Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Transport and freight forwarding belong to a developing branch of economy in our country. Forwarding technicians are sought‑after employees. A forwarder may work in forwarding, logistics, transport enterprises, in seaport, airport support agencies as well as in all enterprises forwarding manufactured products and in wholesale outlets stocking retail outlets [1].

The aim of work of a forwarder is the organisation of transport of freight from one place to another so that it goes smoothly, quickly and as cheap as possible for a person who commissions the freight forwarding service. Only a person who professionally and for a fee, on their own behalf or on behalf of a principal, on a principal’s account, undertakes to either send or collect a parcel and other activities connected with its transport may be a forwarder. Forwarder's operation area covers car, rail, sea, inland water, air, and intermodal transport. The organisation of transport consists in looking for a customer, establishing the details about transport, negotiating the price for a service, and in settling the service. A forwarder also gets any customs forms filled in when import and export of products is concerned. They negotiate the prices and the terms and conditions of supply of products or a service to a place with transport companies, commissions loading and unloading freight. A forwarder in their work advises on choice of transport, a means of transport and the route, and also the preparation of freight for transport. They plan a transport company’s forwarding requisition, which is connected with determining and establishing an essential number of means of transport to complete a transport task.

A forwarder workplace is office rooms as well as loading, unloading and trans‑shipping areas. In some situations, a forwarder also takes part in the transport.

Forwarder’s basic tools are a computer, fax and a phone.

The situation on the labour market of countries of the European Economic Area, i.e. covered by free movement of workers, can be observed, for example, via the European Job Mobility Portal [www.eures.europa.eu].

[1] The national standard for professional qualifications – Forwarder (a school profession: Forwarding technician), Ministry of Labour and Social Policy Department of Labour Market, 2006

1
Zobacz także
R1LUYkOXyxr4p1
The guide is a short overview of the e-resource. Poradnik jest krótkim przedstawieniem e-zasobu.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Transport i spedycja należą do rozwijających się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do poszukiwanych pracowników. Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, logistycznych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe [1].

Celem pracy spedytora jest organizowaniem transportu ładunków z miejsca na miejsce, tak aby przechodził on sprawnie, szybko i jak najtaniej dla osoby, która zleca usługę spedycji. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Spedytor załatwia także wszelkie wypełnianie druków celnych, gdy chodzi o import i eksport towarów. Negocjuje z firmami transportowymi ceny i warunki dowozu towaru lub usługi na miejsce, zleca załadunek i rozładunek ładunku. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

Miejscem pracy spedytora są pomieszczenia biurowe oraz miejsca załadunku, rozładunku lub przeładunku. W niektórych sytuacjach spedytor bierze również udział w przewozie.

Podstawowymi narzędziami pracy spedytora są komputer, fax oraz telefon.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].

[1] Krajowy standard kwalifikacji zawodowych – Spedytor (zawód szkolny: Technik spedytor), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, 2006