Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1awqJcYKkYQA1

E-resource TRANSPORTATION

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

The transport industry has been considered one of the main branches of the economy for years. Experts predict its faster development and growing share in the global economy. However, these positive predictions are connected with the fact that the sector faces considerable challenges.

Good prospects for the future of the logistics and transport industry result from a significant economic recovery and a significant increase in the importance of the role of Central and Eastern Europe in the global economy. Our part of the continent is increasingly becoming a place for the location of production plants, distribution centres and warehouses of large international companies. In practice, this means that favourable economic conditions, the latest trends in the global economy, and the strategic geographical location of Poland create great development opportunities.

Enterprises are trying to deliver manufactured goods faster, cheaper, and more efficiently, thus they are constantly searching for innovative solutions in the field of logistics and transport and entrusting the task of delivering goods to companies that are not afraid of using modern systems.

The development of the industry forces not only the need to expand the fleet, but also to increase the employment of qualified employees. Finding people with the right qualifications, experience, but also ready to work in delegations is a real challenge. It is estimated that there are around 100,000 vacancies in the transport industry to be filled immediately, and the analyses of the Ministry of Family, Labour and Social Policy confirm that the truck driver is the most deficient occupation in the country.

The above factors result in the constant necessity to educate people with appropriate competences in the field of planning, organising, executing road and rail transport of passengers and cargo as well as in the field of new technologies that are very rapidly appearing in the transport industry.

The situation on the labour market of the European Economic Area countries, i.e. covered by free movement of employees, can be observed, among others through the European Job Mobility Portal.

source: [www.eures.europa.eu]

1
Zobacz także
Ri8sMyodSr6F41
The guide is a short overview of the e-resource. Poradnik jest krótkim przedstawieniem e-zasobu.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Branża transportowa od lat uważana jest za jedną z głównych gałęzi gospodarki. Eksperci prognozują coraz szybszy jej rozwój i coraz większy udział w globalnej gospodarce. Jednak te pozytywne przewidywania wiążą się z tym, że sektor ten czekają nie małe wyzwania.

Dobre perspektywy na przyszłość dla branży logistyczno‑transportowej wynikają ze znacznego ożywienia gospodarczego oraz dużego wzrostu znaczenia roli Europy Środkowo‑Wschodniej w globalnej gospodarce. Nasza część kontynentu coraz częściej staje się miejscem lokalizacji zakładów produkcyjnych, centrów dystrybucyjnych i magazynów dużych międzynarodowych firm. W praktyce oznacza to, iż korzystna koniunktura, najnowsze trendy w gospodarce światowej oraz strategiczne położenie geograficzne Polski stwarzają duże możliwości rozwoju.

Przedsiębiorstwa starają się coraz szybciej, taniej i skuteczniej dostarczać wytworzone towary, przez co ciągle poszukują innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki i transportu oraz powierzają zadania dostarczenia towarów firmom, które nie boją się stosowania nowoczesnych systemów.

Rozwój branży wymusza nie tylko potrzebę powiększania floty, ale też zwiększenie zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników. Znalezienie osób o odpowiednich uprawnieniach, doświadczeniu, ale też gotowych do pracy w delegacjach to nie lada wyzwanie. Szacuje się, że w branży transportowej jest około 100 tys. miejsc pracy do wypełnienia od zaraz, zaś analizy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdzają, że kierowca samochodu ciężarowego to najbardziej deficytowy zawód w kraju.

Powyższe czynniki powodują ciągłą konieczność kształcenia osób mających odpowiednie kompetencje w zakresie planowania, organizowania, wykonywania transportu drogowego oraz kolejowego osób i ładunków oraz w zakresie nowych technologii, które bardzo dynamicznie pojawiają się w branży transportowej.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej.

źródło: www.eures.europa.eu