Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RobQjSGOR4JyK1

E-resource FORESTRY

Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Poland is one of the most forested areas in Europe. Forest management is based on maintaining the richness of natural forests while ensuring constant production of wood for the needs of industry.

In recent years, it can be observed that, in nearly all Poland, the demand and supply for the professions related to the forestry industry are balanced in the labor market. This means that the number of people who are interested and have professional qualifications to take up employment in the forestry area is the same as the number of offered jobs. The following voivodships are exceptions: Podkarpackie, Lubelskie and Małopolskie, where there is a surplus of job seekers in forestry professions (Bialski, Krasnystaw, Dębicki, and Tarnogórski poviats). A shortage of employees occurs instead in the Pomeranian and Kujawsko‑Pomorskie voivodships: in the Kartuzy, Kościerzyna, Starogard, Tuchola, Bydgoszcz, Sępólno, Człuchów, Bytów and Giżycki poviats (Warmińsko‑Mazurskie voivodship).

Barometr 2018, forecast: **

https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy‑na‑mapach/2018/robotnicy‑lesni,2018,polska,,polska,,15,,261,,-1,,0,1, https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy‑na‑mapach/2018/specjalisci‑rolnictwa i‑lesnictwa,2018,polska,,polska,,15,,246,,-1,,0,1,

From the perspective of the entire country, the situation was similar in 2017. Occupations related to the forestry industry in the labor market were balanced. The decrease in demand for agricultural and forestry specialists could be observed mainly in the Mazowieckie voivodship (poviats: Mława, Ciechanów, Warsaw‑West, Grodziski) and in the Bielsko poviat (Podlaskie voivodship) and Jasło poviat (Podkarpackie voivodship).

In contrast, data on forest workers are different. In the previous year, the demand for this type of employees was very diverse in given locations. It can also be stated that the demand for forest workers was much higher than in 2018, they even were deficit professions, mainly on the western wall of the country (Zachodniopomorskie, Lubuskie, Kujawsko‑Pomorskie, and Pomorskie voivodships). A surplus of employees can be observed mainly in the Warmińsko‑Mazurskie and Podkarpackie voivodships. The most job seekers in the profession of a forest worker are in the Gołdap poviat.

Barometer 2017, forecast:

https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy‑na‑mapach/2017/specjalisci‑rolnictwa‑i-lesnictwa,2017,polska,,polska,,12,,246,,-1,,0,1 https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy‑na‑mapach/2017/robotnicy‑lesni,2017,polska,,polska,relacja‑miedzy‑dostepnymi‑pracownikami‑a-nbsp‑potrzebami‑pracodawcow,12,,261,,,,1,1,

According to the data in the study forestry, The Polish Central Statistical Office 2017, there is a slight upward trend in the number of people employed in forests every year:

source: **

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/Media/Default /Publikacje/GUS_lesnictwo_2017.pdf

State forests are the main employment site, employing 25.747 people in 2016, including:
• 17.123 people in the Forest Service of Forest Inspectorates;
• 6.223 people in white collar positions outside the Forest Service;
• 2.401 people in worker positions.

The average gross monthly remuneration for forestry professions amounts to 5.501 PLN. The highest average wages are paid in the Podlasie voivodship (6.102 PLN) and the lowest in the Pomorskie voivodship (5.168 PLN).

source: **

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/Media/Default/Publikacje/GUS_lesnictwo_2017.pdf

In the years 2016/2017, 2.442 students attended secondary schools, of which 664 were women.

source:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/Media/Default/Publikacje/GUS_lesnictwo_2017.pdf

The situation in the labor market of the European Economic Area countries, i.e. covered by free movement of employees, can be observed, among others through the European Job Mobility Portal: www.eures.europa.eu.

1
Zobacz także
RR6EEmiLomMxR1
The guide is a short overview of the e-resource. Poradnik jest krótkim przedstawieniem e-zasobu.
Source: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Polska jest jednym z najbardziej zalesionych terenów w Europie. Prowadzona gospodarka leśna polega na utrzymaniu bogactwa naturalnego lasów przy jednoczesnym zapewnieniu stałej produkcji drzewa na potrzeby przemysłu.

W ostatnich latach można zaobserwować, że na terenie niemal całej Polski popyt i podaż na zawody związane z branżą leśną na rynku pracy są zrównoważone. Oznacza to, że liczba osób, która jest zainteresowana i posiada kwalifikacje zawodowe do objęcia pracy w obszarze leśnym jest tożsama z liczbą oferowanych miejsc pracy. Wyjątek stanowią województwa: podkarpackie, lubelskie i małopolskie, gdzie widoczna jest nadwyżka osób poszukujących pracy w zawodach leśnych (powiat bialski, krasnostawski, dębicki, tarnogórski). Niedobór pracowników występuje natomiast w województwie pomorskim i kujawsko‑pomorskim: w powiatach kartuskim, kościerskim, starogardzkim, tucholskim, bydgoskim, sępoleńskim, człuchowskim, bytowskim i giżyckim (woj. warmińsko‑mazurskie).

Barometr 2018, prognoza:

https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy‑na‑mapach/2018/robotnicy‑lesni,2018,polska,,polska,,15,,261,,-1,,0,1, https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy‑na‑mapach/2018/specjalisci‑rolnictwa‑i-lesnictwa,2018,polska,,polska,,15,,246,,-1,,0,1,

W 2017 roku sytuacja kształtowała się podobnie z perspektywy całego kraju zawody związane z branżą leśną na rynku pracy są zrównoważone. Spadek zapotrzebowania na specjalistów rolnictwa i leśnictwa można było zaobserwować w głównie w województwie mazowieckim (powiaty: mławski, ciechanowski, warszawsko‑zachodni, grodziski) oraz w powiecie bielskim (woj. podlaskie) i jasielskim (woj. podkarpackie).

Inaczej natomiast rozkładają się dane dotyczące robotników leśnych, w poprzednim roku zapotrzebowanie na tego typu pracowników było bardzo zróżnicowane w danych lokalizacjach. Można również stwierdzić, że zapotrzebowanie na robotników leśnych było znacznie wyższe niż w 2018 roku, wręcz były to zawody deficytowe, głównie na ścianie zachodniej kraju (woj. zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko‑pomorskie, pomorskie). Nadwyżkę pracowników można zaobserwować w głównie w województwie warmińsko‑mazurski oraz podkarpackim. Najwięcej poszukujących pracy w zawodzie robotnika leśnego znajduje się w powiecie gołdapskim.

Barometr 2017, prognoza:

https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy‑na‑mapach/2017/specjalisci‑rolnictwa‑i-lesnictwa,2017,polska,,polska,,12,,246,,-1,,0,1 https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy‑na‑mapach/2017/robotnicy‑lesni,2017,polska,,polska,relacja‑miedzy‑dostepnymi‑pracownikami‑a-nbsp‑potrzebami‑pracodawcow,12,,261,,,,1,1,

Według danych zawartych w opracowaniu Leśnictwo, GUS 2017 istnieje delikatna tendencja wzrostowa liczby zatrudnionych w Lasach osób rocznie.

źródło:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/Media/Default/Publikacje/GUS_lesnictwo_2017.pdf

Głównym miejscem zatrudnienia pozostają Lasy Państwowe zatrudniające w 2016 roku 25 747 osób, w tym:
• w Służbie Leśnej nadleśnictw 17 123 osób;
• na stanowiskach nierobotniczych poza Służbą Leśną 6 223 osób;
• na stanowiskach robotniczych 2 401 osób.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w leśnictwie wyniosło 2016 roku 5 501 złotych. Najwyższe przeciętne wynagrodzenia są wypłacane w województwie podlaskim 6 102 złote, a najniższe w województwie pomorskim 5 168 złotych.

źródło:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/Media/Default/Publikacje/GUS_lesnictwo_2017.pdf

W latach 2016/2017 do ponadgimnazjalnych szkół leśnych uczęszczało 2 442 uczniów, z czego 664 stanowiły kobiety.

źródło:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/Media/Default/Publikacje/GUS_lesnictwo_2017.pdf

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej: www.eures.europa.eu.