Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RdkFH4pt7Vm8V1

E-resource SEA FISHING

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Sea fisheries is a branch of the industry including fishing for commercial and recreational purposes, and to conduct scientific research and developmental works. It further includes fishing for educational purposes in the field of sea fisheries, as well as stocking, and husbandry and breeding of marine organisms. After Poland’s accession to the EU, Polish fisheries were covered by the Common Fisheries Policy.

Sea fisheries is not well developed in Poland despite its wide access to the sea. This stems from low fish consumption by Polish citizens and from limitations to fishing on the Baltic Sea, which has resulted in scrapping of part of the fishing fleet over the last 10 years.

The profession of marine fisheries technician is strictly associated with the maritime economy, and in particular in the sector of sea fisheries, including both ocean fishing as well as coastal fishing.

A sea fisheries technician is prepared to perform watch on a fishing vessel (following the Convention STCW 78/95 – in the position of sea fishing skipper).

During a 4‑year study course in maritime technical school, the education is performed in accordance with the STCW Convention based on the “Training programme and examination requirements for the 1st and 2nd class sea fishing skipper diplomas”. Before completing a maritime apprenticeship, the student receives a safety training certificate, which is necessary to be signed on a ship.

The situation on the work market of the European Economic Area, that is covered by the free movement of employees, can be observed, among others, through the European Job Mobility Portal [www.eures.europa.eu].

1
Zobacz także
Ruc9iBNdwo5Jc1
The guide is a short overview of the e-resource. Poradnik jest krótkim przedstawieniem e-zasobu.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Rybołówstwo morskie jest gałęzią gospodarki obejmującą połów ryb w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego i rekreacyjnego oraz w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Obejmuje także połów w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego, a także zarybianie oraz chów lub hodowlę organizmów morskich. Po wejściu Polski do UE polskie rybołówstwo objęte zostało Wspólną Polityką Rybołówstwa.

Rybołówstwo morskie nie jest w Polsce dobrze rozwinięte mimo szerokiego dostępu do morza. Wynika to z niewielkiego spożycia ryb przez Polaków oraz z ograniczeń połowów na Bałtyku, które w ostatnich dziesięciu latach skutkowały złomowaniem części floty rybackiej.

Zawód Technik rybołówstwa morskiego jest ściśle związany z gospodarką morską, a w szczególności z sektorem rybołówstwa morskiego, obejmującego zarówno połowy oceaniczne, jak i prowadzone na akwenach przybrzeżnych.

Technik rybołówstwa morskiego jest przygotowany do pełnienia wachty na statku rybackim (zgodnie z Konwencją STCW 78/95 – na poziomie szypra rybołówstwa morskiego).

W trakcie czteroletniej nauki w technikum morskim kształcenie realizowane jest zgodnie z Konwencją STCW w oparciu o „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na dyplom szypra 1 i 2 klasy rybołówstwa morskiego”. Przed odbyciem praktyk morskich uczeń otrzymuje świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, której jest niezbędne do zamustrowania na statku.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].