of the Observatory of the labour market for education in Łódź Centre for Inservice Courses for Teachers and Practical Training

m0cc09104bcbb5bbe_1498640622019_0

Dynamika zmian na rynku pracy w ostatnich latach jest znacząca. Handel należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy krajowy jak również międzynarodowy oczekuje na profesjonalnych sprzedawców, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy handlowej. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę handlową.

Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o informacje portalu pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.Indeks górny 1

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].

Zgodnie z założeniami projektu materiały, które zostały przygotowane do e‑zasobu nakierowane są na przedstawienie typowych sytuacji zawodowych w kontekście języka branżowego.

Zakres zadań zawodowych wykonywany przez współczesnego sprzedawcy obejmuje

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Technik handlowiec w swojej pracy zawodowej koncentruje się na:

1. organizowaniu prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2. wykonywaniu prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

3. prowadzeniu działań reklamowych i marketingowych;

4. organizowaniu i prowadzeniu działalności handlowej;

5. zarządzaniu działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Z kolei technik księgarstwa w swojej pracy zawodowej koncentruje się na:

1. przygotowywaniu do sprzedaży asortymentu księgarskiego i jego sprzedaży;

2. opracowywaniu informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich;

3. prowadzeniu działalności informacyjno‑bibliograficznej;

4. promowaniu asortymentu księgarskiego;

5. zaopatrywaniu księgarni w asortyment księgarski.

Zakresy tych zadań zawodowych są zgodne z tym czego uczeń nauczy się z polskiej szkole przygotowującej do wykonywania danych zawodów. Innowacją w polskiej szkole zawodowej jest wprowadzenia do procesu kształcenia obowiązkowej nauki języka obcego zawodowego.

Znajomość języka obcego ma coraz większe znaczenie dla polskich pracodawców, którzy coraz śmielej nawiązują współpracę z zagranicznymi firmami branży odzieżowej. Podniesieniem kompetencji językowych zainteresowani są także sami pracownicy, których w każdej chwili mogą podjąć zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej czemu sprzyja otwarcie rynków pracy.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom przekazujemy nauczycielom i uczniom polskich szkół zawodowych e‑Zasoby do nauki języka obcego zawodowego w zawodach krawiec i technik przemysłu mody. Zachęcamy wszystkich do korzystania z nich!

Indeks górny 1 Badania Obserwatorium rynku pracy dla edukacji w ŁCDNiKP

m0cc09104bcbb5bbe_1498640693010_0